44 ICm 1131/2017
Číslo jednací: 73/44 ICm 1131/2017-75 KSBR 44 INS 21114/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Silvií Štěpánovou v právní věci

žalobce: DR GRAPHIC INVEST LTD, reg. č. 084606, se sídlem Francis Rachel Street, Victoria, Seychely zastoupen Mgr. Leonou Žákovou, advokátkou se sídlem Brno, Dřevařská 855/12, 602 00

proti

žalovanému LIQUIDATORS v.o.s., IČO 24817465, se sídlem Slezská 2033/11, 120 00 Praha 2, provozovna Šumavská 525, 602 00 Brno-Veveří zastoupen JUDr. Ing. Martinem Dirhanem, advokátem se sídlem Slezská 2033/11, 120 00 Praha 2

o určení pravosti pohledávky

takto: I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení, že má po právu za dlužníkem pohledávku ve výši 1 579 167 Kč z titulu úroků z prodlení v zákonem stanovené výši s úhradou jistiny ze smlouvy o půjčce ze dne 6. 12. 2017 uzavřené mezi Petrem Kocmanem na straně jedné a dlužníkem a Jiřím Rozsypalem na straně druhé, s e zamítá. isir.justi ce.cz

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 12 609 Kč k rukám právního zástupce žalovaného do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění: Žalobou ze dne 17. 2. 2017, doručenou soudu dne 18. 2. 2017, se žalobce domáhal určení, že má po právu za dlužníkem pohledávku ve výši 1 579 167 Kč z titulu úroků z prodlení v zákonem stanovené výši s úhradou jistiny ze smlouvy o půjčce ze dne 6. 12. 2017 uzavřené mezi Petrem Kocmanem na straně jedné a dlužníkem a Jiřím Rozsypalem na straně druhé.

Žalobce v žalobě uvedl, že podal přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení ze dne 27. prosince 2016 v celkové výši 7.650.147,90 Kč, přičemž pohledávka byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku pod pořadovým číslem 2. Žalobce přihlásil dílčí pohledávku stávající z 6.070.980,90 Kč jako vykonatelnou a dílčí pohledávku ve výši 1.579.167,90 Kč jako nevykonatelnou. Důvodem vzniku dílčí pohledávky ve výši 6.070.980,90 Kč je dluh na smluvním úroku z prodlení ze smlouvy o půjčce částky 4.500.000,-Kč, uzavřená mezi Petrem Kocmanem na straně jedné a dlužníkem a Jiřím Rozsypalem, na straně druhé, ze dne 6.12.2007. Pohledávka je vykonatelná na základě notářského zápisu NZ 1110/2007, N 1107/2007, sepsaného Mgr. Pavlem Bernardem, notářem se sídlem v Brně. Dílčí nevykonatelná pohledávka ve výši 1.579.167,-Kč je potom tvořena úroky z prodlení v zákonné výši, vypočtené z jednotlivých jistin za období od jejich vykonatelnosti. Dílčí nevykonatelná pohledávka ve výši 1.579.167,-Kč byla potom na přezkumném jednání konaném dne 19. ledna 2017 popřena věřitelem č. 1, dlužníkem i insolvenčním správcem. Žalovaný popírá pravost dílčí pohledávky žalobce. Uvádí v Seznamu přihlášených pohledávek ze dne 6. ledna 2017, že žalobce neprokázal, že přihlášenou pohledávku nabyl, tj. že byly splněny podmínky formulované v čl. II. odst. 5 smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi Silvií Kocmanovou a společností MAIRA ENTERPRISE LLC ze dne 4. března 2011 a že také neprokázal splnění podmínky formulované v čl. II odst. 5 smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností MAIRA GROUP Ltd. a žalobcem ze dne 1. dubna 2016. Původním věřitelem byl na základě smlouvy o půjčce částky 4.500.000,-Kč ze dne 6.12.2007, Petr Kocman. Na základě usnesení o nabytí dědictví se věřitelem pohledávky stala Ing. Silvie Kocmanová. Tato dále postoupila pohledávku na společnost MAIRA ENTERPRISE LLC smlouvou o postoupení ze dne 4. března 2011. Dle čl. II odst. 5 této smlouvy nabývá postoupení pohledávky účinnosti splněním tří podmínek. Naplnění prvých dvou podmínek, tedy podpis samotné smlouvy a zánik závazku označeného v čl. I odst. 2 smlouvy, vyplývá již ze samotného textu smlouvy. Poslední podmínku, tedy písemné Potvrzení o zániku Závazku vydal Jaromír Jukl v souladu se smlouvou. MAIRA ENTERPRISE LLC následně pohledávku postoupila společnosti MAIRA GROUP Ltd. Tato poté na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností MAIRA GROUP Ltd. a žalobcem ze dne 1. dubna 2016 převedla předmětnou pohledávku na žalobce. Ke smlouvě o postoupení pohledávky ze dne 1. dubna 2016 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č.1, který stanovil účinnost smlouvy okamžikem podpisu. Na základě podpisu tohoto dodatku byla na žalobce převedena předmětná pohledávka, a ten je tedy aktivně legitimován k podání přihlášky pohledávky, tak jak učinil. S ohledem na existenci primárního závazku a prodlení dlužníka s jeho úhradou nepochybně vznikl i nárok žalobce na úhradu zákonných úroků z prodlení ve výši 1.579.167,-Kč, vypočtené z jednotlivých jistin za období od jejich vykonatelnosti, tak jak je uvedeno v přihlášce pohledávky žalobce.

Žalovaný se k podané žalobě vyjádřil podáním doručeným soudu dne 11. 10. 2017. V tomto podání žalovaný uvedl, že popřel pohledávky žalobce z důvodu, že věřitel neprokázal, že pohledávka vznikla, když především neprokázal, že došlo k faktickému předání předmětu půjčky ve výši 4 500 000 Kč, když tato měla být předána po menších částkách v hotovosti, čemuž žalovaný nevěří. Navíc i kdyby pohledávka vznikla, pak právní předchůdce věřitele pan Petr Kocman dne 18. 2. 2009 písemně potvrdil, že pohledávka zanikla. Dále pohledávku popřel z důvodu, že věřitel neprokázal, že přihlášenou pohledávku nabyl, tj. že byly splněny podmínky formulované v čl. II. odst. 5 smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi Silvií Kocmanovou a společností MAIRA ENTERPRISE LLC ze dne 4. března 2011 a že také neprokázal splnění podmínky formulované v čl. II odst. 5 smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností MAIRA GROUP Ltd. a žalobcem ze dne 1. dubna 2016. Dále pohledávku popřel co do výše 1 680 350 Kč z důvodu, že věřitel požaduje úrok z úroku, což není možné.

Za účelem projednání žaloby soud nařídil jednání, které se konalo dne 6. 12. 2017.

Právní zástupce žalobce při jednání uvedl, že dlužnice spolu se solidárním dlužníkem, panem Lubomírem Veselým shodně namítá, že pohledávka nevznikla, neboť nedošlo k předání půjčky, i kdyby vznikla, tak již zanikla jak potvrdil pan Kocman a žalobce pohledávku nabyl. Tyto skutečnosti byly potvrzeny ve dvou soudních řízeních, kde odkazuji na rozhodnutí Městského soudu v Brně, sp.zn. 111 Nc 867/2009, rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp.zn. 20 Co 463/2014 a rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 1 VSOL 582/2016. Právní zástupce žalobce má za to, že pohledávka platně vznikla, což vyplývá z článku I. smlouvy o půjčce a z notářského zápisu Mgr. Pavla Bernarda u nějž se presumuje správnost skutečností.

Soud při jednání provedl pouze listinné důkazy, a to ze spisu 44 INS 21114/2015 ze dne 28. 11. 2016 usnesení o prohlášení úpadku, ze spisu 44 INS 21114/2015 protokol z přezkumného jednání ze dne 19. 1. 2017, ze spisu 44 INS 21114/2015 ze dne 21. 9. 2017 usnesení o schválení oddlužení, přihlášku pohledávky č. 2, přezkumný list přihlášky pohledávky č. 2. Ostatní důkazy navrhované žalobcem jako nadbytečné provedeny nebyly.

Žalobce ve svém závěrečném návrhu uvedl, aby soud žalobě vyhověl.

Žalovaný ve svém závěrečném návrhu uvedl, aby soud žalobu zamítl.

Soud vyšel při svém rozhodování především z těchto listin: 1. Na čl. A-26 spisu 44 INS 21114/2015 ze dne 28. 11. 2016 usnesení o prohlášení úpadku 2. Na čl. B-28 spisu 44 INS 21114/2015 protokol z přezkumného jednání ze dne 19. 1. 2017 3. Na čl. B-39 spisu 44 INS 21114/2015 ze dne 21. 9. 2017 usnesení o schválení oddlužení 4. Přihláška pohledávky č. 2 5. Přezkumný list přihlášky pohledávky č. 2

Soud má za prokázané, že dne 27. 12. 2016 žalobce včas a řádně přihlásil svou nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku ve výši 1 579 167 Kč do insolvenčního řízení na majetek dlužníka jako věřitel č 2. Dne 21. 9. 2017 nabylo právní moci usnesení o schválení oddlužení dlužnice.

Pohledávka byla popřena insolvenčním správcem a dlužníkem co do pravosti jako nevykonatelná ve výši 1 579 167 Kč při přezkumném jednání konaném dne 19. 1. 2017. Žalobce byl u přezkumného jednání přítomen. Žalobce uplatnil svou nevykonatelnou popřenou pohledávku u soudu žalobou doručenou dne 18. 2. 2017, tedy ve stanovené 30-ti denní lhůtě. Z této žaloby soud dále zjistil, že žaloba byla podána pouze proti insolvenčnímu správci a nikoliv proti dlužnici.

Dle ust. § 192 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek.

Dle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Dle ust. § 410 odst. 2 insolvenčního zákona popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky.

Popřel-li tedy nevykonatelnou pohledávku jak insolvenční správce i dlužník, je v případě oddlužení dán okruh účastníků na straně žalované. Žalobu je tedy nutno dle citovaného ust. § 198 odst. 1 a ust. § 410 odst. 2 insolvenčního zákona podat vůči insolvenčnímu správci i dlužníkovi. O tom byl také žalobce řádně poučen, jak vyplývá z protokolu z přezkumného jednání.

V oddlužení je postavení insolvenčního správce a dlužníka nerozlučným společenstvím, neboť okamžikem schválení oddlužení má dle ust. § 407 odst. 2 insolvenčního zákona dispoziční oprávnění ke svému majetku dlužník. Popřel-li tedy pohledávku kromě insolvenčního správce i dlužník, nelze rozhodovat ve sporu jen vůči insolvenčnímu správci. Již tato skutečnost tedy sama postačuje k zamítnutí žaloby.

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovaným postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř., podle kterého je ve věci neúspěšný žalobce povinen k náhradě nákladů řízení plně úspěšnému žalovanému.

Účelně vynaložené náklady žalovaného pak v dané věci sestávají z odměny za zastupování advokátem určené podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ).

V dané věci žalovanému náleží mimosmluvní odměna za tři úkony právní služby (přípravu a převzetí věci, sepis vyjádření žalovaného a účast u jednání). Spor o určení popřené pohledávky v incidenčním řízení je ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 písm. c/ advokátního tarifu sporem ve věci rozhodované v insolvenčním řízení, u kterého se považuje za tarifní hodnotu částka 50 000 Kč. Tomu odpovídá (dle § 7 bodu 5. advokátního tarifu) mimosmluvní odměna ve výši 3 100 Kč za 1 úkon právní služby (celkem 9 300 Kč). Spolu s náhradou hotových výdajů dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300 Kč za 1 úkon právní služby (900 Kč) jde o částku 10 200 Kč, a spolu s náhradou hotových výdajů právního zástupce žalovaného za cestovné za cestu z Prahy, Slezské 2033/11 do Brna, Husova 15 a zpět v délce 412 km automobilem HYUNDAI i30, kombinovaná spotřeba auta 6,6 l/100 km, sazba základní náhrady za 1 km jízdy 3,90 Kč, při průměrné ceně za 1 l paliva natural 95 ve výši 29,50 Kč (2 409 Kč) jde o částku 12 609 Kč, kterou je žalobce povinen zaplatit k rukám zástupce žalovaného.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Žalobci a žalovanému bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou; těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou. (§ 75 IZ)

Krajský soud v Brně dne 6. 12. 2017

Mgr. Silvie Štěpánová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Miroslava Veselá