44 ICm 1120/2012
(44 ICm 1120/2012-74) KSPA 44 INS 14892/2011-C2-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobce DEKTRADE a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, Praha 10, IČO 48589837, zastoupeného Mgr. Michalem Vojáčkem, advokátem v Praze 2, Americká 17, proti žalované Ing. Janě Vodrážkové, se sídlem Sladkovského 756, Chrudim II, insolvenčnímu správci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Vlčí Habřina 47, IČO 74414267, zastoupené Mgr. Martinem Červinkou, advokátem v České Třebová, Čechova 396 o žalobě na určení popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávka věřitele DEKTRADE a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, Praha 10, IČO 48589837, ve výši 304.032,40 Kč, přihlášená v insolvenčním řízení u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, sp.zn. KSPA 44 INS 14892/2011 s dlužníkem Petrem anonymizovano , anonymizovano , bytem Vlčí Habřina 47, IČO 74414267 je zjištěna ve výši 304.032,40 Kč, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované k rukám Mgr. Martina Červinky, advokáta v České Třebové, Čechova 396, na náhradu nákladů řízení 15.160,80 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 20.4.2012 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka ve výši 304.032,40 Kč, kterou přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 14892/2011 s dlužníkem Petrem anonymizovano , je po právu. Tvrdil, že přihlásil pohledávku jako vykonatelnou, pohledávku žalovaná zařadila jako nevykonatelnou, uznala ve výši 145.126,-Kč a 69.640,-Kč a popřela co do výše 35.466,40 Kč a 53.800,-Kč, protože nebyl prokázán právní důvod popřené pohledávky a rozhodčí nález je neplatný. Zařazení pohledávky jako nevykonatelné považoval za nesprávné, posouzení, zda je pohledávka vykonatelná nebo nevykonatelná, není ve svévolné působnosti insolvenčního správce. Žalovaná měla podat sama žalobu na popření vykonatelné pohledávky. Nárok žalobce vznikl podle rozhodčího nálezu vydaného v roce 2009, neplatná rozhodčí doložka nezpůsobuje neplatnost rozhodčího nálezu. Dále měl za to, že judikaturu Nejvyššího soudu (KSPA 44 INS 14892/2011) nelze retroaktivně aplikovat na rozhodčí doložky, které byly sjednány dříve, a na rozhodčí řízení, které proběhlo před publikací právního názoru vysloveného Nejvyšším soudem v usnesení sp.zn. 31 Cdo 1945/2010 z 11.5.2011, neboť před tím existovalo jiné rozhodnutí Nejvyššího soudu vydané pod sp.zn. 32 Cdo 2282/2008, které bylo založeno na smluvní volnosti účastníků, pokud jde o určení rozhodce, který měl v rozhodčím řízení rozhodovat spory mezi účastníky rozhodčí doložky. Pokud byla rozhodčí doložka sjednána v době, kdy bylo známo posledně zmíněné rozhodnutí, nemůže být posuzována podle pozdějšího rozhodnutí z 11.5.2011. Kromě toho uvedl, že dlužník před insolvenčním řízením uznal závazek vůči žalobci co do důvodu a výše, a pokud žalovaná pochybovala o oprávněnosti pohledávky, měla vyzvat žalobce k doplnění chybějících příloh, nikoliv pohledávku popírat. Nebylo mu zřejmé, proč žalovaná uznala část pohledávky do výše 145.126,-Kč a popřela do výše 35.466,40 Kč. Navrhl určit po právu pohledávku v celé přihlášené výši 304.032,40 Kč.

Žalovaná navrhla žalobu zamítnout. Zastávala názor, že je na ní, aby posoudila, zda je přihlášená pohledávka vykonatelná nebo nevykonatelná. Odkázala na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 24.5.2011, č.j. 15 Cmo 140/2010-35 o možnosti popírat vykonatelné pohledávky v případech, kdy byl dlužník v soudním řízení nečinný, nenamítal neplatnost ujednání smluv apod. Pokud jde o námitku nepřípustnosti retroaktivního používání judikatury, zdůraznila, že judikatura se vždy aplikuje ex post. Uznaná část pohledávky je součtem neuhrazených dílčích faktur uvedených v tzn. penalizační faktuře a smluvních úroků z prodlení z těchto částek. Zbývající část pohledávky do výše přiznané rozhodčím nálezem nebyla nijak podložena a nevyplývala ani z předloženého rozhodčího nálezu, nebylo zřejmé, o jakou částku se jedná a z jakého důvodu byla tato částka přiznána. Žalobce proto ohledně těchto svých pohledávek neunesl břemeno tvrzení a břemeno důkazní, což podle názoru žalované nebylo důvodem k výzvě podle § 188 odst. 2 IZ, neboť z přihlášky bylo zřejmé, čeho se žalobce domáhá, a tudíž bylo možné přihlášku pohledávky přezkoumat.

V podání ze dne 16.8.2012 trval žalobce trval na tom, že nebyl žalovanou vyzván k doplnění přihlášky, považoval pohledávku za dostatečně doloženou vykonatelným rozhodnutím. Doplnil, že uznaná pohledávka ve výši 69.640,-Kč jsou úroky z prodlení od 9.1.2009, zatímco úroky z prodlení do 8.1.2009 byly v rozhodčím řízení projednány jako součást nároku žalobce a přiznány rozhodčím nálezem, jedná se o kapitalizovaný úrok ke dni podání rozhodčí žaloby. Znovu zmínil uznání dluhu s dlužníkem z 12.8.2008 a předložil listinný důkaz.

Při jednání 29.11.2012 měla žalovaná za to, že pokud je částka 35.466,40 Kč úrokem z prodlení, měla být přihlášena jako příslušenství, nikoliv jako součást jistiny.

Vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno 30.3.2012, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 20.4.2012, přezkumné jednání se konalo 22.3.2012, žaloba byla podána ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání, žaloba byla podána včas.

Z označených a provedených důkazů soud zjistil:

-dne 2.2.2012 soud zjistil usnesením čj. KSPA 44 INS 14892/2011-A-22 úpadek dlužníka Petra anonymizovano , na jeho majetek prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil žalovanou, -podle seznamu přihlášených pohledávek k přezkumnému jednání žalobce přihlásil tři pohledávky celkem ve výši 304.032,40 Kč, z toho pohledávku č. 1 přihlásil celkem ve výši 180.592,40 Kč s právním důvodem rozhodčí nález sp.zn. 09/3/006 z 5.2.2009 a rámcová kupní smlouva č. 03156/2008 se závěrem, že žalovaná popřela pohledávku (KSPA 44 INS 14892/2011)

co do výše 35.466,40 Kč, neboť do této výše nebyl prokázán právní nárok a zařadila pohledávku jako nevykonatelnou, pohledávka č. 1 byla zjištěna ve výši 145.126,-Kč, žalobce přihlásil pohledávku č 2 ve výši 53.800,-Kč jako náklady řízení vyplývající z rozhodčího nálezu z 5.2.2009, tuto pohledávku žalovaná popřela co do pravosti, považovala rozhodčí nález za neplatný, pohledávku zařadila jako nevykonatelnou, pohledávku č. 3 přihlášenou žalobcem ve výši 69.640,-Kč jako úroky z prodlení vyplývající z rozhodčího nálezu z 5.2.2009 žalovaná zcela uznala, zařadila ji jako nevykonatelnou, -podle protokolu o přezkumném jednání z 22.3.2012 žalovaná popřela pohledávku č. 1 co do výše 35.466,40 Kč, neboť do této výše nebyl prokázán právní důvod pohledávky a uznala ji do výše 145 126,-Kč, pohledávku č. 2 přihlášenou ve výši 53.800,-Kč popřela co do pravosti, neboť rozhodčí nález považovala za neplatný, pohledávku č. 3 přihlášenou ve výši 69.640,-Kč uznala, všechny tři pohledávky byly přihlášeny jako vykonatelné, žalovaná je všechny zařadila jako nevykonatelné, -z přihlášky pohledávky žalobce doručené zdejšímu soudu 16.9.2011 vyplývá, že žalobce přihlásil tři pohledávky celkem ve výši 304.032,40 Kč, z toho pohledávku č. 1 ve výši 180.592,40 Kč jako pohledávku vykonatelnou podle rozhodčího nálezu z 5.9.2009, rámcové kupní smlouvy, pohledávku č. 2 přihlásil ve výši 53.800,-Kč jako náklady vyplývající z rozhodčího nálezu, konečně pohledávku č. 3 přihlásil ve výši 69.640,-Kč rovněž jako pohledávku vykonatelnou, a to jako úroky z prodlení vyplývající z rozhodčího nálezu sp.zn. 09/3/006, z rámcové kupní smlouvy ze dne 20.4.2008 a z penalizační faktury č. 6668110335, -z rámcové kupní smlouvy č. 03156/2008 z 20.4.2008 vyplývá, že ji uzavřel žalobce jako prodávající s dlužníkem Petrem anonymizovano jako kupujícím na dodávku stavebních materiálů a kupní cena, doba splatnosti a kreditní limit byly odvislé od smluvních podmínek, splatnost byla sjednána na 14 dnů a kreditní limit činil 200.000,-Kč, podle čl. I smluvních podmínek se smluvní strany dohodly, že jejich spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízením před jediným rozhodcem podle jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v seznamu rozhodců vedeném unií a smluvní strany pověřily unii, aby určila podle jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení založené touto rozhodčí doložkou, z čl. VII platebních podmínek pak vyplývá, že účastníci sjednali úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení, -z rozhodčího nálezu sp.zn. 09/3/006 ze dne 5.2.2009 vydaného rozhodcem Mgr. Robertem Vaškou vyplývá, že uložil Petru Špásovi jako žalovanému zaplatit žalobci DEKTRADE a.s. 180.592,40 Kč s úrokem z prodlení ve výši 0,05 % denně z částky 142.132,50 Kč od 8.1.2009 do zaplacení a na náhradu nákladů rozhodčího řízení zaplatit 53.800,-Kč, rozhodčí nález není odůvodňován podle dohody účastníků s odkazem na § 25 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb. a § 20 odst. 8 jednacího řádu rozhodčího řízení vedeného rozhodci sdruženými u Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., -z faktury č. 6668110335 ze dne 14.9.2011 vyplývá, že žalobce vyúčtoval dlužníku Petru Špásovi 69.640,-Kč jako dlužný úrok z prodlení z nezaplacených faktur splatných 9.5.2008 nebo 16.5.2008, jednalo se celkem o devět faktur, délka prodlení činila 1223 dnů nebo 1216 dnů, -z dohody o uznání závazku a úhradě dluhů ze dne 12.8.2008 vyplývá, že dlužník Petr Špás uznal závazek vůči žalobci zaplatit 174.117,-Kč vyplývající z účetních dokladů vystavených 25.4.2008 se splatností 9.5.2008, zavázal se tento dluh zaplatit v pěti splátkách, úrok z prodlení činil 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení, (KSPA 44 INS 14892/2011)

dále se strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 15 % z neuhrazené částky, a konečně se dohodly podle zákona č. 216/1994 Sb. na tom, že jejich spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány podle českého práva v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v seznamu rozhodců vedeném unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují unii, aby určila podle jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení založené touto rozhodčí doložkou, smluvní strany pověřily takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů ve formě řízení online podle 4.části jednacího řádu, -z devíti faktur vystavených dne 25.4.2008 s datem splatnosti 9.5.2008 vyplývá, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi Petru Špásovi za zboží částku 4.368,50 Kč, 3.180,50 Kč, 9.822,50 Kč, 15.453,-Kč, 51.735,50 Kč, 27.819,-Kč, 2.786,50 Kč, 5.944,-Kč, 22.395,-Kč, -z penalizační faktury č. 6668900005 ze dne 7.1.2009 vyplývá, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi úrok z prodlení ve výši 17.140,-Kč za dobu od 9.5.2008 do 1.7.2008 z nezaplacených faktur splatných 9.5.2008 nebo 16.5.2008 a dále vyúčtoval smluvní pokutu 21.319,88 Kč, takže celkem vyúčtoval touto penalizační fakturou 38.459,90 Kč, -z části nedatovaného návrhu k rozhodci vyplývá požadavek zaplatit 180.592,40 Kč spolu s úrokem z prodlení z částky 142.132,50 Kč ve výši 0,05 % denně s tím, že je zde odkaz na dohodu o uznání závazku a úhradě dluhu ze dne 12.8.2008 s uznáním závazku ve výši 174.117,-Kč, dále s tvrzením, že bylo zaplaceno 31.984,50 Kč, takže k zaplacení zůstalo 142.132,50 Kč, úrok z prodlení se sazbou 0,05 % denně do 7.1.2009 činí 17.140,-Kč a dále byla sjednána smluvní pokuta ve výši 15 % z neuhrazené částky a smluvní pokuta činí 21.319,90 Kč a dále je zde odkaz na penalizační fakturu č. 6668110335 z 14.9.2011 na 69.640,-Kč a na fakturu č. 6668900005 ze 7.1.2009 na 38.459,90 Kč.

Po provedeném dokazování má soud za prokázané, že usnesením zdejšího soudu z 2.2.2012, čj. KSPA 44 INS 14892/2011-A-22 byl zjištěn úpadek dlužníka Petra anonymizovano , na jeho majetek byl prohlášen konkurs a žalovaná ustanovena insolvenčním správcem. Žalobce přihlásil do řízení celkem tři pohledávky ve výši 304.032,40 Kč, přičemž pohledávky přihlásil jako vykonatelné podle rozhodčího nálezu sp.zn. 09/3/006 ze dne 5.2.2009, podle kterého přihlásil pohledávku č. 1 ve výši 180.592,40 Kč, dále přihlásil pohledávku č. 2 ve výši 53.800,-Kč jako náklady řízení podle rozhodčího nálezu a pohledávku č. 3 ve výši 69.640,-Kč jako úroky z prodlení podle rozhodčího nálezu, rámcové kupní smlouvy a penalizační faktury č. 6668110335. Rámcovou kupní smlouvu mezi žalobcem a dlužníkem označil jako právní důvod pro pohledávku č. 1 a č. 3. Při přezkumném jednání žalovaná uznala pohledávku č. 3, pohledávku č. 2 popřela do pravosti, považovala rozhodčí nález za neplatný, z pohledávky č. 1 uznala pohledávku ve výši 145.126,-Kč a popřela 35.466,40 Kč, protože nebyl prokázán její právní nárok. Dále soud zjistil a má prokázáno, že dlužník uznal závazky vůči žalobci dohodou z 12.8.2008 ve výši 174 117,-Kč, jedná se o závazky vyplývající z vyúčtování podle faktur vystavených 25.4.2008 a zaplacených pouze do výše 31.984,50 Kč, takže k zaplacení zůstalo 142 132,50 Kč. Rozhodčí nález z 5.2.2009, sp.zn. 09/3/006 nebyl odůvodněn, neboť se na tom účastníci rozhodčího řízení dohodli, z rozhodčího nálezu nevyplývá, čím se rozhodce zabýval, co v rozhodčím řízení posuzoval. V průběhu řízení o incidenčním sporu žalobce předložil soudu další penalizační fakturu č. 6668900005, ze které vyplývá, že vyúčtoval částku 38.459,90 Kč jako úrok z prodlení a smluvní pokutu, ačkoliv v žalobě uvedl, že se jedná o kapitalizovaný úrok z prodlení. Touto penalizační fakturou byl vyúčtován nejen úrok z prodlení 17.140,-Kč, ale i smluvní pokuta 21.319,88 Kč. Žalobce tak (KSPA 44 INS 14892/2011) neprokázal své tvrzení o kapitalizovaném úroku, část této pohledávky tvoří i smluvní pokuta, která není příslušenstvím pohledávky, jedná o samostatný právní nárok, měla být přihlášena do insolvenčního řízení samostatně.

Soud má předně za to, že je na rozhodnutí insolvenčního správce, zda posoudí přihlášenou pohledávku jako vykonatelnou nebo nevykonatelnou. I pohledávku, kterou žalobce přihlásí jako pohledávku vykonatelnou, může insolvenční správce posoudit jako nevykonatelnou, a tak ji také přezkoumat, takže není v rozporu s právem postup žalované, která zařadila všechny žalobcovy pohledávky v seznamu přihlášených pohledávek jako nevykonatelné. Dále má soud za to, že rozhodčí doložka sjednaná v rámcové kupní smlouvě a v dohodě o uznání závazku, je neplatná, a to s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp.zn. 32 Cdo 1945/2008. Jedná se o stanovení rozhodce ad hoc, který nebyl v rozhodčí doložce určen určitě a srozumitelně, rozhodčí doložka umožňovala subjektu, který není stálým rozhodčím soudem podle zákona o rozhodčím řízení, určit rozhodce bez toho, aniž by účastníci měli další možnost jeho výběru. Rozhodčí nález byl vydán někým, kdo ho v daném sporu o zaplacení kupní ceny nebyl oprávněn vydat. Soud proto dospěl k závěru, že žalovaná po právu popřela pohledávku přihlášenou pod č. 2 ve výši 53.800,-Kč jako náklady rozhodčího řízení. Pokud jde o pohledávku č. 1, žalovaná uznala z pohledávky č. 1 částku vyšší, než kolik činila skutečně nezaplacená kupní cena za dodané zboží. Popření do části 35.466,40 Kč podle názoru soudu rovněž po právu, kromě toho žalobce v žalobě, kterou zahájil incidenční spor, uplatnil jiné skutečnosti, než které jako důvod vzniku pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání. V incidenčním řízení žalobce uvedl nové skutečnosti, zmínil zde zejména dohodu o uznání závazku, dále předložil penalizační fakturu s vyúčtováním smluvní pokuty a úroku z prodlení, čímž vyšly najevo nové skutečnosti, že žádá i zaplacení smluvní pokuty, nikoliv jen úroku z prodlení označeného jako kapitalizovaný, aniž by však dříve tvrdil, že bylo možné žádat kapitalizované úroky jako součást jistiny.

Podle ustanovení § 198 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ) v žalobě podle odstavce 1 (popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem) může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

V průběhu řízení nevyšlo najevo, že by se jednalo o pohledávku vykonatelnou, soud se ztotožnil s názorem žalované, že se jedná o pohledávky nevykonatelné, takže břemeno tvrzení a břemeno důkazní zůstalo na žalobci (§ 198 odst. 3 IZ). Jak bylo uvedeno shora, žalobce uváděl nejen v žalobě, ale i v průběhu incidenčního řízení nové skutečnosti jako důvod vzniku svých pohledávek.

Žalobce se žalobou domáhal určení pohledávky celkem ve výši 304.032,40 Kč. Pohledávka ve výši 214.766,-Kč byla při přezkumném jednání zjištěna, nahlíží se na ni jako na pohledávku přiznanou soudním rozhodnutím, takže ji znovu nelze přiznat v incidenčním sporu, jedná se o překážku věci rozhodnuté, takže i z tohoto důvodu nebylo možno žalobě alespoň do části 214.766,-Kč vyhovět.

Vzhledem k výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. (KSPA 44 INS 14892/2011)

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle úspěchu ve věci podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Úspěšná žalovaná byla zastoupena advokátem, a soud jí proto přiznal náhradu nákladů řízení za odměnu advokáta podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 10.000,-Kč. Dále přiznal náhradu za 3 režijní paušály po 300,-Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (za převzetí věci, vyjádření k žalobě, účast na jednání). Dále přiznal náhradu za promeškaný čas 6 půlhodin po 100,-Kč, tedy ve výši 600,-Kč podle advokátního tarifu. Přiznal i náhradu jízdného za použití osobního automobilu Volvo S80, reg.zn. 3E9 2003 z České Třebové do Pardubic a zpět při překonání vzdálenosti celkem 144 km, použité pohonné hmoty benzín Natural 95, náhrada za jízdné činí 1.134,-Kč. Náklady právního zastoupení činí 12.634,-Kč. Daň z přidané hodnoty se sazbou 20 % z odměny a náhrad činí 2.526,80 Kč, zástupce žalované je plátcem této daně. Náhrada nákladů tak činí celkem 15.160,80 Kč. Lhůta tří dnů je stanovena podle § 160 odst. 1 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Pardubicích dne 10. prosince 2012

JUDr. Ivana Bulisová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová