44 ICm 1062/2013
(Spisová značka: 44 ICm 1062/2013-24) KSPA 44 INS 30235/2012-P3-2ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní J UDr. Ivanou Bulisovou vprávní věci žalobce 1. správcovská a konkurzní V.o.s., se sídlem Pardubice, třída Míru 67, IČO 26126788, insolvenčního správce dlužníka Radima Živného, zastoupeného Mgr. Martinem Červinkou, advokátem vČeské Třebové, Čechova 396 proti žalovanému PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1, IČO 61860069, o popření pohledávky takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávka č. P3/2 přihlášená žalovaným jako nezajištěná a vykonatelná ve Výši celkem 50.963,-Kč není vpopřené Výši 48.002,-Kč po právu, se zamítá.

II. Zádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvo dně ní:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 22.3.2013 se žalobce domáhal určení, že vykonatelná pohledávka č. 2 žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení s Radimem Živným (dále také jen dlužník) vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 30235/2012 není ve výši 48 002,-Kč po právu, nebot se jedná o neplatné sjednanou smluvní pokutu ve výši 50 % maximální výše úvěru zahrnutou do směnečné sumy a směnečný úrok z této neplatné smluvní pokuty. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná podle rozhodčího nálezu J UDr. Evy Vaňkové.

Zalovaný navrhl žalobu zamítnout a v rozsáhlém odůvodnění především namítal, že jako důvod popření u vykonatelné pohledávky nemůže být jiné právní posouzení věci, což v daném případně nastalo.

KSPA 44 INS 30235/2012-P3-2

Oba účastníci souhlasili s rozhodnutím bez nařízení jednání, soud proto rozhodl ve věci bez nařízení jednání.

Přezkumné jednání se konalo 11.3.2013, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 22.3.2013, žaloba byla doručena ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, žaloba byla podána včas.

Z listinných důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

-soudu je známo ze své činnosti, že usnesením z22.1.2013, čj. KSPA 44 INS 30235/2012-A-17 soud zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a žalobce ustanovil insolvenčním správcem, insolvenčnířízeníbylo zahájeno 3.12.2012,

-zpřihlášky pohledávky žalovaného se podává, že přihlásil svou vykonatelnou pohledávku č. 2 jako nedoplatek na směnečné sumě (smluvních pokutách) ze zajišťovací směnky celkem ve výši 50 963,-Kč, ztoho jistina činila 45 509,-Kč, směnečný úrok činil 5 454,-Kč, pohledávka byla vykonatelná podle rozhodčího nálezu,

-podle rozhodčího nálezu ze dne 7.3.2011, č.j. Va 4-25/2011-12 rozhodce JUDr. Eva Vaňková uložila dlužníkovi zaplatit žalovanému 90 878,-Kč s6 % úrokem od 24.1.2011 do zaplacení a nahradit náklady rozhodčího řízení, rozhodnutí nabylo právní moci 16.3.2011, vykonatelné se stalo 19.3.2011, podle odůvodnění rozhodčího nálezu byla v částce 90 87 8,-Kč obsažena i smluvní pokuta ve výši 43 002,-Kč,

-připřezkumném jednání dne 11.3.2013 žalobce popřelpohledávku č. 2 žalovaného do výše 48 002,-Kč, nebot žádanou smluvní pokutu ve výši 50 % z výše úvěru posoudil jako neplatnou pro rozpor s dobrými mravy a popřel i směnečný úrok příslušející popřené smluvní pokutě.

Soud má prokázáno, že dne 3.12.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení sdlužníkem Radimem Živným, dne 22.1.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka, žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení kromě jiného i svou vykonatelnou pohledávku č. 2 ve výši 50 963,-Kč podle vykonatelného rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Evy Vaňkové ze dne 7.3.2011, žalobce popřel pohledávku č. 2 do výše 48 002,-Kč s tím, že pohledávka obsahuje i neplatně sjednanou smluvní pokutu a k takto nep latně sjednané smluvní pokutě i směnečný úrok.

Podle ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky (rozuměj insolvenčním správcem) přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Podle ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jej ím uplatněním.

Vprojednávané věci žalovaný přihlásil vykonatelnou pohledávku podle pravomocného rozhodčího nálezu, žalobce ji také jako vykonatelnou posoudil a popřel ji do výše 48 002,-Kč. Rozhodčí nález vydal rozhodce, který měl pravomoc ve sporu rozhodnout, jednalo se tedy o rozhodnutí příslušného orgánu, neplatnost rozhodčí doložky nebyla namítnuta. Rozhodčí nález byl řádně odůvodněn. Vtéto souvislosti soud odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.7.2013, sen.zn. 29 ICdo 7/2013, ve kterém Nejvyšší soud dospěl k závěru, že příslušným orgánem je i rozhodce nebo rozhodčí

ÁbľA 44 IND JUÁáD/ÁUlÁ-ľá-Á soud, podobně rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Cdo 392/2011 ze dne 31.7.2013. Pokud v insolvenčním řízení insolvenční správce snáší výhrady proti části pohledávky spočívající v neplatně sjednané smluvní pokutě a pro příslušející úrok (směnečný), nej sou-li zpochybněna skutková zjištění, jedná se o jiné právní posouzení věci a to je insolvenčnímu správci jako důvod popření pravosti nebo výše takové pohledávky zapovězeno ustanovením § 199 odst. 2 části věty za středníkem insolvenčního zákona.

Vzhledem k výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobu zamítl.

Soud nepřiznal náhradu nákladů žádnému z účastníků. Žalovaný sice měl úspěch ve věci, ale podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný zúčastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 14. října 2013

J UDr. Iva na Bulisová V.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 07.11.2013. Připojení doložky provedla Petra Bláhová dne 22.11.2013.