44 ICm 1056/2016
Spisová značka: 44 ICm 1056/2016-118 (KSUL 44 INS 29321/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce společnosti CLEAR BALANCE, SE, IČ 24811718, se sídlem Podlipného 942/11, 18000 Praha 8, zastoupena JUDr. Radkou Kubešovou, advokátkou, se sídlem Ve Dvoře 70, 250 89 Lázně Toušeň, proti žalované společnosti Insolvency Project v.o.s, IČ 28860993, se sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníků Víta anonymizovano , anonymizovano , IČ: 75252309, bytem a místem podnikání Jimlín 237, 440 01 Louny 1, a Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Jimlín 237, 440 01 Louny 1, zastoupena JUDr. Milanem Novákem, advokátem, se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, o žalobě na určení pravosti, výše a pořadí popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba ze dne 1.4.2016, kterou se žalobce domáhal určení pravosti a výše své pohledávky ve výši 50.000,-Kč (část pohledávky č. 7) z titulu smluvní pokuty za neoznámení exekuce ve sjednaném termínu přihlášené do insolvečního řízení na majetek dlužníků Víta anonymizovano , anonymizovano , IČ: 75252309, bytem a místem podnikání Jimlín 237, 440 01 Louny 1, a Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Jimlín 237, 440 01 Louny 1, se zamítá.

II. Určuje se, že pohledávky žalobce, přihlášené do insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 44 INS 29321/2015, za dlužníky Vítem anonymizovano , anonymizovano , IČ: 75252309, bytem a místem podnikání Jimlín 237, 440 01 Louny 1, a Hanou anonymizovano , anonymizovano , bytem Jimlín 237, 440 01 Louny 1, ve výši 527.280,10 Kč (dílčí pohledávka č. 4) z titulu kapitalizovaného úroku z úvěru poskytnutého dle smlouvy o úvěru č. CA 100167/2012 a zákonného úroku z prodlení a ve výši 776.208,55 Kč (dílčí pohledávka č. 6) z titulu kapitalizovaného úroku z úvěru poskytnutého dle smlouvy o úvěru č. CA 100274/2013 a zákonného úroku z prodlení, ve které byly popřeny insolvenčním správcem, byly do insolvenčního řízení přihlášeny po právu, a to jako pohledávky zajištěné a nevykonatelné. isir.justi ce.cz (KSUL 44 INS 29321/2015) III. Určuje se, že pohledávky žalobce, přihlášené do insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 44 INS 29321/2015, za dlužníky Vítem anonymizovano , anonymizovano , IČ: 75252309, bytem a místem podnikání Jimlín 237, 440 01 Louny 1, a Hanou anonymizovano , anonymizovano , bytem Jimlín 237, 440 01 Louny 1, ve výši 974.269,24 Kč (dílčí pohledávka č. 2) z titulu kapitalizovaného úroku z úvěru poskytnutého dle smlouvy o úvěru č. CA 100026/2011 a zákonného úroku z prodlení, ve výši 100.000,-Kč (část dílčí pohledávky č. 7) z titulu smluvní pokuty za neoznámení exekuce ve sjednaném termínu, ve výši 50.000,-Kč (dílčí pohledávka č. 8) z titulu smluvní pokuty za nezachování pojištění zastavené nemovitosti a vinkulace plnění ve prospěch věřitele, které byly popřeny insolvenčním správcem, byly do insolvenčního řízení přihlášeny po právu, a to jako pohledávky nezajištěné a nevykonatelné.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 1.4.2016, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 1.4.2016, se žalobce společnost CLEAR BALANCE, SE, IČ 24811718, se sídlem Podlipného 942/11, 18000 Praha 8, domáhal proti žalovanému Insolvency Project v.o.s., IČ: 28860993, se sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Víta anonymizovano , anonymizovano , IČ: 75252309, bytem a místem podnikání Jimlín 237, 440 01 Louny 1, a dlužnice Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Jimlín 237, 440 01 Louny 1, určení oprávněnosti své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 44 INS 29321/2015 jako P 19 ve výši 2.477.757,89 Kč, přičemž tato pohledávka spočívá v nároku žalobce na úhradu dílčí pohledávky č. 2, tj. nároku na úhradu části jistiny úvěru odpovídající částečně umořenému kapitalizovanému úroku z úvěru ve výši 971.912,-Kč, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 2.357,24 Kč; v nároku žalobce na úhradu dílčí pohledávky č. 4, tj. nároku na úhradu části jistiny úvěru odpovídající částečně umořenému kapitalizovanému úroku z úvěru ve výši 526.004,-Kč, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 1.276,10 Kč; v nároku žalobce na úhradu dílčí pohledávky č. 6, tj. nároku na úhradu části jistiny úvěru odpovídající částečně umořenému kapitalizovanému úroku z úvěru ve výši 774.330,-Kč, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 1.878,55 Kč; v nároku žalobce na úhradu dílčí pohledávky č. 7, tj. nároku na úhradu smluvní pokuty za porušení sjednané povinnosti ve výši 150.000,-Kč; nároku žalobce na úhradu dílčí pohledávky č. 8 tj. nároku na úhradu smluvní pokuty za porušení sjednané povinnosti ve výši 50.000,-Kč. Právním důvodem pohledávek č. 2 a 7 je smlouva o úvěru-Credit Variant č. CA 100026/2011, uzavřená dne 12.10.2011 mezi společností CREDIT ALLIANCE, SE, IČ: 24805394, a panem Vítem anonymizovano jako hlavním dlužníkem a dále s paní Hanou anonymizovano jako vedlejším účastníkem. Právním důvodem pohledávky č. 4 je smlouva o úvěru-Credit Variant č. CA 100167/2012, uzavřená dne 6.11.2012 mezi společností CREDIT ALLIANCE, SE, IČ: 24805394, a panem Vítem anonymizovano jako hlavním dlužníkem a dále s paní Hanou anonymizovano jako vedlejším účastníkem. Dílčí pohledávku č. 4 uplatnil žalobce jako zajištěnou na základě zástavní smlouvy č. CA 10167/2012 ze dne 6.11.2012 uzavřené mezi původním věřitelem a dlužníky jako zástavci. Právním důvodem pohledávky č. 6 je smlouva o úvěru-Credit Variant č. CA 100274/2013, uzavřená dne 26.6.2013 mezi společností CREDIT ALLIANCE, SE, IČ: 24805394, a panem Vítem anonymizovano jako hlavním dlužníkem a dále s paní Hanou anonymizovano jako vedlejším účastníkem. Dílčí pohledávku č. 6 uplatnil žalobce jako zajištěnou na základě zástavní smlouvy č. CA 100274/2013 ze dne 26.6.2013 uzavřené mezi původním věřitelem a dlužníky jako zástavci. (KSUL 44 INS 29321/2015) Právním důvodem dílčí pohledávky č. 8 je zástavní smlouva č. č. CA 100026/2011 uzavřená dne 12.10.2011 mezi původním věřitelem a dlužníky jako zástavci.

Žaloba byla podána včas dle ust. § 198 odst. 1 IZ. Soudu byla doručena dne 1.4.2016, tedy do 30 dnů od konání zvláštního přezkumného jednání, které se konalo 15.3.2016.

K podané žalobě se podáním ze dne 20.6.2016 vyjádřil rovněž žalovaný.

Mezi stranami je nesporné, že správce při přezkumném jednání nepopřel přihlášenou pohledávku žalobce ve výši 1.046.592,92 Kč včetně zajištění ve výši 1.046.592,92 Kč (dílčí pohledávka č. 1, 3, 5) a popřel částku 1.303.488,65 Kč pro pravost, výši a pořadí (pohledávky č. 4,6) a ve výši 1.174.269,24 Kč pro pravost a výši (pohledávky č. 2, 7, 8) s odůvodněním, že pohledávky nevznikly.

Mezi stranami je sporné, zda-li má žalobce pohledávky spočívající v kapitalizovaném úroku z úvěru, zda-li má pohledávky ze smluvních pokut a zda-li byly úvěrové smlouvy uzavřené jako spotřebitelské závazky či nikoliv.

Při posuzování důvodnosti žalobou uplatněného nároku vyšel soud z toho, že o úpadku dlužníka Víta anonymizovano a dlužnice Hany anonymizovano bylo rozhodnuto usnesením na č.l. A-8 spisu ze dne 7.12.2015; při zvláštním přezkumném jednání dne 15.3.2016 správce nepopřel dílčí pohledávky žalobce přihlášené pod č. 1, 3 a 5 a popřel dílčí pohledávky č. 4 a 6 pro pravost, výši i pořadí a dílčí pohledávky č. 2, 7 a 8 pro pravost a výši; vyrozumění o popření věřitele ze dne 22.4.2016 bylo doručeno žalobci dne 27.4.2016. Mezi společností CREDIT ALLIANCE, SE, IČ: 24805394, a panem Vítem anonymizovano jako hlavním dlužníkem a dále s paní Hanou anonymizovano jako vedlejším účastníkem, byly uzavřeny tři úvěrové smlouvy, první č. CA 100026/2011 dne 12.10.2011, druhá č. CA 100167/2012 byla uzavřena dne 6.11.2012, třetí č. CA 100274/2013 byla uzavřena dne 26.6.2013, rovněž tak ve stejné dny byly uzavřeny tři zástavní smlouvy. V první smlouvě o úvěru se původní věřitel dohodl s dlužníkem na úvěrovém rámci v celkové výši 1.500.000,-Kč. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru-žádosti o čerpání dlužník čerpal od původního věřitele první dílčí úvěr ve výši 500.000,-Kč Úvěr se dlužník zavázal splácet vždy k 7., 14., 21. a 28. dni měsíce, a to v pravidelných splátkách ve výši 1.249,-Kč. Doba splácení byla sjednána na období 240 měsíců počínaje dnem 7.11.2011 do 28.10.2031. Veškeré pohledávky z první úvěrové smlouvy byly na základě smlouvy o postoupení pohledávek č. 200-156/2015 ze dne 3.12.2015 postoupeny na žalobce. Ve druhé smlouvě o úvěru byly upraveny podmínky čerpání, splácení a další v souvislosti s poskytnutím druhého dílčího úvěru z úvěrového rámce sjednaného v první úvěrové smlouvě. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru-žádosti o čerpání dlužník čerpal od původního věřitele druhý dílčí úvěr ve výši 250.000,-Kč Úvěr se dlužník zavázal splácet vždy k 7., 14., 21. a 28. dni měsíce, a to v pravidelných splátkách ve výši 623,-Kč. Doba splácení byla sjednána na období 240 měsíců počínaje dnem 7.12.2012 do 28.11.2032. Veškeré pohledávky z druhé úvěrové smlouvy byly na základě smlouvy o postoupení pohledávek č. 200-157/2015 ze dne 3.12.2015 postoupeny na žalobce. Ve třetí smlouvě o úvěru byly upraveny podmínky čerpání, splácení a další v souvislosti s poskytnutím druhého dílčího úvěru z úvěrového rámce sjednaného v první úvěrové smlouvě. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru-žádosti o čerpání dlužník čerpal od původního věřitele třetí dílčí úvěr ve výši 350.000,-Kč Úvěr se dlužník zavázal splácet vždy k 7., 14., 21. a 28. dni měsíce, a to v pravidelných splátkách ve výši 872,-Kč. Doba splácení byla sjednána na období 240 měsíců počínaje dnem 7.8.2013 do 28.7.2023. Veškeré pohledávky ze třetí úvěrové smlouvy byly na základě smlouvy o postoupení pohledávek č. 200-158/2015 ze dne 3.12.2015 postoupeny na žalobce. Postoupení pohledávek z úvěrových smluv bylo dlužníkům (KSUL 44 INS 29321/2015) oznámeno, a to doporučeným dopisem ze dne 3.12.2015, který dlužníci převzali dne 22.12.2015.

Soud jako důkaz provedl k úvěrové smlouvě č.CA 100026/2011 všeobecné úvěrové podmínky s úředně ověřenými podpisy dlužníků ze dne 12. 10. 2011, k úvěrové smlouvě č.CA 100274/2013 všeobecné úvěrové podmínky s úředně ověřenými podpisy dlužníků ze dne 26. 6. 2013 a k úvěrové smlouvě č.CA 100167/2012 všeobecné úvěrové podmínky s úředně ověřenými podpisy dlužníků ze dne 6. 11. 2012. Podáním insolvenčního návrhu dlužníky došlo v souladu s ust. § 10.1.20 ve spojení s čl. 11.1.2. všeobecných úvěrových podmínek k zesplatnění všech úvěrů.

Žalobce ve smyslu ust. č. 11.6.1. všeobecných úvěrových podmínek zvýšil sjednané lhůtní splátky v důsledku prodlení s úhradou třech lhůtních splátek, a to na 1,5násobek výše původní lhůtní splátky. Zvýšení splátek prvního úvěru oznámil původní věřitel dlužníkům doporučeným dopisem ze dne 26.8.2015, v němž byl nárok na splácení úvěru ve zvýšených splátkách 1873,-Kč uplatněn s účinností ode dne 7.9.2015. Zvýšení splátek druhého úvěru oznámil původní věřitel dlužníkům doporučeným dopisem ze dne 26.8.2015, v němž byl nárok na splácení úvěru ve zvýšených splátkách 934,-Kč uplatněn s účinností ode dne 7.9.2015. Zvýšení splátek třetího úvěru oznámil původní věřitel dlužníkům doporučeným dopisem ze dne 26.8.2015, v němž byl nárok na splácení úvěru ve zvýšených splátkách 1308,-Kč uplatněn s účinností ode dne 7.9.2015.

Soud při svém rozhodnutí vyšel ze závěrů dvou rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a sice č.j. 104 VSPH 397/2014-105 (KSPH 38 INS 2417/2012) ze dne 8.12.2014 a č.j. 104 VSPH 29/2014-87 ze dne 11.3.2014 (KSPH 42 INS 19847/2012). Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud zejména vzhledem k zákonným ustanovením a judikatuře soudů k závěru, že žaloba je důvodná.

Žalobce uplatnil v žalobě jako pohledávku č. 2, 4 a 6 kapitalizovaný úrok. Poté, co dne 25.11.2015 nastala okamžitá splatnost poskytnutých úvěrů vznikla dlužníkům povinnost společně a nerozdílně uhradit jistinu včetně úroků za celou sjednanou dobu trvání úvěru. Přihláškou dílčí pohledávky 2. uplatnil žalobce nárok na zaplacení úroku z prvního úvěru ve výši za 184 lhůtních splátek ve výši 1.249,-Kč a 776 lhůtních splátek zvýšených dle čl. 11.6. všeobecných úvěrových podmínek ve výši 1873,-Kč, po odpočtu původní jistiny a částky, kterou byly do dne splatnosti úvěru umořeny úroky z prvního úvěru, ve výši 210.273,-Kč a částky započtené na tento nárok ve výši 1079,-Kč. Přihláškou dílčí pohledávky 4. uplatnil žalobce nárok na zaplacení úroku z druhého úvěru ve výši za 132 lhůtních splátek ve výši 623,-Kč a 828 lhůtních splátek zvýšených dle čl. 11.6. všeobecných úvěrových podmínek ve výši 934,-Kč, po odpočtu původní jistiny a částky, kterou byly do dne splatnosti úvěru umořeny úroky z druhého úvěru, ve výši 79.435,-Kč a částky započtené na tento nárok ve výši 149,-Kč. Přihláškou dílčí pohledávky 6. uplatnil žalobce nárok na zaplacení úroku z třetího úvěru ve výši za 100 lhůtních splátek ve výši 872,-Kč a 860 lhůtních splátek zvýšených dle čl. 11.6. všeobecných úvěrových podmínek ve výši 1308,-Kč, po odpočtu původní jistiny a částky, kterou byly do dne splatnosti úvěru umořeny úroky z třetího úvěru, ve výši 87.466,-Kč a částky započtené na tento nárok ve výši 284,-Kč. Dílčí pohledávky č. 4 a 6 byly přihlášeny jako zajištěné a byly zajištěny zástavou na základě uzavřených zástavních smluv. V čl. 5.2.2. všeobecných úvěrových podmínek z roku 2012 a 2013 bylo ujednáno, že nebude-li úrok z úvěru uhrazen v den splatnosti, hledí se na něj jako na nový úvěr, který se slučuje s dosavadním úvěrem. Hlavní dlužník měl možnost hradit úvěry ve splátkách po dobu 20 let, porušením povinností však o tuto výhodu přišel a vznikla mu povinnost uhradit nároky stanovené v čl. 11.1.2.1. všeobecných úvěrových podmínek. Zesplatněním úvěrů došlo ke kapitalizaci úroků z úvěru do jistiny. Kapitalizovaný úrok z prodlení přirostl k dluhu před (KSUL 44 INS 29321/2015) rozhodnutím o úpadku, jedná se o ujednání běžné a bylo učiněno s takovým předstihem, že nemůže představovat obcházení ust. § 170 odst. 1 písm. a) IZ. Úroky přirostly v době zesplatnění úvěru a nikoliv po rozhodnutí o úpadku. Soud má dále za to, že ustanovení o okamžitém splacení dluhu v případě porušení smluvních závazků, kdy je dlužník povinen zaplatit celou dosud nesplacenou část úvěru včetně nesplacených úroků za celou sjednanou dobu úvěru a včetně veškerého dalšího dosud nesplaceného příslušenství je ustanovení platné a není ani v rozporu s dobrými mravy, když nesplácení úvěru či jiné porušení smluvních podmínek nemůže být pro dlužníka výhodnější, než řádné plnění smluvních ujednání. Soud přihlédl i k tomu, že žalobce je nebankovní subjekt a riziko pro věřitele je vysoké. Z uvedených důvodů shledal soud po právu úroky-dílčí pohledávku č. 2, 4 a 6 a žalobě vyhověl.

V rámci dílčí pohledávky č. 7 si žalobce přihlásil za včasné nesplnění sjednané informační povinnosti dlužníků smluvní pokutu ve výši 30 % z půjčené částky, tj. 150.000,-Kč, a to na základě ujednání v ust. § 10.1.21.,11.1.1 všeobecných úvěrových podmínek ve spojení ust. 11.5.1. a 11.5.2.1. všeobecných úvěrových podmínek. Úvěrové podmínky nejsou psány malým písmem a jsou podepsány dlužníky. Ujednání o smluvní pokutě soud neshledal neplatným. Soud má za to, že právní vztahy vzniklé z úvěrových smluv se řídí obchodním zákoníkem, neboť úvěrové smlouvy uzavřel dlužník jako podnikatel, když v záhlaví je uvedeno IČO dlužníka, v první úvěrové smlouvě je uvedeno, že CREDIT VARIANT je ve smyslu všeobecných úvěrových podmínek obchodní název podnikatelského rámcového úvěru. Ve třetí smlouvě o úvěru je smluveno, že čerpaná částka bude použita výhradně pro účely podnikání dlužníka a nic na této skutečnosti nemění to, že vedlejším účastníkem je dlužnice, která není podnikatelem. Ve všeobecných úvěrových podmínkách byl ujednán zajišťující charakter vedlejšího účastníka. Soud proto využil svého moderačního práva dle obchodního zákoníku a smluvní pokutu o částku 50.000,-Kč snížil, když výši smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč považuje za přiměřenou.

V rámci dílčí pohledávky č. 8 si žalobce přihlásil za porušení povinnosti pojistit zástavu vinkulovat pojistné plnění z pojištění zástavy ve prospěch zástavního věřitele a splnění těchto povinností zachovat po celou dobu trvání zajištěných pohledávek smluvní pokutu ve výši 20 % půjčené částky. Smluvní pokuta byla sjednána v čl. III. odst. 2 a 3 a čl. VI. odst. 4 první zástavní smlouvy ze dne 12.10.2011. Žalobce však v přihlášce uplatnil smluvní pokutu ve snížené sazbě 10 % z půjčené částky, tj. ve výši 50.000,-Kč. Z oznámení ČSOB pojišťovny a.s. o zániku pojistné smlouvy ze dne 4.12.2015 soud zjistil, že došlo k porušení smluvené povinnosti. S ohledem na skutečnost, že si žalobce přihlásil již sníženou smluvní pokutu o 50 %, neměl soud důvod k moderaci výše smluvní pokuty, a proto žalobě vyhověl.

Podle výsledku řízení má v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobce. Zástupce žalobce s ohledem na ust. § 202 odst.1 IZ žádné náklady proti žalovanému správci neuplatnil, proto soud v bodě II. výroku rozsudku rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 13. října 2016 JUDr. Petra Švamberková, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kateřina Sobotková, DiS.