44 ICm 1056/2013
(Spisová značka: 44 ICm 1056/2013-36) KSPA 44 INS 25531/2012-P2-3/celk. 2ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou V právní včci žalobce JUDr. Ing. Tomáše Matouška, se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, insolvenčního správce dlužnice Aleny Valentove, zastoupeneho JUDr. Milanem Novákem, advokátem V Hradci Králové, Dukelská 15 proti žalovane'mu PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, IČO 61860069, zastoupenemu JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem V Hradci Králové, Velke náměstí 135/19 o žalobě na určení Výše popřené vykonatelne pohledávky rozsudkem pro uznání takto:

I. Určuje se, že pohledávka p.č. 2.1 žalovaného za dlužnicí Alenou Valentovou přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 25531/2012 není po právu ve Výši 78.806,-Kč a určuje se, že pohledávka p.č. 2.2 žalovaného není po právu ve Výši 17.636,-Kč.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám JUDr. Milana Nováka, advokáta VHradci Králové, Dukelská 15 na náhradu nákladů řízení 6.171,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 22.3.2013 se žalobce domáhal určení, že pohledávka č. 1 žalovaneho činí celkem 42.107,-Kč a pohledávka č. 2 činí celkem 11.520,-Kč, a to v řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 25531/2012 s dlužnicí Alenou Valentovou. Jednalo se o pohledávky vykonatelne a v uvedené Výši je žalobce uznal, do části je Však popřel. Pohledávku č. 1 popřel do Výše 115 806,-Kč a pohledávku č. 2 popřel do Výše 23 756,-Kč. kbťA 44 le 133.5 1/2012-1'2-3

Zalovaný navrhl žalobu zamítnout a V rozsáhle'm odůvodnění především namítal, že jako důvod popření u vykonatelne' pohledávky nemůže být jine' právní posouzení Věci, což V dane'm případně nastalo.

Soud ve Věci nařídil jednání a před zahájením jednání vzal žalobce zpět popření pohledávky č. 1 do Výše 37.000,-Kč a vzal zpět popření pohledávky č. 2 do Výše 6.120,-Kč. Vzhledem ke zpětvzetí popření co do části a vzhledem k tomu, že při přezkumne'm jednání byla zjištěna pohledávka č. 1 ve Výši 42.107,-Kč, po částečne'm zpětvzetí popření činí zjištěná pohledávka č. 1 částku 79.107,-Kč (§ 201 odst. 1 insolvenčního zákona). Při přezkumne'm jednání byla pohledávka č. 2 zjištěna do Výše 11 520,-Kč, takže po částečne'm zpětvzetí popření činí zjištěná pohledávka č. 2 částku 17.640,-Kč. Pohledávka č. 1 zůstala sporná ve Výši 78.806,-Kč a pohledávka č. 2 zůstala sporná ve Výši 17.636,-Kč. Řízení tak bylo vedeno o určení, že pohledávka č. 1 žalovane'ho není po právu ve Výši 78.806,-Kč a pohledávka č. 2 není po právu ve Výši 17.636,-Kč.

Žalovaný při jednání uznal, že pohledávka č. 1 ve Výši 78.806,-Kč a pohledávka č. 2 ve Výši 17.636,-Kč nejsou po právu.

Podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný V průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Vzhledem k tomu, že žalovaný uznal nárok V rozsahu, který tvořil předmět řízení, soud postupoval podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. a rozhodl rozsudkem pro uznání.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o.s.ř. a s ohledem na dohodu účastníků o rozsahu náhrady nákladů řízení uložil žalovane'mu, aby zaplatil žalobci náhradu V rozsahu 50 % ze vzniklých nákladů, tj. za tři úkony právní služby po 3.100,-Kč, dále za tři režijní paušály po 300,-Kč, obě náhrady podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif V platne'm znění a dále daň z přidane' hodnoty z odměny a náhrad se sazbou 21 %. Náhrada V rozsahu 50 % činí celkem 6.171,-Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustne' odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu V Praze prostřednictvím podepsane'ho soudu.

Odvolání do výroku ve Věci same' lze podat pouze pro vady spočívající vtom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo soudce rozhodoval senát, případně, že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Pardubicích dne 30. ledna 2014 JUDr. Ivana Bulisová V.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 04.03.2014 a vykonatelnosti dne 08.03.2014. Připojení doložky provedla Petra Bláhová dne 28.03.2014.