44 Cm 5/2009
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: 44 Cm 5/2009-126 KSBR 44 INS 5753/2009-C-1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Boháčkem v právní věci žalobce Ing. Marian Budinský, Nová 610/62, 696 62 Strážnice, insolvenční správce dlužníka Martinek Josef-autodoprava, bytem a místem podnikání Petrov 343, PSČ 696 65, IČO: 10579338, zast. JUDr. Lubomírem Gajduškem, advokátem, 4. května 1491, 755 01 Vsetín, proti žalovanému JUDr. Zdeňce Prudilové Koníčkové, Orlí 36, 602 00 Brno, insolvenčnímu správci dlužníka IS-CARGO, a.s., se sídlem Mlýnská 326/13, Brno 60200, IČO: 28283953, zast. Mgr. Petrem Vodkou, advokátem, Husova 736, Kuřim, o neúčinnosti právního úkonu

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že kupní smlouva ze dne 6.2.2009, uzavřená mezi dlužníkem jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím, jejímž předmětem byly nemovitosti, a to budova č.p. 20, objekt bydlení na pozemku p.č. 1427/4, budova bez č.p. na pozemku p.č. 1426, budova bez č.p. na pozemcích p.č. 1427/5, 1427/6, 1427/9 a 1427/11 a pozemky p.č. 1426, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1427/2, ostatní plocha, p.č. 1427/3, ostatní plocha p.č. 1427/4, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1427/5, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1427/6, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1427/11, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1427/12, ostatní plocha, p.č. 1438, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1446, ovocný sad, p.č. 1459/124, ovocný sad, p.č. 1460/71, zahrada, 44 INS 5753/2009-C-1

p.č. 1460/101, zahrada, p.č. 1460/102, zahrada, p.č. 1460/103, zahrada, p.č. 1460/106, zahrada, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2676 pro obec Petrov a k.ú. Petrov u Hodonína ze dne 6.2.2009 je neúčinná a žalovaný je povinen takto uváděné nemovitosti předat žalobci do majetkové podstaty dlužníka, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám jeho právního zástupce náklady řízení v celkové výši 8.102,--Kč vč. DPH do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám právního zástupce žalovaného Mgr. Petra Vodky.

Odůvodnění:

Žalobou soudu došlou dne 6.11.2009 ve znění podání ze dne 7.5.2010 se žalobce domáhal určení, že kupní smlouva uzavřena dne 6.2.2009 mezi dlužníkem Martinek Josef-autodoprava, bytem a místem podnikání Petrov 343, PSČ 696 65, IČO: 10579338 jako prodávajícím a IS-CARGO, a.s., se sídlem Mlýnská 326/13, Brno 602 00, IČO: 28283953 jako kupujícím o prodeji nemovitostí-budov-č.p. 20, bydlení, na parcele p.č. 1427/4,-bez čp/če, obč.vyb., na parcele p.č. 1426, bez čp/če, obč.vyb, na parcele 1427/5, 1427/6, 1427/9, 1427/11, a pozemků: p.č. 1426, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1427/2, ostatní plocha, p.č. 1427/3, ostatní plocha, p.č. 1427/4, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1427/5, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1427/6, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1427/11, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1427/12, ostatní plocha, p.č. 1438, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1446, ovocný sad, p.č. 1459/124, ovocný sad, p.č. 1460/71, zahrada, p.č. 1460/101, zahrada, p.č. 1460/102 zahrada, p.č. 1460/103, zahrada, p.č. 1460/106, zahrada, které jsou zapsány na listu vlastnictví 2676 pro obec Petrov a k.ú Petrov u Hodonína (dále jen nemovitosti ) je neúčinná a žalovaný je povinen takto uváděné nemovitosti předat žalobci do majetkové podstaty dlužníka. Žalobce dovozuje, že úkon, který učinil dlužník, naplňuje ustanovení § 240 insolvenčního zákona a to tak, že tímto úkonem zkrátil možnost uspokojení věřitelů, neboť v době uzavření smlouvy byl dlužník nepochybně již v úpadku. Vedle eventuelního zvýhodnění věřitele, poukázal žalobce na skutečnost, že v době prodeje byly v orgánech společnosti nabyvatele-vedle osoby dlužníka, také jeho synové Roman a Josef, kteří také zároveň zastupovali osobu dlužníka v podnikání jako zplnomocněnci a tudíž byli nepochybně obeznámeni s jeho situací.

V podání ze dne 10.11.2011 se k žalobě vyjádřil žalovaný a m.j. uvedl, že má za to, že nejsou splněny zákonné předpoklady pro další pokračování v předmětném řízení, jelikož dlužník IS-CARGO, a. s. je na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. července 2011, č.j. KSBR 40 INS 4881/2011-A-15, v úpadku a usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26. září 2011, č.j. KSBR 40 INS 4881/2011-B-9, byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Insolvenční správkyně tohoto dlužníka dne 24. srpna 2011 sepsala nemovitosti, jež jsou předmětem řízení o určení neúčinnosti právního úkonu, do majetkové podstaty dlužníka IS-CARGO, a. s., o uvedeném informovala Ing. Budinského. KSBR 44 INS 5753/2009-C-1

Žalobce pochybil, pokud dotčené nemovitosti zapsal do majetkové podstaty dlužníka Josefa Martínka z důvodu jím tvrzené neúčinnosti právního úkonu. Insolvenční zákon jednoznačným způsobem stanoví, že neúčinnost právního úkonu není důvodem k tomu, aby majetek, který měl neúčinným právním úkonem opustit majetkovou sféru dlužníka, byl insolvenčním správcem zahrnut do majetkové podstaty dlužníka. Jedinou možnou cestou je podání žaloby na určení neúčinnosti právního úkonu. Teprve po skončení žaloby (za předpokladu kladného rozhodnutí) o určení neúčinnosti právního úkonu je možné zapsat sporné nemovitosti do majetkové podstaty žalobce. S ohledem na fakt, že předmětné nemovitosti byly žalovanou zahrnuty do majetkové podstaty dlužníka IS-CARGO, a. s., je na žalovaném, aby se žalobou ve smyslu ustanovení § 225 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení domáhal vyloučení předmětných nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka IS-CARGO, a. s.

Z obsahu spisu KSBR 44 INS 5753/2009 a z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že Krajský soud v Brně usnesením ze dne 6.10.2009, č.j. KSBR 44 INS 5753/2009-A-13, zjistil úpadek dlužníka Martinek Josef-autodoprava, bytem a místem podnikání Petrov 343, PSČ 696 65, IČO: 10579338, prohlásil na jeho majetek konkurs a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Mariana Budinského, Nová 610/42, Strážnice, okres Hodonín, PSČ 696 62.

Ze Soupisu majetkové podstaty ze dne 6.11.2009 vypracovaného žalobcem soud zjistil, že do něj byly pod bodem 3 a 4 zahrnuty předmětné nemovitosti.

Z obsahu spisu KSBR 40 INS 4881/2011 a z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že Krajský soud v Brně usnesením ze dne 15.7.2011, č.j. KSBR 40 INS 4881/2011-A-15 zjistil úpadek dlužníka IS-CARGO, a.s., 602 00 Brno, Mlýnská 326/13, IČO: 28283953 a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Zdeňku Prudilovou Koníčkovou, advokátku, AK Brno, Orlí 36. Usnesením č.j. KSBR 40 INS 4881/2011-B-9 ze dne 29.9.2011 na majetek IS-CARGO, a.s., 602 00 Brno, Mlýnská 326/13, IČO: 28283953 prohlášen konkurs.

Ze Soupisu majetkové podstaty ze dne 24.8.2011 vypracovaného žalovaným soud zjistil, že do něj byly pod bodem n1 zahrnuty předmětné nemovitosti.

Z výpisu z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín ze dne 11.9.2013 soud zjistil, že vlastníkem předmětných nemovitostí je evidována IS-CARGO, a.s., 602 00 Brno, Mlýnská 326/13, IČO: 28283953.

Podle ustanovení § 235 odst. 1 zákona č. 182/20016 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Z odst. 2 téhož ustanovení plyne, že neúčinnost dlužníkových právních úkonů se zakládá rozhodnutím KSBR 44 INS 5753/2009-C-1 insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen odpůrčí žaloba).

Podle ustanovení § 111 IZ platí, že nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem (odstavec 1.). Omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí (odstavec 2.). Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné (odstavec 3.).

Insolvenční zákon tedy rozlišuje neúčinnost právních úkonů na základě odporovatelnosti a neúčinnosti právních úkonů ze zákona. Obě tyto formy neúčinnosti se liší tím, že neúčinnost na základě odporovatelnosti se zakládá soudním rozhodnutím, které má konstitutivní povahu, kdežto neúčinnost na základě zákona se zjišťuje, tedy deklaruje. Při neúčinnosti na základě odporovatelnosti lze příslušný majetek zahrnout do majetkové podstaty dlužníka (vzhledem ke konstitutivní povaze tohoto rozhodnutí) až po právní moci rozhodnutí o neúčinnosti (ustanovení § 235 odst. 2 IZ), kdežto plnění z právních úkonů neúčinných ze zákona (ustanovení § 211 IZ) zahrne správce do soupisu majetkové podstaty bez dalšího s tím, že tomuto soupisu se lze bránit jen vylučovací žalobou a plnění z neúčinného právního úkonu ze zákona zahrne správce do soupisu majetkové podstaty, aniž by se této neúčinnosti musel (měl) dovolávat odpůrčí žalobou.

V posuzovaném případě s ohledem na shora uvedené se soud ztotožnil s tvrzením žalovaného, tedy že žalobce pochybil, když nemovitosti sepsal do majetkové podstaty dlužníka a současně podal odpůrčí žalobu, kdy takový postup není možný a IZ ho neumožňuje. Insolvenční soud proto žalobu zamítl a v důsledku tohoto již nezjišťoval skutečnosti rozhodné pro posouzení důvodnosti žalobních tvrzení, dle nichž je kupní smlouva neúčinným právním úkonem dle ustanovení § 240 IZ. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. za použití ustanovení § 163 IZ, podle kterého je ve věci neúspěšný žalobce povinen k náhradě nákladů řízení plně úspěšného žalovaného. Účelně vynaložené náklady žalovaného pak v dané věci sestávají z odměny za zastupování advokátem, jejíž výše se (po zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. Ústavním soudem) určuje podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů (viz. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010). Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) citované vyhlášky se považuje za KSBR 44 INS 5753/2009-C-1 tarifní hodnotu ve věcech rozhodovaných v insolvenčním nebo obdobném řízení částka 50.000,-Kč. § 7 vyhlášky pak určuje, že sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty přes 10.000,-Kč do 200.000,-Kč 1.500,-Kč a 40,-Kč za každých započatých 1.000,-Kč, o které hodnota převyšuje 10.000,-Kč-z částky 50.000,-Kč tak mimosmluvní odměna za jeden úkon právní služby činí 3.100,-Kč (1.500,-Kč z částky do 10.000,-Kč a 1.600,-Kč za každých započatých 1.000,-Kč nad 10.000,-Kč).

Mimosmluvní odměna náleží žalovanému za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení a účast na jednání dne 12.9.2013), celkem 6.200,-Kč. Dále soud přiznal žalovanému náhradu hotových výdajů dle § 13 odst. 3 ve výši 2 x 300,-Kč, stanovenou podle počtu úkonů právní služby, tedy 600,-Kč. Celkem soud přiznal žalovanému k tíži žalobce na náhradě nákladů řízení částku 6.800,-Kč a DPH ve výši 1.302,--Kč v souladu s ustanovením § 14a citované vyhlášky k této částce.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 12. září 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Boháček, v.r. Zdeňka Dozrálová samosoudce