43 ICm 936/2016
Číslo jednací: 43 ICm 936/2016-15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Mgr. Petr Brož, bytem Ke Krči 517/32A, Praha 4, insolvenční správce dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , se sídlem správce Nad Malým Mýtem 615/4, Praha 4, proti žalovanému Ing. Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Jírovcova 1627/11, České Budějovice, zastoupeného Mgr. Antonínem Menzelem, advokátem v Českých Budějovicích, Krajinská 44/10, o určení pravosti pohledávky, takto:

I. Žaloba, kterou by bylo určeno, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 41 INS 18486/2015 ve výši 770.000,--Kč přihlášená pod P 15 není po právu se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 17.3.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka ve výši 770.000,--Kč není po právu. Žaloba byla odůvodněna tím, že dne 2.11.2015 byl zjištěn úpadek dlužníka Pavla anonymizovano s rozhodnutím o jeho řešení nepatrným konkursem. Ve isir.justi ce.cz stanovené lhůtě přihlásil žalovaný do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku ve výši celkem 1.023.071,--Kč, včetně příslušenství z titulu smlouvy o půjčce ze dne 27.7.2012. Pohledávka byla částečně přihlášena jako vykonatelná ve výši 770.000,--Kč, jak vyplývá z rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích, č.j. 34 C 449/2013-28, právní moc 16.4.2014. Při přezkumném jednání konaném dne 10.3.2016 žalobce zcela popřel pohledávku co do pravosti a výše. Jako důvod popření žalobce uvedl, že dle prohlášení věřitele na smlouvě, kterou dlužník předložil správci, dlužník celou půjčenou částku uhradil. U přezkumného jednání věřitel (žalovaný) potvrdil pravost svého podpisu pod kvitancí umístěnou na smlouvě o půjčce. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě se žalovaný vyjádřil tak, že jakási kvitance byla do smlouvy dopsána až následně, a to buď dlužníkem nebo někým z okruhu jeho blízkých, ve snaze předejít povinnosti hradit dlužnou jistinu žalovanému. Žalovaný má za to, že dlužníkem byl spáchán trestný čin a podal v této souvislosti podnět orgánům činným v trestním řízení. Ve věci prověřování trestné činnosti dlužníka měl být zpracován z podnětu žalovaného znalecký posudek z oboru grafologie a písmoznalectví, neboť dlužník po celou dobu vedení exekučního řízení tvrdil, že i text kvitance byl do smlouvy o půjčce vepsán žalovaným. Je pravdou, že podpis žalovaného na první i druhé straně textu smlouvy o půjčce je jeho pravým podpisem, když dlužník výslovně trval na tom, aby žalovaný při podpisu smlouvy podepsal všechny listiny zřejmě již při vědomí možného dopsání podvodného textu do smlouvy. Žalovaný je zcela bezúhonný a pokud by mu pohledávka byla ze strany dlužníka již jednou uhrazena, nepokusil by se ji opětovně vymáhat. K nařízenému soudnímu jednání se řádně předvolaný žalobce nedostavil, postupem podle § 101 odst. 3 o.s.ř. bylo jednáno v jeho nepřítomnosti, kdy soud konstatuje, že se tak žalobce zbavil možnosti být soudem poučen ve smyslu ustanovení § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř. o nutnosti doplnit tvrzení a důkazy k tvrzením, že dlužná částka byla ve vztahu k žalovanému dlužníkem uhrazena a obsah textu na smlouvě o půjčce označeném jako kvitance odpovídá skutečnosti, za situace, kdy toto žalovaný popírá. Ze systému ISIR byl soudem sdělen obsah usnesení o úpadku dlužníka ze dne 2.11.2015, dále obsah protokolu z přezkumného jednání ze dne 10.3.2016 a obsah přihlášky pohledávky žalovaného pod P15, včetně vyrozumění o jejím popření ze dne 14.4.2016. Ze spisu vedeného Okresním soudem v Českých Budějovicích pod č.j. 34 C 449/2013 bylo zjištěno, že žalovaný podáním ze dne 20.12.2013 žaloval dlužníka o zaplacení částky 770.000,--Kč s příslušenstvím a rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13.3.2014 bylo žalobě vyhověno, včetně příslušenství, zákonného úroku z prodlení, dále z exekučního spisu 48 EXE 1872/2014 bylo soudem zjištěno, že žalovaný podal dne 16.5.2014 návrh na nařízení exekuce a pověření exekutora ve vztahu k dlužníku, přičemž podáním ze dne 25.7.2014 požádal dlužník o zastavení exekuce, čemuž nebylo Okresním soudem v Českých Budějovicích rozhodnutím ze dne 14.8.2014 vyhověno a nebylo vyhověno ani k odvolání dlužníka usnesením Krajského soudu Českých Budějovicích 24 Co 1797/2014-57 ze dne 5.12.2014. Soudem byl rovněž proveden důkaz smlouvou o půjčce z exekučního spisu uzavřené mezi dlužníkem a žalovaným dne 27.2.2012, ve které je na první i druhé straně podpis žalovaného jako věřitele a následně k podpisu žalovaného je na první straně smlouvy o půjče (celkem 2 strany) dopsáno Veškeré závazky z této smlouvy jsou k dnešnímu dni 8.2.2013 vyrovnány a žádné další nevznikají . Žaloba není důvodná.

Vzhledem k tvrzení žalovaného, a to v zásadě k logickému tvrzení, že podepsal obě strany smlouvy o půjčce a dále vzhledem k obsahu rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích, pokud jde o uložení povinnosti dlužníka zaplatit žalovanému dlužnou částku i s příslušenstvím a dále i vzhledem k obsahu zjištění z usnesení Okresního a Krajského soudu v Českých Budějovicích v exekučním řízení, kterými byl zamítnut návrh dlužníka na zastavení exekuce pro zaplacení částky, což dlužník dokládal tzv. kvitancí na smlouvě o půjčce, vzal soud tvrzení žalovaného v řízení za prokázaná a neboť žalobce se k jednání soudu nedostavil a vzdal se tak možnosti být soudem poučen (viz shora), rozhodl soud ve věci tak, že žalobu žalobce na určení, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka pod P 15 není po právu, popřená žalobcem ve smyslu ustanovení § 193 IZ, zamítl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 202 odst. 1 IZ, podle kterého ve sporu o pravost a popření a určení pohledávky nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů v řízení proti insolvenčnímu správci, v daném případě tedy ani proti žalobci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 25.5.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová