43 ICm 579/2016
Číslo jednací: 43 ICm 579/2016-60

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

pro uznání

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce AB 4 B.V., Jiné reg.č. 34186049, se sídlem Strawinskylaan, WTC Twr B 933, 1077XX, Amsterdam, Nizozemsko, zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem v Brně, Blatného 1885/36, proti žalovanému Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Větřní, Na Vyhlídce 273, zastoupenému JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem v Českých Budějovicích, Kasárenská 4, o žalobě na určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I Určuje se, že žalobce má za žalovaným pohledávku č. 1 uplatněnou přihláškou P4 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 26 INS 21209/2015 z titulu příslušenství k úvěru č. 3912163391 ve výši 10.491,13 Kč a tato je přihlášena po právu.

II. Určuje se, že žalobce má za žalovaným pohledávku č. 2 uplatněnou přihláškou P4 do insolvnečního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 26 INS 21209/2015 z titulu pokut ze smlouvy o úvěru č. 3912163391 ve výši 93.385,51 Kč, a tato je přihlášena po právu. isir.justi ce.cz

III. Určuje se, že žalobce má za žalovaným pohledávku č. 3 uplatněnou přihláškou P4 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 26 INS 21209/2015 z titulu pokut a popoatků ze smlouvy o úvěru č. 3912163391 ve výši 3.174,--Kč, a tato je přihlášena po právu.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 13.228,--Kč, a to ve stejném režimu jako pohledávku P4, o kterou se vedl spor.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 22.2.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem pohledávku přihlášenou přihláškou pod P4, dílčí pohledávka č.1-3, jak vyplývá z výroku rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tím, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení žalovaného vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod KSCB 26 INS 21209/2015 svou pohledávku v celkové výši 184.280,--Kč z titulu smlouvy o úvěru, kterou žalovaný dlužník uzavřel dne 17.12.2009 se společností Home Credit a.s., na základě které se dlužník zavázal zaplatit předchůdci žalobci úvěr ve výši 80.000,--Kč, a to pravidelnými měsíčními splátkami po 2.671,--Kč do úplného zaplacení. Za měsíc listopad 2010 uhradil dlužník pouze splátku částečně, za měsíce prosinec 2010-březen 2011 neuhradil žádnou částku, a proto byl úvěr pro neplacení zesplatněn, čímž vznikla dlužníku povinnost zaplatit celý úvěr spolu s úroky a smluvní pokutou. Na přezkumném jednání žalovaný popřel přihlášku žalobce s tím, že tato je promlčena, případně z důvodu neplatného ujednání o sankcích ve spotřebitelské smlouvě. Úvěr žalobce byl zesplatněn ke dni 12.4.2011. Návrhem na vydání rozhodčího nálezu, doručeného rozhodci dne 16.11.2011 se žalobce domáhal přiznání pohledávky a dne 2.3.2012 byl JUDr. Vladimírem Jirouskem, rozhodcem, rozhodčí nález vydán. Tento nabyl právní moci dne 4.4.2012 a vykonatelnosti dne 8.4.2012. Na základě tohoto byla dne 15.8.2012 usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově nařízena exekuce. K promlčení pohledávky tak nemohlo dojít. Současně žalobce namítá uplatnění námitky promlčení v rozporu s dobrými mravy, neboť jak plyne z rozhodčího nálezu, žalobce se rozhodčí žalobou řádně svého nároku domáhal bez zbytečného odkladu, tento nález nabyl právní moci a vykonatelnosti a na jeho základě bylo soudem rozhodnuto o nařízení a vedení exekuce. Změna judikatury stran platnosti rozhodčích doložek by pak absurdně zasáhla do právní jistoty žalobce, neboť žalobce jednal v důvěře účinky rozhodčího nálezu. Současně žalobce odmítá tvrzení žalovaného o neplatném ujednání o sankcích ve smlouvě o úvěru, neboť se v daném případě nejedná o smluvní pokuty, nýbrž o úroky z úvěru a s ohledem na zesplatnění úvěru má žalobce právo na zaplacení všech zbývajících dlužných splátek, přičemž se jedná o typické ujednání pro smlouvy o úvěru v souladu s ustanovením § 506 obch.z.. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě, kterou žalovaný převzal dne 30.6.2016 se tento ve stanovené lhůtě nevyjádřil, nastala tak fikce uznání předpokládaná ustanovením § 114 b) odst. 5 o.s.ř., resp. § 153a odst. 3 o.s.ř. a soud o podané žalobě rozhodl tak, že této v plném rozsahu vyhověl. Způsob odůvodnění rozhodnutí odpovídá ustanovení § 157 odst. 3 o.s.ř., podle kterého v rozsudku pro uznání soud uvede pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání. Předmětem řízení byla v daném případě žaloba na určení pravosti pohledávky, popřené žalovaným dlužníkem, postupem podle § 193 IZ. Za situace, kdy se žalovaný ve stanovené lhůtě k výzvě soudu nevyjádřil, vzal soud skutková tvrzení žalobce v podané žalobě za prokázaná, včetně tvrzení žalobce, že nedošlo k promlčení pohledávky, a včetně argumentace ohledně platnosti sankčních ujednání ze smlouvy o úvěru. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 202 odst. 1 věta druhá o.s.ř., podle kterého soud přiznal plně úspěšnému žalobci právo na náhradu nákladů za zaplacený soudní poplatek ze žaloby ve výši 5.000,--Kč a dále náhradu nákladů za 2 úkony po 3.100,--Kč, 2x režijní paušál po 300.000,--Kč plus 21% DPH, celkem 13.228,--Kč, přičemž tato částka bude uspokojena v insolvenčním řízení žalovaného dlužníka ve stejném pořadí jako pohledávka P4, o kterou se vedl spor.

P o u č e n í : Proti rozsudku pro uznání není přípustné odvolání, leda-že by bylo podáno proto, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání nebo pro vady řízení. Je-li ve věci přípustné odvolání, je nutné je podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 27.10.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová