43 ICm 574/2016
Číslo jednací: 43 ICm 574/2016-50

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Ladislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Hrádek 1, 374 01, Trhové Sviny, zastoupeného opatrovníkem Marií anonymizovano , anonymizovano , bytem Rejta 640, Trhové Sviny, zastoupené Mgr. Michalem Tomkem, advokátem v Českých Budějovicích, Nám. Přemysla Otakara II. 123/36, proti žalované Mgr. Evě Hradecké, insolvenční správkyni dlužnice Bohumily anonymizovano , anonymizovano , se sídlem správkyně v Praze 5, Holečkova 103/31, IČ 04463595, o žalobě o vyloučení majetku z majetkové podstaty, takto:

I. Ze soupisu majetkové podstaty dlužnice Bohumily anonymizovano , anonymizovano , bytem v Trhových Svinech, Žižkovo nám. 30, se vylučují pozemky parc.č. 912 trvalý travní porost a parcelní číslo 914/1 ostatní plocha, to vše v obci Trhové Sviny, katastrální území Pěčín u Trhových Svinů.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení 21.456,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Michala Tomka.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 19.2.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by byly ze soupisu majetkové podstaty dlužnice vyloučeny shora označeného nemovitosti, a to s odůvodněním, že žalobce byl pravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Českých isir.justi ce.cz

Budějovicích částečně zbaven způsobilosti k právním úkonům a kupní smlouva ze dne 20.11.2007, na základě které žalobce převedl do vlastnictví dlužnice předmětné pozemky je neplatným právním úkonem osoby jednající v duševní poruše. Pozemkové parcely by tak měly být vyloučeny ze soupisu majetkové podstaty dlužnice, neboť k těmto žalobce uplatňuje vlastnické právo. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě se vyjádřila žalovaná tak, že lze předpokládat, že žalobce v době podpisu kupní smlouvy byl schopen chápat její smysl, a to v souladu se závěry posudku soudem ustanoveného znalce MUDr. Procházky v řízení 9 C 476/2009 vedeného u Okresního soudu v Českých Budějovicích. Ze systému ISIR bylo soudem zjištěno, že dne 27.11.2015 byl zjištěn úpadek dlužnice Bohumily anonymizovano v řízení vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod KSCB 28 INS 28465/2015 s povolením řešení úpadku oddlužením a insolvenční správkyní byla ustanovena žalovaná. Ze soupisu majetkové podstaty dlužnice ze dne 18.1.2016 bylo zjištěno, že žalovaná předmětné nemovitosti zahrnula do soupisu majetkové podstaty dlužnice. Ze spisu Okresní soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 9 C 267/2012 bylo zjištěno, že k návrhu opatrovnice žalobce bylo zahájeno řízení o určení neplatnosti kupní smlouvy uzavřené mezi žalobcem a Bohumilou anonymizovano , dlužnicí, se shodnou argumentací neplatnosti právního úkonu podle § 38 OZ. Z tohoto spisu byl také proveden důkaz kupní smlouvou uzavřenou mezi žalobcem a dlužnicí dne 20.11.2007 o prodeji předmětných parcel za částku 22.000,--Kč. Dokazování bylo dále doplněno o rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích č.j. 24 Nc 1103/2010-40 ze dne 14.9.2010, kterým byl žalobce částečně zbaven způsobilosti k právním úkonům, k uzavírání všech majetko-právních vztahů, úvěrových smluv, smluv o ručení aj., a dále k dispozici s finanční hotovostí nad 6.000,--Kč měsíčně. Ze 1/ znaleckého posudku MUDr. Alexandra Štoreka ze dne 24.9.2013 byl zjištěn závěr znalce (tento měl k dispozici zprávu o vyšetření žalobce v ordinaci psychiatra MUDr. Bauera a znalecký posudek MUDr. Lenky Fiedlerové), že znalecký posudek znalkyně Fiedlerové vycházel z neúplných informací a údaje poskytnuté posuzovaným a jeho sestrou by pro MUDr. Štoreka, jako znalce, bez jejich ověření z nezávislých zdrojů nebyly dostačující. Chování posuzovaného při samotném vyšetření pak budí podezření na zveličování mentálního deficitu. Z 2/ odborného vyjádření MUDr. Michaely Štěpánkové ve věci znaleckého posudku MUDr. Fiedlerové bylo zjištěno, že znalecký posudek znalkyně vykazuje významný logický rozpor, kdy na jedné straně posuzovaný tvrdí, že nepochopil nevýhodnost uzavřené kupní smlouvy, byl fyzicky napaden a k podpisu donucen, přičemž se spíše jedná o otázku trestně-právní a tuto skutečnost nelze charakterizovat jako jeho psychickou nezpůsobilost nakládat s vlastním majetkem. V tomto řízení byl soudem ustanoven 3/ znalcem MUDr. Leo Procházka, který se vyjádřil tak, že žalobce trpí těžkou poruchou přizpůsobení s chronickým průběhem, touto poruchou trpěl i v době, kdy došlo k podpisu kupní smlouvy, je slaboduchý a jeho mentální schopnosti jsou hluboko v pásmu podprůměru, jeho schopnosti ovládat se byly částečně snížené, na druhé straně lze předpokládat, že již určité zkušenosti s prodejem nemovitostí měl, chápal smysl prodeje, předpokládal zisk obdobný minulým prodejům a byl schopen se rozhodnout. V době podpisu zmíněné kupní smlouvy tedy byl schopen chápat její smysl, když k závěrům svého znaleckého posudku se znalec vyjádřil i do protokolu u jednání soudu dne 28.5.2015 s tím, že ale znalec neměl informaci o tom, že žalobce byl omezen ve způsobilosti k právním úkonům. Dokazování bylo dále doplněno o 4/ znalecký posudek k zadání Okresního soudu v Českých Budějovicích v řízení 24 Nc 1103/2010 znalkyně MUDr. Lenky Fiedlerové ze dne 20.7.2010, z jejíhož závěru vyplývá, že psychický stav žalobce je determinován deficitem intelektu na hranici slaboduchosti, až lehké mentální retardace v intervalu IQ 70-80. Jedná se o duševní poruchu, která ovlivňuje deficit paměťových, sociálních a dalších schopností významně v denním fungování žalobce, je to stav trvalý a léčbou neovlivnitelný. Žalobce nedokáže disponovat účelně s finančními prostředky ani nakládat s majetkem nad výši svého měsíčního příjmu, neobhájí své zájmy, nemůže vyřizovat úřední záležitosti a není schopen posoudit a uvědomit si důsledky vyplývající z uzavření smluvních závazků. Z medicínského hlediska jsou tedy dány podmínky pro omezení způsobilosti k právním úkonům v oblasti majetkové a finančního hospodaření a dále při podpisu úředních listin. Z 5/ lékařské zprávy MUDr. Petra Bauera ze dne 11.5.2009 bylo zjištěno, že vzhledem k intelektové, vývojové a sociální neobratnosti nebyl žalobce po roky schopen řešit složitější otázky majetkové, finanční, pracovní, rodinné či úřední a z tohoto důvodu by prospělo, kdyby byl částečně omezen ve způsobilosti k právním úkonům a v komplikovanějších případech zastoupen opatrovníkem. Ze zprávy dále vyplývá diagnóza žalobce, a to adaptační psychická porucha, kterou psychofarmaky nelze řešit. Ze spisu 900267/2012 bylo dále provedeno dokazování o čestné prohlášení Pavla Dvořáka z 3.4.2013, který zná žalobce jako normálního člověka a dlouhodobého souseda, se kterým vždy vycházel dobře, přičemž jeho zdravotní a psychický stav se zhoršil až v posledních čtyřech letech, kdy na něj sestra začala vyvíjet tlak a vyčítá mu prodej pozemků. Označení žalobce jako částečně nesvéprávného je pro Pavla Dvořáka nepochopitelné, nesprávné a účelové. Z výslechu svědka ing. Josefa Kouby bylo zjištěno, že tento byl jednatelem firmy SOHORS, která kupovala pozemky mj. i od žalobce . Žalobce znal svědek léta letoucí, neboť pracoval na statku jako šéf zpracovny brambor. Smlouvy o prodeji nemovitostí se zpracovávaly podle všeobecných podkladů, ve firmě je zpracovával ing. Fikota, který byl i soudní znalec. Pozemky se od pana Tůmy kupovaly několikrát, přičemž pan anonymizovano vždy věděl co podepisuje a působil naprosto v pořádku a také za celá léta smlouvu podepsanou s firmou SOHORS nezpochybnil. Pozemky se kupovaly v devadesátých letech, asi až do počátku roku 2005. Z výpovědi svědkyně Anny Jandové bylo zjištěno, že tato vydávala ve společnosti SOHORS restituce, a to ze skladu brambor a obilí, neboť na vyplacení restitucí neměl SOHORS peníze. Svědkyně vydávala restituce i panu Tůmovi, a to brambory a obilí. Žalobce byl dle názoru svědkyně vždycky zvláštní, neboť něco měli i v rodině. Svědkyně ví o tom, že žalobce pracoval jako vedoucí loupárny brambor, někdy v roce 1980. Podle svědkyně žalobce nezneužíval alkohol, byl spíš zvláštní v tom, že nemohl být chvíli v klidu, ale dovedl si vždy přesně spočítat, co v restituci dostal. Svědkyně žalobce navštěvovala ještě dříve s maminkou (před 20 lety) a na statku žalobce to vypadalo tak, že na dvoře byly na jedné straně čtyři televize, vedle opět čtyři televize, všechny byly funkční a na každé běželo něco jiného. Žalobce si např. prokopával v podlaze cestičky pod stěnou, aby nemusel chodit ven. Takto popsala situaci svědkyně z doby před 20 lety, pak už žalobce vídala výjimečně. Podle jejího názoru ale normální nebyl. Z výpovědi svědka Jiřího Řeháčka bylo zjištěno, že tento znal pana Tůmu přes 20 let ze Státního statku Šumava, pobočka Nové Hrady, kde v Žáru pracoval v bramborárně. Svědek znal žalobce z doby před třiceti nebo pětadvaceti lety, kdy měl tento v bramborárně pod sebou asi 4-5 pracovníků a práci vykonával zodpovědně. V devadesátých letech na žalobci svědek nepozoroval žádné mentální potíže. Z výpovědi svědka Miloše Strachoty bylo zjištěno, že tento byl nadřízeným žalobce v době, kdy žalobce byl vedoucím škrabárny brambor, práce byla jednoduchá a žalobce práci zvládal tak, jak se po něm chtělo. Zda byl nebo nebyl mentálně retardován svědek neumí posoudit, situaci si pamatuje z doby před třiceti lety. Z výpovědi svědka Pavla Dvořáka (viz shora čestné prohlášení) bylo zjištěno, že tento zná žalobce jako svého strýce celý život a celý život ho zná jako normálního člověka, když nikdy nezaznamenal žádné problémy, a to ani v dětství. O napsání čestného prohlášení svědka nikdo nepožádal, napsal ho sám, neboť zřejmě nikdo ze sourozenců neměl zájem se do sporu zapojit. Se strýcem byli sousedé a byli spolu v každodenním kontaktu, byl šetrný a opatrný a na alkoholu nebyl závislý. Omezení jeho svéprávnosti svědek považuje za nesprávné. Dokazování bylo dále doplněno o výslech MUDr. Lenky Fiedlerové, která se vyjádřila ke svému znaleckému posudku jednoznačně tak, že žalobce trpí duševní poruchou, deficitem intelektu a z tohoto důvodu musel být omezen ve svých právech. Touto poruchou trpí žalobce od narození a při posuzování nezvládal základní početní úkony, základní čísla, odčítání, dělení a tuto poruchu lze vztáhnout i na období před rokem 2010, neboť je to porucha trvalá, která se psychiatricky řeší, až když dojde k nějakým závažným poruchám chování, k čemuž u žalobce nedošlo. Tuto situaci si svědkyně vysvětluje tak, že žalobce vyrůstal v ochranné bublině rodičů a po jejich smrti zůstal vyrůstat v malé komunitě vesnice ve známém prostředí, nicméně jeho problémy se vršily, o čemž svědčí i to, že se zbavil rodinného majetku. Ke zpracování posudku si znalkyně přizvala Mgr. Šnorka z důvodu kompletní představy i z psychologického hlediska, neboť zpráva Dr. Bauera z roku 2009 nebyla dostatečná pro pouze jednorázové vyšetření žalobce. Žalobce v době vyšetření svědkyní nebyl schopen přečíst ani porozumět obsahu smlouvy, nebyl schopen souvisle přečíst celý odstavec, četl hlavně nadpisy a i pokud by mu smlouvu někdo přečetl, delší text by nepochopil. Dokumentaci od praktického lékaře svědkyně ke svému posudku neměla k dispozici, tato se běžně nevyžaduje. Spolu se žalobcem přišla na vyšetření jeho sestra, která zřejmě byla přizvána i k části vyšetření, k poskytnutí dat z rodinné anamnézy. Že by byl pan anonymizovano schopen předstírat u jiného vyšetření nějaký intelekt svědkyně vylučuje, rovněž nezaznamenala, že by byl v době vyšetření žalobce v nějakém útlumu z důvodu např. užívání silných léků, přičemž tuto skutečnost by svědkyně pravděpodobně dokázala rozpoznat. Žalobce trpí psychiatrickou nemocí od narození, jeho průměrný intelekt je v rozmezí 70-80 IQ. Poté po poučení ve smyslu ustanovení § 118a odst. 3 o.s.ř. o nutnosti doplnit důkazy k tvrzením žalované v rámci její obrany proti žalobě tato další návrhy na doplnění dokazování ve věci neměla. Žaloba je důvodná. Skutková tvrzení jak jsou uvedena v podané žalobě ohledně uzavření kupní smlouvy, úpadku dlužnice a soupisu majetku má soud v řízení za prokázaná a ohledně těchto v řízení ani nebylo sporu. Soud tak posuzoval pouze otázku platnosti či neplatnosti kupní smlouvy s ohledem na to, zda se jednalo o úkon osoby jednající v duševní poruše. Z provedených důkazů, především ze závěrů posudku a přesvědčivé výpovědi svědkyně Fiedlerové má soud v řízení za prokázané, že se v případě předmětné kupní smlouvy ze dne 20.11.2007, na základě které převedl žalobce do vlastnictví dlužnice shora označené pozemkové parcely jednalo o neplatný právní úkon osoby jednající v duševní poruše (podle § 38 odst.2 OZ ve znění k roku 2007), když i výpovědi svědků, z doby např.před dvaceti lety, podle kterých na žalobci nebyly patrny mentální problémy dostatečně vysvětlila svědkyně funkcí rodiny a úzké komunity vesnice. O slaboduchosti a mentálních schopnostech žalobce v pásmu podprůměru se vyjadřoval i znalec Procházka, který ale uvedl svůj závěr, podle kterého (pouze) lze předpokládat, že žalobce pro určité dřívější zkušenosti s prodejem nemovitostí byl schopen chápat smysl předmětné kupní smlouvy. Ke stavu žalobce se dále vyjádřil i MUDr. Bauer s tím, že žalobce nebyl po roky schopen řešit složitější otázky majetkové, finanční, pracovní, rodinné či úřední a z tohoto důvodu by prospělo, kdyby byl částečně omezen ve způsobilosti k právním úkonům a v komplikovanějších případech zastoupen opatrovníkem.

S tímto odůvodněním tedy soud shledal žalobu důvodnou a postupem podle § 225 odst. 1 IZ žalobě vyhověl, neboť žalobce prokázal, že mu k sepsanému majetku svědčí jeho vlastnické právo. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a odpovídá úspěchu účastníků ve věci. V řízení byl plně úspěšný žalobce, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů za 4 úkony po 3.100,--Kč, 4x režijní paušál po 30,--Kč plus 21% DPH plus náklady za zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč, celkem 21.456,--Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 12.10.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová