43 ICm 4895/2016
Č. j. 43 ICm 4895/2016-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci

žalobce: KATEVO INVEST, s.r.o., IČO: 60467240 sídlem Třebusice 82, 273 41 Třebusice zastoupený advokátkou Mgr. Ivanou Sládkovou sídlem Karlovo náměstí 2097/10, 120 00 Praha 2 proti žalovanému: Ing. Petr anonymizovano , anonymizovano bytem N. Frýda 1248/6, 370 05 České Budějovice zastoupený advokátem JUDr. Přemyslem Kubíčkem sídlem Kasárenská 4, 370 01 České Budějovice

o žalobě na určení pravosti pohledávek, takto: I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 861 751,33 Kč uplatněná z titulu směnky vlastní vystavené žalovaným a přihlášená do insolvenčního řízení žalovaného dlužníka, je po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení 24 120 Kč s tím, že tato částka bude uspokojena ve stejném režimu jako pohledávka P8, o kterou se vedl spor.

Odůvodnění: 1. Žalobce se včas podanou žalobou ze dne 29. 12. 2016 (o popření pohledávky dlužníkem byl žalobce vyrozuměn 15.12.2016, viz. doručenka v systému ISIR) domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Laurynová. isir.justi ce.cz -2-Spis. zn.

žalovaného dlužníka ve výši 861 751,33 Kč z titulu směnky vlastní vystavené žalovaným, je po právu. Žaloba byla dále odůvodněna tím, že dne 15. 12. 2016 obdržel žalobce vyrozumění insolvenčního správce o popření nevykonatelné pohledávky, popřené dlužníkem, s odůvodněním, že směnka byla podepsána jako blanko směnka, načež údajně byla bez řádných vyplňovacích listin vyplněna žalobcem na částku 850 000 Kč. Jedná se o směnku, kterou žalovaný nikdy nevystavil a obnos na ní uvedený od Ing. Josefa Zemana neobdržel, ani mu žádnou takovou částku nedlužil. Současně je žalobce přesvědčen, že insolvenční soud nepostupoval řádně, pokud připustil nové a dodatečné přezkoumání pohledávky č. P8. Na přezkumném jednání konaném dne 19. 10. 2016 se totiž pohledávka P8 řádně přezkoumala a žalovaný se jednoznačně vyjádřil ve smyslu nepopření žalobcem přihlášené pohledávky. Na přezkumném jednání konaném dne 31. 10. 2016 se znovu přezkoumávala i pohledávka P8 a u detailu této pohledávky je jasně uvedeno, že žalovaný tuto pohledávku uznává, což stvrdil svým podpisem. Změna stanoviska žalovaného pak dle názoru žalobce není pro rozpor se zákonem možná a insolvenční soud by k tomuto popěrnému úkonu žalovaného neměl přihlížet a vyvozovat z něj právní důsledky. Současně podle § 17 zákona směnečného a šekového nemůže žalovaný činit majiteli směnky námitky, které se zakládají na jeho vlastních vztazích k výstavci nebo k dřívějším majitelům. K podané žalobě se žalovaný vyjádřil (shodně jako ve svém popěrném úkonu), že směnku navystavil, obnos na ní uvedený neobdržel a toliko podepsal nerozvážně prázdný formulář, na kterém nebyly uvedeny žádné údaje a stal se tak obětí jednání, sloužícího k obohacení majitele směnky. Pohledávka byla s ohledem na nedodržení lhůty řádně přezkoumána na dalším přezkumném jednání.

Ze systému ISIR soudem sdělen obsah: usnesení o úpadku dlužníka ze dne 2. 9. 2016, obsah protokolu o přezkumném jednání ze dne 19. 10. 2016, ze kterého bylo zjištěno, že pohledávky P 8 byla zjištěna (a na Soupisu pohledávek podepsána žalovaným), dále bylo zjišteno z protokolu o zvláštním přezkumném jednání ze dne 9. 11. 2016 ve vztahu k pohledávce P8, že tato nebyla na tomto jednání přezkoumána, u jednání dne 19.10.2016 nebyla dodržena deseti denní lhůta od zveřejnění přihlášky a k jejímu dalšímu přezkumu bude nařízeno zvláštní přezkumné jednání. Toto bylo nařízeno na den 7.12. 2016 a z protokolu o přezkumném jednání ve vztahu k pohledávce P8 ze dne 7. 12. 2016 bylo zjištěno, že tato byla uznána insolvenčním správcem a popřena dlužníkem s odůvodněním, jak vyplývá z podané žaloby.

Dále byl soudem sdělen obsah přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení žalovaného dlužníka přihlášené pod P8 ( dílčí 1 ve výši 850 000 Kč představující směnečnou sumu a dílčí 2 ve výši 11.751,33 Kč jako příslušenství) z titulu směnky, kterou byl ve věci rovněž proveden důkaz, na částku 850.000,-Kč, výstavce žalovaného, ze dne 16. 6. 2014, se závazkem zaplatit na řad Ing. Josefa Zemana směnečnou sumu dne 30. 6. 2016, přičemž směnka byla rubopisována na žalobce dne 1. 3. 2016. Přihláška byla doručena insolvenčnímu soudu dne 11.10.2016 (u jednání dne 19.10.2016 tedy ještě logicky nemohla uplynout desetidenní lhůta). O popření pravosti pohledávky dlužníkem byl žalobce vyrozuměn dne 15.12.2016.

Soud učinil zástupci žalovaného poučení ve smyslu ustanovení § 118a odst. 3) o.s.ř. o nutnosti doplnit důkazy z tvrzením žalovaného, že žalovaný nepodepsal listinu jako Směnku, ale podepsal toliko nerozvážně prázdný formulář, směnku nevystavil a stal se obětí jednání sloužícího k obohacení majitele směnky, k čemuž žalovaný navrhl doplnit dokazování o výpověď svědka Ing. Zemana, původního majitele směnky a o výslech žalovaného, jako účastníka řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Laurynová. -3-Spis. zn.

Z výpovědi svědka Josefa Zemana, bylo zjištěno, že tento se k okolnostem vzniku směnky vyjádřil tak, že ví, že předmětem sporu je směnka, jednalo se o směnku, kdy se se žalovaným dohodl na částce 850.000,-Kč, kterou jsem mu již předtím půjčil. Svědek chtěl po žalovaném podepsat směnku, že tam ale nesmí být žádné přepisy ani škrtance, žalovaný tedy chtěl, aby směnku vyplnil svědek a poté ji podepsal. Směnku žalovaný podepsal, přičemž se jednalo o částku z půjčky. Jednalo se o peníze svědka, které platil žalovanému v menších splátkách po 50.000,-Kč až 100.000,-Kč, po dobu asi šesti měsíců. Většinou to bylo tak, že žalovaný zatelefonoval a svědek osobně peníze přivezl a žalovanému předal, např. v Jindřichově Hradci, v Českých Budějovicích, v Cinestaru a podobně. Žádné doklady se k tomu asi nepodepisovaly, žalovaný vždy uvedl nějaký důvod, že potřebujete peníze, že je rychle vrátí, pak zase že se akce nepovedla a že potřebujete další peníze. Příjem svědka představuje několik desítek tisíc Kč měsíčně. K platbám se možná podepisovaly i nějaké příjmové doklady, které již svědek nemá k dispozici, a to z toho důvodu, že měl potom již k dispozici směnku. Směnka se podepisovala v Cinestaru, na směnce je vytištěno místo vystavení směnky Jindřichův Hradec, protože svědek měl takový formulář doma k dispozici. Na směnce je splatnost v červnu 2016 proto, že se svědek se žalovaným takto dohodl.

Žalovaný ve své výpovědi podle § 131 odst. 1) o.s.ř. uvedl, že k věci nemám co dodat.

Pokud jde o skutková zjištění, odkazuje soud na obsah žaloby, vyjádření se k podané žalobě a zjištění ze systému ISIR ( o nichž mezi účastníky nebylo v zásadě sporu) a tedy že: usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 9. 2016 byl zjištěn úpadek žalovaného dlužníka a žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku, přihlášenou pod P8, z titulu směnky, jak byla soudem popsána shora. Přihláška byla doručena insolvenčnímu soudu a zveřejněna dne 11.10.2016. O popření pravosti pohledávky dlužníkem byl žalobce vyrozuměn dne 15.12.2016. Na přezkumném jednání dne 19. 10. 2016 byla pohledávka P 8 zjištěna a dále tato nebyla na zvláštním přezkumném jednání dne 9. 11. 2016 přezkoumána s odůvodnění, že u jednání dne 19.10.2016 nebyla dodržena deseti denní lhůta od zveřejnění přihlášky a k jejímu dalšímu přezkumu bylo nařízeno zvláštní přezkumné jednání na den 7.12. 2016. U tohoto jednání byla tato pohledávka uznána insolvenčním správcem a popřena dlužníkem s odůvodněním, jak vyplývá z podané žaloby, popěrného úkonu a vyjádření žalovaného k podané žalobě. Svědek Josef Zeman se k okolnostem vzniku směnky obsahově vyjádřil tak, tato zajišťovala jím dříve poskytnuté půjčky dlužníkovi, byla svědkem vyplněna a žalovaným dlužníkem poté podepsána.

Právně soud posoudil žalobu žalobce jako důvodnou, neboť žalovaný neprokázal svá tvrzení, že listina, označená jako směnka, byla jím podepsána nevážně (nevážný podpis prázdného formuláře a jeho předání svědku Zemanovi postrádá jakoukoli logiku) a neměla by tedy být směnkou. Naopak, lze dle názoru soudu učinit ve věci, především ze samotné listiny-směnky a svědecké výpovědi Josefa Zemana, závěr, že směnka má veškeré náležitosti předpokládané ust.§ 75 zák. směnečného a šekového (dále ZSŠ) a jako směnka je schopna v tomto řízení obstát. Námitky žalobce na opakované přezkoumání směnky insolvenčním soudem byly dle názoru tohoto soudu řádně objasněny absencí dodržení zákonné lhůty (§ 189 odst.3) IZ.). Shodně soud nepřihlédl ani k námitkám žalobce odkazem na § 17 ZSŠ, které na tento případ nedopadá, neboť při tvrzení o nevystavení směnky nevážným podpisem formuláře, nelze hovořit o vlastních vztazích k výstavci nebo dřívějšímu majiteli směnky , pokud žalovaný tvrdí, že nebyl výstavcem, nemohl být svědek Zeman ani majitelem. Rovněž žalovaným namítané místo vystavení směnky (jak uváděl i svědek Zeman-Jindřichův Hradec x Cinestar (České Budějovice)) je s ohledem na znění § 76 odst. 4) ZSŠ bez vlivu na platnost směnky, jak byla tímto soudem zjištěna.

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Laurynová. -4-Spis. zn.

S tímto odůvodněním soud podané žalobě v plném rozsahu vyhověl.

Výrok o nákaldech řízení vyplývá z ust. § 142 oddst. 1) o.s.ř. V řízení byl plně úspěšný žalobce, soud mu proto přiznal právo na náklady řízení za zastupování účastníka advokátem, za 4 úkony po 3 100 Kč ( § 9 odst. 4, písm c) adv. tarifu), 4 x RP po 300 Kč, cestovné dle specifikace v podání žalobce z 1.2.2018 tak, jak je součástí spisu, celkem 4.734 Kč, včetně ztráty času na cestě ve výši 1 600 Kč a 21% DPH. Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

České Budějovice 31. 1. 2018

Mgr. Eva Zvěřinová v. r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Laurynová.