43 ICm 4748/2015
Číslo jednací: 43 ICm 4748/2015-85

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Ing. Petr Gregor, trvale bytem Nová Ves 76, PSČ: 373 15, zastoupeného JUDr. Janem Kubálkem, advokátem v Boršově nad Vltavou, Rybářská 218, proti žalovaným 1) První konkursní v.o.s., se sídlem v Praze 4, Severozápadní II. 32/306, insolvenční správce dlužníka Radky Smržové, trvale bytem v Českých Budějovicích, Náměstí Přemysla Otakara II. 2/2 a 2) Ondřej anonymizovano , anonymizovano , bytem v Českých Budějovicích, Bezdrevská 1016/14, o žalobě na neplatnost kupní smlouvy, takto:

I. Žaloba, kterou by bylo určeno, že kupní smlouva ze dne 19.11.2015 uzavřená mezi žalovaným č. 1 jako prodávajícím a žalovaným č. 2 jako kupujícím, na základě které došlo ke zpeněžení spoluvlastnického podílu o velikosti jedné poloviny na pozemku parc.č. 286/5 orná půda o výměře 331 m2, zapsaných u Katastrální úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, katastrální území Nová Ves u Českých Budějovic, obec Nová Ves na LV 1215 je neplatná a nemovitost se vrací do majetkové podstaty k novému zpeněžení se zamítá.

II. Žalobce je povinen nahradit druhému žalovanému na nákladech řízení 3.218,10 Kč

III. Prvému žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 15.12.2015 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že kupní smlouva uzavřená mezi oběma žalovanými je neplatná a kterou by současně bylo rozhodnuto o tom, že nemovitost se vrací do majetkové podstaty k novému zpeněžení. Žaloba byla odůvodněna tím, že usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12.1.2015 byl zjištěn úpadek dlužníka Radky Smržové, s povolením řešením úpadku oddlužením a insolvenčním správcem dlužníka byla ustanovena první žalovaná. Dne 20.11.2015 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna kupní smlouva ze dne 19.11.2015, uzavřená mezi oběma žalovanými, na základě které mělo dojít k prodeji nemovitosti spoluvlastnického podílu o velikosti jedné poloviny na pozemku parc.č. 286/5 orná půda o výměře 331 m2 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště k.ú. Nová Ves na LV č. 1215. Dle názoru žalobce je kupní smlouva neplatná, neboť prvý žalovaný nebyl oprávněn nemovitost zpeněžit, neboť nemovitost nebyla sepsána do majetkové podstaty a prvý žalovaný s ní tedy nemohl žádným způsobem disponovat, na čemž nic nemění ani skutečnost, že prvý žalovaný sepsal nemovitost do soupisu majetkové podstaty poté, co byl k tomu Krajským soudem v Českých Budějovicích vyzván a až poté, co mu skutečnost žalobce osobně sdělil dne 11.12.2015. Prvý žalovaný se nemohl řídit pokynem zajištěného věřitele, neboť dle seznamu přihlášených pohledávek žádný z přezkoumaných věřitelů nebyl zajištěn jakýmkoliv právem na nemovitosti a dále žalobce neměl možnost podat nabídku na koupi nemovitosti, neboť nemovitost nebyla sepsána soupisu majetkové podstaty, nereagoval na devítidenní zveřejnění nabídky na prodej nemovitosti, které bylo prvním žalovaným zveřejněno na internetových stránkách www.burzaspravcu.cz, žalobce sám měl zájem o koupi nemovitosti, jejíž cena dle názoru žalobce jistě převyšuje částku 35.000,--Kč. Z těchto všech důvodů je kupní smlouva uzavřená mezi oběma žalovanými neplatná. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě se prvý žalovaný vyjádřil tak, že základním pokladem, podle kterého zpeněžil nemovitý majetek je pokyn zajištěného věřitele, který měl prvý žalovaný k dispozici a přesně ve smyslu tohoto pokynu předmětnou nemovitost v souladu s právem zpeněžil. Zajištěným věřitelem byla v daném případě ČSSZ, která uplatnila zajištění na základě soudcovského zástavního práva zajištěné čtyřmi pozemky ve vlastnictví dlužnice a na přezkumném jednání konaném dne 4.3.2015 byly veškeré přezkoumávané pohledávky tak, jak byly věřiteli podány zjištěny, resp. nebyly správcem popřeny. Žalobce opírá svou žalobu pouze o písařskou chybu, v jejímž důsledku jeden ze čtyř pozemků, kterým byla pohledávka zajištěná z listu seznamu přezkoumávaných pohledávky vypadl a tuto drobnou písařskou chybu insolvenční správce, jakmile na ni byl upozorněn ihned opravil. Podle § 578 NOZ, chyba v psaní nebo počtech není právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný. Žalobce měl shodnou možnost podat na základě inzerátu podaného insolvenčním správcem ve smyslu pokynu zajištěného věřitele nabídku na koupi nemovitosti, stejně tak jako učinil druhý žalovaný. Podle nové právní úpravy občanského zákoníku by soud k neplatnosti právního jednání měl přistupovat velmi výjimečně, za zcela specifických a zásadních podmínek, přičemž ustanovení § 574 NOZ výslovně uvádí, že na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné, než jako na neplatné. Žalobce je majitelem jedné poloviny předmětné příjezdové cesty, jejíž druhé poloviny se týká napadená kupní smlouva a od doby uzavření kupní smlouvy činí jakékoliv možné kroky, aby nabyvateli sousedních nemovitostí znemožnil přístup k těmto nemovitostem či minimálně tento nezpříjemnil, čímž se netají ani v rozhovoru s insolvenčním správcem. Neexistují tak žádné důvody, resp. žádné natolik závažné zásadní důvody, které by v souladu se současnou právní

úpravou mohly vést k určení neplatnosti napadeného smlouvy. Druhý žalovaný se k podané žalobě vyjádřil tak, že se zúčastnil v září 2015 dražby, organizované společnosti Eurodražby.cz, tato se konala na základě pokynů zajištěného věřitele České spořitelny, a.s., tuto dražbu 2. žalovaný vyhrál a nemovitosti jsou v jeho vlastnictví. Druhý žalovaný měl zájem i o oficiální příjezdovou cestu k této nemovitosti, která byla v podílovém vlastnictví dlužnice a byla vymezena stavebním úřadem, druhý žalovaný postupoval podle pokynu insolvenčního správce a až následně byl kontaktován žalobcem, který činil nabídky potvrzení uznání inženýrských sítí, uznání přístupové cesty a nepodání žaloby, a to za částku 300.000,--Kč, přičemž dle názoru druhého žalovaného se mu celou situaci snaží znepříjemnit a znemožnit dostavbu rodinného domu na pozemku žalobce. Z výpisu www.burzaspravcu.cz ze dne 20.11.2015 bylo zjištěno, že v insolvenčním řízení dlužnice Radky Smržové byla učiněna výzva insolvenčním správcem k podání nabídek na odkup nemovitostí z majetkové podstaty dlužnice, a to jedné poloviny pozemku, parc. č. 286/5 o výměře 331m2 orná půda s minimální cenou pro podání nabídky dle zajištěného věřitele 30.000,--Kč. Podáním insolvenčnímu správci ze dne 16.11.2015 žalobce spolu s manželkou uplatnili předkupní právo k předmětné nemovitosti, vzhledem k tomu, že jsou spolumajiteli ideálního podílu jedné poloviny pozemku parc.č. 286/5. Na toto podání reagoval insolvenční správce podáním ze dne 18.11.2015 s tím, že předkupní právo podle nového občanského zákoníku zaniklo. Předkupní právo uplatnili manželé Gregorovi rovněž u Exekutorského úřadu pro Prahu 3 a Prahu 9, které vedly exekuci na majetek povinné Radky Smržové a u Exekutorského úřadu v Zábřehu z téhož důvodu a toto své právo uplatnily rovněž u Radky Jurčíkové, která připravovala prodej svých nemovitostí v k.ú. Nová Ves u Českých Budějovic. Ze zprávy České správy sociálního zabezpečení ze dne 6.11.2015 ve vztahu k insolvenčnímu správci bylo zjištěno, že ČSSZ jako zajištěný věřitel souhlasí s návrhem prodeje předmětu zajištění poloviny nemovitostí parc.č. 286/5, orná půda o výměře 331m2 v nejvyšší nabídce, minimálně za částku 30.000,--Kč. Z protokolu o přezkumném jednání konaném dne 16.12.2015 bylo zjištěno, že nebyly popřeny přihlášené pohledávky věřitele, přičemž pohledávka ČSSZ byla přihlášena z titulu platebního výměru č. 263/2011 ze dne 25.5.2011, platebního výměru č. 117/2012 ze dne 22.5.2012, platebního výměru č. 1925/2013 ze dne 1.10.2013. Ve prospěch OSSZ bylo také usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích nařízeno soudcovské zástavní právo, mimo jiné k nemovitosti 286/5 v podílu jedné poloviny, jak bylo zjištěno z usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích. Skutečnost, že předmětná sporná nemovitost nebyla původně sepsána v podstatě dlužnice, byla učiněna účastníky nespornou, tato nemovitost se sepsala až následně k výzvě soudu, resp. nebyla sepsána před podpisem kupní smlouvy, a to z toho důvodu, že soupis k tomuto datu nebyl proveden a byl proveden až následně. Ze systému ISIR byl soudem sdělen obsah usnesení o úpadku dlužnice ze dne 12.1.2015, přihlášky pohledávky České správy sociálního zabezpečení, dílčí 1, 2, 3 z titulu nezaplaceného stanoveného pojistného a penále s tím,že dílčí pohledávky 1-2 byly zajištěna zřízením soudcovského zástavního práva a tady byly zajištěny majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka s uplatněním práva na spokojení za zajištění. Ze znaleckého posudku zpracovaného pro Eurodražby.cz, a.s. znalcem ing. Michalem Syrovým ze dne 5.6.2015 bylo zjištěno, že nemovitosti (s výjimkou parcely 286/5) byly oceněny částkou 700.000,--Kč, pozemek 286/5 nebyl oceňován znaleckým posudkem. Z dražební vyhlášky dražebníka Eurodražby.cz, a.s. ze dne 21.7.2015 bylo zjištěno, že předmět veřejné dražby byl označen parcelními čísly a označením rozestavěné budovy s tím, že pozemková parcela 286/5, která je v podílovém vlastnictví manželů Gregorových a dlužnice Radky Smržové v rozsahu podílu jedné poloviny není předmětem veřejné dražby. Ze systému ISIR bylo dále z usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25.2.2016 zjištěno, že prvému žalovanému byla uložena pořádková pokuta, neboť nepředložil soupis majetkové podstaty dlužnice a tento předložil až po urgenci, 7 měsíců po konání přezkumného jednání ze dne 20.4.2015. Z dopisu žalobce druhému žalovanému ze dne 9.5.2016 bylo zjištěno, že žalobce vyzval druhého žalovaného, aby na nemovitostech neprováděl žádné stavby, terénní úpravy apod. s výzvou odstranění veškerých staveb, vedení sítí do 15 dnů. Žalobce poté ještě navrhl postupem podle § 135 odst. 1 o.s.ř. doplnit účastnický výslech žalobce, který se ve věci vyjádřil tak, že celou situaci sledoval, byl přítomen u dražby, věděl, že je zadáván znalecký posudek, kde poukazoval na chybu a na tuto upozorňoval insolvenčního správce i dražební společnost. Od počátku pozemek 286/5 neměl být prodáván, insolvenční správce také žalobci sdělil, že tento prodáván nebude a toto sdělila žalobci i dražební společnost, která organizovala prohlídku nemovitosti. O prodeji pozemku nebyl žalobce insolvenčním správcem informován, byl přítomen toho, kdy si vydražené pozemky přibíral druhý žalovaný a byl opětovně upozorněn na to, že pozemek 286/5 není k prodeji. V insolvenčním rejstříku se objevilo vyjádření žalobce z 20.4.2016. K tomuto žalovaný č.1 soudu sděluje: judikatura, o kterou se žalobce snaží opírat, se týká zákona o konkursu a vyrovnání, tedy zákona, který neznal institut oddlužení a znal pouze konkurs a vyrovnání, tedy poměrně velmi rozdílné instituty. V případě konkursu by bylo možno s tezemi žalobce souhlasit. V našem případě se však nejedná o konkurs ani o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (které se řeší obdobně jako konkurs), ale o oddlužení splátkovým kalendářem, kdy insolv. správce majetek dlužníka neprodává, ale pouze zajištěný majetek, u kterého obdrží pokyn zajištěného věřitele, pak zpeněžuje a to přesně v souladu s pokynem zajištěného věřitele. Tedy zásadním dokumentem pro zpeněžování v takovém případě je pokyn zajištěného věřitele ve smyslu § 293 IZ. Tedy i odkazy na paragrafy IZ, které uvádí ve svém podání žalobce, se týkají toliko konkursu a ne oddlužení splátkovým kalendářem a prodeje zajištěného majetku v něm, tedy jsou pro danou věc irelevantní. S tímto odůvodněním tedy soud podanou žalobu žalobce jako nedůvodnou zamítl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a odpovídá úspěchu účastníků ve věci. V daném případě byly plně úspěšní žalovaní, druhý žalovaný právo na náhradu nákladů řízení nepožadoval, proto mu ani nebylo přiznáno. Prvý žalovaný požadoval právo na náhradu nákladů cestovného na trase Praha-České Budějovice a zpět, celkem 4x 154 km, při průměrné spotřebě 5,3 litru motorové nafty při průměrné vyhláškové ceně motorové nafty 29,50 Kč x 5,3 litru = 156,35 Kč/100 km x 6 = 938,10 Kč/600 km, spotřeby motorové nafty plus sazba 3,8 Kč na 1 ujetý kilometr ve výši celkem 2.280,--Kč, celkem na nákladech cestovného 3.218,10 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 27.7.2016 Mgr. Eva Zvěřinová soudkyně