43 ICm 445/2016
Číslo jednací: 43 ICm 445/2016-57

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY pro uznání

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, proti žalované JUDr. Stanislava Vohradská, se sídlem Hostivice, Čsl. armády 1, IČ 66221820, insolvenční správce dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , o žalobě o vyloučení věci z majetkové podstaty rozsudkem pro uznání, takto:

I. Z majetkové podstaty dlužníka Vladimíra anonymizovano , r.č. 640115/1372, jehož úpadek je projednáván ve věci sp.zn. KSCB 27 INS 2255/2015 u zdejšího soudu, se vylučuje výtěžek z exekuční dražby sp.zn. 085 EX 8600/12, provedené Exekutorským úřadem Praha 9, soudním exekutorem JUDr. Milanem Suchánkem, ve výši 866.016,99 Kč a žalovaný je povinen vydat jej žalobci.

II. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění: Žalobce se žalobu ze dne 8.2.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by byl z majetkové podstaty dlužníka Vladimíra anonymizovano vyloučen výtěžek exekuční dražby, provedené Exekutorským úřadem v Praze 9 ve výši 866.016,99 Kč a žalované uložena povinnost vydat tuto částku žalobci. Žaloba byla odůvodněna tím, že žalobce jako přihlášený isir.justi ce.cz věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod KSCB 27 INS 2255/2015 pohledávku plynoucí ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 25.7.2007 v celkové výši 1.276.512,64 Kč. Dlužník na přezkumném jednání popřel část této pohledávky, nicméně se v daném případě jedná o pohledávku vykonatelnou a popření dlužníkem nezpůsobuje žádné účinky. V rámci exekuce třetí osoby došlo k dražbě nemovitostí zapsaných na LV č.1032 pro k.ú. Dolní Stropnice. Soudní exekutor vydal po dražbě usnesení o rozvrhu, ve kterém určil, že uspokojí z výtěžku dražby v částce 866.016,99 Kč pohledávku svých nákladů ve výši 161.082,60 Kč a následně pohledávku žalobce zbytkem výtěžku ve výši 704.934,39 Kč, přičemž se vycházelo ze skutečnosti, že na listu vlastnictví nemovitostí vázlo jako prvé v pořadí zástavní právo žalobce a ten měl tedy nárok na přednostní uspokojení ze zástavy. K odvolání dlužníka bylo rozhodnuto Krajským soudem v Českých Budějovicích usnesením č.j. 24 Co 1757/2015 a veškerý výtěžek byl vydán do majetkové podstaty dlužníka. Dle názoru žalobce je výtěžek do majetkové podstaty pojat neoprávněně z důvodu, že to vylučuje právo žalobce k výtěžku dražby. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě, kterou žalovaná převzala dne 30.8.2016, zůstala žaloba bez vyjádření, nastala tak fikce uznání předpokládaná ustanovením § 114b odst. 5 o.s.ř.. Postupem podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozhodl soud ve věci rozsudkem pro uznání tak, že žalobě v plném rozsahu vyhověl. Podle § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku pro uznání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání. Předmětem řízení byla v daném případě žaloba o vyloučení věci z majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že žalobci svědčí lepší právo k předmětu výkonu rozhodnutí. Za situace, kdy se žalovaná ve stanovené lhůtě k podané žalobě k výzvě soudu nevyjádřila, rozhodl soud o žalobě rozsudkem pro uznání, když vzal skutková tvrzení žalobce v podané žalobě za prokázaná a postupem podle § 225 odst. 1 a 6 insolvenčního zákona žalobě vyhověl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. za situace, kdy z obsahu spisu nevyplývá, že by žalobci náklady spojené s tímto řízení vznikly, nebyly mu ani přiznány.

P o u č e n í : Proti rozsudku pro uznání není přípustné odvolání, ledaže by bylo podáno proto, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání nebo pro vady v řízení. Je-li ve věci přípustné odvolání, je nutné podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 13.10.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová