43 ICm 406/2016
Číslo jednací: 43 ICm 406/2016-54

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce AB 5 B.V., Jiné reg.č. 34192873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX, Amsterdam, Nizozemsko, zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem v Brně, Blatného 1885/36, proti žalovanému JUDr. Josef Šťastný, insolvenční správce dlužníka Lenky anonymizovano , anonymizovano a Michala anonymizovano , anonymizovano , se sídlem správce Ševčíkova 38, Horažďovice, zastoupené Ing. JUDr. Markem Šťastným, advokátem v Horažďovicích, Ševčíkova 38, o žalobě na určení pravosti pohledávky, takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Michalem anonymizovano , anonymizovano , bytem Žár 30, 374 01 Žár, pohledávku č. 1 uplatněnou přihláškou P13 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 28 INS 24237/2015 z titulu dlužné jistiny ze smlouvy o úvěru č. 5302026006 ve výši 20.693,82 Kč s příslušenstvím ve výši 75.849,89 Kč a tato je v celé výši 96.543,71 Kč přihlášena po právu.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 2.2.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za žalovaným pohledávku dílčí P1 přihlášenou pod P 13 do insolvenčního řízení dlužnice Lenky anonymizovano a Michala anonymizovano vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod KSCB 28 INS 24237/2015. Ke shodnému návrhu obou účastníků bylo rozhodnuto bez nařízení jednání. Ze systému ISIR bylo zjištěno, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25.9.2015 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice Lenka anonymizovano a Milana anonymizovano a byl zjištěn úpadek dlužníků. Svou pohledávku do insolvenčního řízení dlužníků uplatnil žalobce pohledávkou pod přihláškou P13. Dne 22.12.2015 proběhlo přezkumné jednání, na něm žalovaný popřel pohledávku žalobce P13. S popřením pohledávky žalobce nesouhlasí. V doplněném vyjádření k podané žalobě žalobce uvedl, že dlužník Michal Platzer uzavřel dne 12.2.2003 se společností Home Credit Finance a.s. smlouvu o poskytnutí revolvingového úvěru, na základě které právní předchůdce žalobce poskytl dlužníku úvěr až do výše nevyčerpaného úvěrového rámce 15.000,--Kč a dlužník se zavázal tento spolu s úrokem a poplatky platit pravidelnými splátkami po 600,--Kč až do úplného zaplacení. V období od 12.2.2003 do 9.9.2004 dlužník čerpal poskytnutý úvěr a od jeho poskytnutí do 15.1.2004 dlužník úvěr splácel, přičemž sedm měsíčních splátek v období od února 2004 do srpna 2004 nezaplatil ani zčásti. Žalobce dne 9.9.2004 úvěr zesplatnil, čímž vznikla dlužníkovi povinnost zaplatit celý úvěr, spolu s úroky a smluvní pokutou. Zesplatněním úvěru tedy začala běžet promlčecí lhůta a došlo k jejímu stavení, neboť se žalobce žalobou s návrhem na vydání rozhodčího nálezu domáhal zaplacení pohledávky, a to podáním k rozhodci ze dne 27.12.2007, dne 25.3.2008 bylo rozhodcem rozhodnuto rozhodčím nálezem, který nabyl právní moci dne 25.4.2008 a vykonatelnosti dne 25.4.2008, a na základě tohoto rozhodčího nálezu bylo dne 25.6.2008 vydáno usnesení Okresního soudu Českých Budějovicích, kterým byla nařízena exekuce. Pohledávka z úvěrové smlouvy tedy není promlčena. Námitka promlčení uplatněná ze strany žalovaného je dle názoru žalobce v rozporu s dobrými mravy, a to vzhledem k vývoji judikatury ve věcech rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, kterým došlo k jednoznačnému zásahu do principu právní jistoty. Žalobce se plnění z úvěrové smlouvy domáhal bez zbytečného odkladu, rozhodčí nález byl vydán, nabyl právní moci a vykonatelnosti a na jeho základě byla usnesením Okresního soudu nařízena a vedená exekuce. Z přihlášky pohledávky bylo zjištěno, že žalobce přihlásil pohledávku pod P 13, svou dílčí pohledávku č. 1 v celkové výši 96.543,71 Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 12.2.2003 mezi dlužníkem a společností Home Credit a.s., přičemž byl úvěr k 9.9.2004 zesplatněn. Důkaz byl dále proveden rozhodčím nálezem rozhodce Mgr. Ondřeje Skalky, vydaného pod sp.zn. C/2007/01222 s právní mocí 25.4.2008, kterým byla dlužníku Michalu anonymizovano uložena povinnost zaplatit žalobci 43.333,22 Kč s úrokem z prodlení s úrokem ve výši 29,04% ročně jdoucím z částky 20.693,82 Kč ode dne 18.12.2007 do zaplacení, smluvní pokutu ve výši 627,36 Kč a náklady řízení. Z usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 25.6.2008 bylo zjištěno, že pro pohledávku z vykonatelného rozhodčího nálezu byla nařízena exekuce na majetek povinného. Způsob výpočtu přihlášené pohledávky vyplývá z doložené rekapitulace, tak jak je součástí spisu, včetně úvěrových podmínek společnosti Home Credit Finance a.s. a smlouvy o úvěru uzavřené dne 12.2.2003. Dle názoru soudu je podaná žaloba po právu, a přihlášená pohledávka žalobce, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka, není promlčena, když současně soud shledává uplatněnou námitku promlčení jako námitku uplatněnou v rozporu s dobrými mravy. O skutkových tvrzeních v řízení nebylo sporu, věc tak byla posuzována pouze po právní stránce, a to zda uběhla promlčecí doba či nikoli. Pokud se jednalo o rozhodčí nález, který pro neplatnost rozhodčí doložky byl vydán k tomu nepříslušným orgánem a jedná se tak o nulitní či nicotný (viz shodně 43 ICm 4339/2015), pak dle názoru soudu nelze klást za vinu žalobci, že tímto směrem došlo k vývoji judikatury, neboť žalobce, a to na rozdíl od dlužníka, který si neplnil smluvní podmínky ze smlouvy o úvěru, postupoval řádně, úvěr pro chování dlužníka zesplatnil a následně se obrátil k rozhodnutí na rozhodce v rozhodčím řízení tak, jak mu to umožňovala úvěrová smlouva uzavřená mezi dlužníkem a předchůdcem žalobce. Rozhodčí nález byl v tomto řízení vydán, žalobce neměl důvod pochybovat o jeho platnosti, a to i v souvislosti s tím, že na základě takto vydaného rozhodčího nálezu byla usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích nařízena exekuce na majetek povinného dlužníka. Za této situace lze přisvědčit žalobci, že mezi výkonem jeho práva od zesplatnění úvěru a podání návrhu rozhodci a následně návrhu na zahájení exekučního řízení neuplynula čtyřletá promlčecí lhůta, neboť v uplatňování práva žalobce došlo k jejímu stavení. Nelze tedy dle názoru soudu zpětně rozhodnout o tom, že v důsledku neplatné rozhodčí doložky, a tedy následné nicotnosti rozhodčího nálezu, který nikoho nezavazuje, mělo dojít k promlčení nároku žalobce z titulu smlouvy o úvěru za situace, kdy žalobce tento nárok v rozhodčím řízení uplatňoval a následně bylo i rozhodnutím soudu zahájeno exekuční řízení. Dle názoru soudu by se tak dlužník dostal do bezdůvodné výhody v důsledku neplnění si svých povinností ze smlouvy o úvěru za situace, kdy tento skutečně čerpal, oproti situaci, kdy by si své povinnosti ze smlouvy řádně plnil. S tímto odůvodněním tedy soud ve věci rozhodl tak, že žalobě žalobce o určení pravosti pohledávky popřené postupem podle § 193 IZ vyhověl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 202 odst. 1 IZ, podle kterého ve sporu o pravost pohledávky nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému insolvenčnímu správci. P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 4.5.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová