43 ICm 4015/2015
Číslo jednací: 43 ICm 4015/2015-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Insolvency Project v.o.s., se sídlem v Hradci Králové, Dukelská třída 15/16, IČ 28860993, insolvenčního správce dlužníků Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Vimperku, anonymizovano 17 a Moniky anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Veselíčku, Bílina 80, PSČ: 398 43, zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem v Hradci Králové, Dukelská 15, proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, IČ 41197518, adresa pro doručování Dr. Janotky 2032/2, Karlovy Vary, o žalobě na určení pravosti a výše popřených pohledávek, takto:

I. Žaloba, kterou by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Miroslavem Žáčkem, anonymizovano pohledávku ve výši 10.919,61 Kč přiznanou mu vykonatelným platebním výměrem ze dne 31.7.2001, která byla uplatněna v rámci přihlášky pod P 16.1 se zamítá.

II. Žaloba, kterou by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Miroslavem Žáčkem, anonymizovano pohledávku ve výši 10.599,--Kč přiznanou mu vykonatelným platebním výměrem ze dne 31.7.2001, která byla uplatněna v rámci přihlášky pod P 16.2 se zamítá.

III. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 20.10.2015 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Miroslavem Žáčkem pohledávku ve výši 10.919,61 Kč, resp. 10.599,--Kč, přiznanou mu vykonatelnými platebními výměry ze dne 31.7.2001, jak byly označeny v žalobě, a to s odůvodněním, že pohledávky žalovaného uplatněné pod P16.1 a P16.2. byly ke dni 31.7.2011 promlčeny, neboť právo vymáhat pojistné se podle zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platebního výměru, kterým bylo vyměřeno. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě navrhl žalovaný zamítnutí žaloby, neboť pohledávky nemohou být promlčeny z důvodu jejich vymáhání prostřednictvím výkonu rozhodnutí či soudního exekutora, k čemuž žalovaným doložil listinné anonymizovano . K nařízenému soudnímu jednání se řádně předvolaný žalobce bez omluvy nedostavil, žalobce odkázal na své písemné vyjádření k podané žalobě. Ze systému ISIR byl soudem proveden anonymizovano protokolem o přezkumnén jednání k prokázání popření pohledávky žalobce a dále obsahem platebních výměrů, které byly přílohou přihlášených pohledávek P16.1. a P16.2.. anonymizovano bylo dále doplněno o usnesení Okresního soudu v Prachaticích č.j. 2 Nc 1659/2008-9 ze dne 23.4.2008 k nařízení exekuce na majetek povinného Miroslava anonymizovano , na základě vykonatelných platebních výměrů žalovaného (viz výměry ze dne 31.7.2001) a dále návrhem na nařízení exekuce žalovaného pro dlužné pojistné (viz platební výměry shora ze dne 10.3.2008, dále usnesení ve věci výkonu rozhodnutí proti povinnému Miroslavu anonymizovano k nařízení výkonu rozhodnutí s anonymizovano ze mzdy, uspokojení pohledávek žalovaného dle platebních výměrů označených shora ze dne 8.1.2002 vydané Okresním soudem ve Strakonicích, včetně návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí k tomuto usnesení. Za této situace nemohl soud po zhodnocení anonymizovano shora dospět k jinému závěru, než že popření pohledávky žalovaného z důvodu promlčení nebylo po právu, neboť žalovaný od vydání platebních výměrů se pokoušel tyto uspokojit v rámci vedení exekučního řízení proti dlužníku Miroslavu anonymizovano , čímž došlo k stavení promlčecí lhůty v souladu s obsahem vyjádření žalovaného ve věci. S tímto odůvodněním soud žalobu žalobce v plném rozsahu zamítl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého soud nepřiznal plně úspěšnému žalovanému právo na náhradu nákladů řízení za situace, kdy za žalovaného jednal pověřený zaměstnanec, který účtoval náklady řízení dle advokátního tarifu za 2 úkony a 2x režijní paušál.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. V Českých Budějovicích dne 9.12.2015 Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová