43 ICm 386/2010
43 ICm 386/2010-34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Michalem Mědílkem jako soudcem v právní věci žalobců: A) Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Žatec, Jana ze Žatce 955, B) Ilona anonymizovano , nar. 13.8.1972, bytem Žatec, Rooseveltova 1301, proti žalované: JUDr. Marcela Polcarová, insolvenční správkyně dlužníka Oldřich anonymizovano , nar. 22.6.1950, bytem Žatec, Jana ze Žatce 955, o vyloučení věcí z majetkové podstaty.,

takto:

I. Ze soupisu majetkové podstaty úpadce Oldřicha anonymizovano , nar. 22.6.1950, bytem Žatec, Jana ze Žatce 955, se vylučují budova-objekt bydlení č.p. 955 na stav. parc. č. 957/1, budova-objekt bydlení č.p. 993 na stav. parc. č. 957/2, stav. parc. č. 957/1 o výměře 932 m2 , stav. parc. č. 957/2 o výměře 970 m2, parc. č. 2630/6 o výměře 873 m2, parc. č. 2707 o výměře 195 m2, parc. č. 2714/1 o výměře 1610 m2 a parc. č. 2714/5 o výměře 312 m2, které se nachází v kat. území a obci Žatec a které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 5845 u Katastrálního úřadu pro ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec.

II. Žalovaná je povinna nahradit žalobkyni náklady řízení v částce 1.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou, která byla soudu doručena dne 21.5.2010, se žalobci domáhali vydání rozhodnutí, jímž by soud z majetkové podstaty úpadce O. anonymizovano vyloučil nemovitosti popsané ve výroku I. tohoto rozsudku s odůvodněním, že tyto nemovitosti nabyli od úpadce darovací smlouvou ze dne 25.10.2001, jejíž neúčinnost nikdo nenamítal, ani o ní žádný soud nerozhodl. Tyto nemovitosti proto byly do soupisu majetkové podstaty pojaty v rozporu s § 205 insolvenčního zákona.

Žalovaná se žalobou nesouhlasila; na svoji obranu uvedla, že předmětné nemovitosti byly do soupisu majetkové podstaty zahrnuty na základě stížnosti podané věřitelem č. 1, přičemž se jedná o majetek, jímž byla zajištěna pohledávka věřitele APSTON CAPITAL Ltd.

Podle § 205 odst. 4 insolvenčního zákona majetek jiných osob než dlužníka náleží do majetkové podstaty, stanoví-li to zákon, zejména jde-li o plnění z neúčinných právních úkonů. Pro účely zpeněžení se na takový majetek pohlíží jako na majetek dlužníka.

Podle § 224 odst. 1insolvenčního zákona do soupisu se zapisují i věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáležejí dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují. Do soupisu se poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo; tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal.

Soud v této věci učinil následující skutková zjištění:

Z darovací smlouvy ze dne 3.5.2001 uzavřené mezi žalobci a Oldřichem a Ilonou Wiesengerovými bylo zjištěno, že žalobcům byly darovány nemovitosti, jež byly předmětem tohoto řízení. Vklad vlastnického práva nabyl právních účinků dne 12.12.2001.

Z vyrozumění o soupisu věcí ze dne 27.4.2010 vyplývá, že žalovaná informovala žalobce, že do majetkové podstaty úpadce O. anonymizovano zapsala nemovitosti, jež byly předmětem tohoto řízení, a to z toho důvodu, že jimi byla zajištěna pohledávka věřitele APSTON CAPITAL Ltd.

Soud má v této věci za prokázané, že nemovitosti, jež byly předmětem tohoto řízení byly zapsány do majetkové podstaty úpadce O. anonymizovano z důvodu existence zástavního práva k těmto nemovitostem zřízeného. Současně má soud za prokázané, že nebylo vedeno řízení o neúčinnosti darovací smlouvy ze dne 3.5.2001, proto je nutno tuto darovací smlouvu považovat nejen za platnou ale i za účinnou vůči žalované. Insolvenční zákon umožňuje pojmout do soupisu majetkové podstaty i majetkové hodnoty nenáležící dlužníkovi v případě, že by šlo o plnění poskytnuté třetí osobě na základě neúčinného právního úkonu. Výklad ust. § 205 odst. 4 insolvenčního zákona učiněný žalovanou pokud se týká gramatického významu slova zejména soud považuje za příliš široký, jenž by v konečném důsledku mohl znamenat zahrnutí věcí nenáležejících dlužníkovi do soupisu majetkové podstaty bez jakéhokoliv omezení, což jistě smyslem tohoto ustanovení není. Soud tedy považuje slovo zejména za spíše zdůraznění situace, kdy může být věc do soupisu zahrnuta, přičemž se zpravidla předpokládá postup podle ust. § 231 až 243 insolvenčního zákona. Předmětné nemovitosti tedy byly do soupisu majetkové podstaty zahrnuty bez právního důvodu.

Po zhodnocení všech uvedených skutečností shledal soud žalobu důvodnou a jako takové jí v celém rozsahu vyhověl.

Výrok II. o nákladech řízení se ve vztahu vůči žalované č. 1 opírá o ust. § 202 odst. 1 věty první insolvenčního zákona, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. O takové řízení tu však nejde, proto soud ve věci plně úspěšným žalobcům vůči žalované přiznal dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení v celkové částce 1.000,-Kč za zaplacený soudní poplatek.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného do 15 dnů od jeho doručení.

Nebude-li povinnost uložená tímto rozsudkem splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domoci návrhem na soudní výkon rozhodnutí.

V Ústí nad Labem dne 11. března 2011

JUDr. Michal Mědílek v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Miroslava Fábryová