43 ICm 3465/2015
Číslo jednací: 43 ICm 3465/2015-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Milan Plíšek, bytem v Pelhřimově, 5. května 1000/24, zastoupeného Markem Bromem, bytem v Pelhřimově, Březová 2181, jako zmocněncem, proti žalovanému JUDr. Oldřichu Řeháčkovi Ph.D., insolvenčnímu správci, Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, zastoupenému JUDr. Zbyňkem Jirouškem, advokátem v Praze 4, Táborská 65/29, o žalobě na určení pravosti pohledávky přihlášené žalobcem pod P-4 do insolvenčního řízení dlužníka Zdeňka Mocka, vedeného pod sp.zn. KSCB 27 INS 12593/2015, takto:

I. Žaloba, kterou by bylo určeno, že žalobce má za dlužníkem pohledávku přihlášenou pod P-4 pod sp.zn. KSCB 27 INS 12593/2015 přihlášenou po právu se zamítá.

II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému na nákladech řízení 11.547,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Zbyňka Jirouška.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 2.9.2015 domáhal na soudu vydání rozhodnutí o určení pravosti jeho pohledávky přihlášeného do insolvenčního řízení dlužníka Zdeňka Mocka označeného shora. V podané žalobě označil žalobce jako žalovaného JUDr. Oldřicha

Řeháčka, PhD., přestože z usnesení o zjištění úpadku dlužníka Zdeňka Mocka č.j. KSCB 27 INS 12593/2015-A-6 ze dne 29.5.2015 vyplývá, že insolvenčním správcem nebyl ustanoven žalovaný JUDr. Oldřich Řeháček, ale Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., IČ: 29414873 se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b. Na takovém označení žalovaného žalobce v řízení setrval. U jednání soudu žalovaný namítl nedostatek pasivní legitimace na své straně. Aniž by bylo dále prováděno dokazování ve věci dospěl soud ve shodě se stanoviskem žalovaného k závěru, že žalovaný jako fyzická osoba není pasivně legitimován, neboť žaloba měla postupem podle § 198 odst. 1 IZ směřovat výlučně proti insolvenčnímu správci, společnosti Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s.. S tímto odůvodněním tedy soud žalobu žalobce zamítl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst.1 o.s.ř. a odpovídá úspěchu účastníků ve věci. V řízení byl plně úspěšný žalovaný, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů za zastupování účastníka advokátem, 2 úkony po 3.100,--Kč, 2x režijní paušál po 300,--Kč a dále náklady cestovného na trase Praha-České Budějovice a zpět ve výši 1.943,--Kč plus náhradu ztráty času na cestě za 8 půlhodin plus 21% DPH, celkem 11.547,--Kč dle specifikace nákladů žalovaného, jak jsou součástí spisu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny.

V Českých Budějovicích dne 2.12.2015

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová