43 ICm 3370/2015
Číslo jednací: 43 ICm 3370/2015-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Insolvency Project v.o.s., se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15/16, IČ: 28860993, insolvenčního správce dlužníků Vlasty anonymizovano , anonymizovano a Romana Doubravy nar. 16.11.1967, oba bytem Horní záblatí 54, PSČ: 384 33, zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem v Hradci Králové, Dukelská 15, proti žalovanému Bohe mia Faktoring, s.r.o., se sídlem Praha 1-Malá Strana, Letenská 121/8, IČ 27242617, zastoupenému Mgr. Janou Sekyrovou, advokátkou v Praze 1, Letenská 121/8, o žalobě na určení pravosti a výše popřených pohledávek, t akt o:

I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníky Vlastou anonymizovano a Romanem Doubravou, aba bytem Horní Záblatí 54, PSČ: 384 33 pohledávku na příslušenství ve formě úroků z prodlení ve výši 18.720,17 Kč v rámci přihlášené pohledávky pod č. P 17.1..

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech říze ní 8.228,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Milana Nováka.

III. Žalovaný je povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Českých Budě jovicích soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O důvo dně ní: Žalobce se žalobou ze dne 28.8.2015 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníky pohledávku na příslušenství ve formě úroku z prodlení ve výši 18.720,17 Kč z důvodu jejich promlčení. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě se žalovaný vyjádřil tak, že jeho pohledávka promlčena není, tato vznikla z titulu smlouvy o úvěru, tedy z obchodního závazkového vztahu a s odkazem na ustanovení § 408 odst. 1 obch.z. se právo plynoucí z obchodně závazkového vztahu přiznané v soudním řízení promlčuje ve lhůtě 10 let ode dne, kdy promlčecí doba počala poprvé běžet. Řízení o výkon rozhodnutí přiznávající určité právo, tak musí být zahájeno v desetileté lhůtě. U jednání soudu byl proveden důkaz přihláškami žalovaného do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 28 INS 10587/2015, a to v části P 1 ve výši celkem 147.251,85 Kč a části P 2 ve výši 4.319,70 Kč přihlášených na základě rozsudku Okresního soudu v Písku č.j. 4 C 676/2004 ze dne 29.9.2004, resp. nákladů exekučního řízení, jak bylo doloženo příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 139 Ex 06063/11-059 na částku 4.319,70 Kč a rozsudkem Okresního soudu v Písku, kterým byla dlužníku Romanu anonymizovano uložena povinnost zaplatit 84.627,22 Kč s úrokem z prodlení ve výši 11.546,96 Kč a dále s úrokem z prodlení ve výši 2% jdoucím od 7.5.2004 do zaplacení a náklady řízení ve výši 24.083,--Kč, a to ve vztahu k žalobci GE Capital Bank, a.s., přičemž pasivní legitimace žalovaného v tomto řízení byla doložena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou mezi GE Money Bank, a.s. a žalovaným. Z protokolu o přezkumném jednání a zápisu z první schůze věřitelů ze dne 28.7.2015 bylo zjištěno, že pohledávka žalovaného byla insolvenčním správcem popřena co do částky 18.720,17 Kč z důvodu promlčení. V řízení soud konstatuje, že žalobce popřel pohledávku žalovaného v dílčí části představující úroky z prodlení postupem podle § 193 IZ s tím, že část přihlášené pohledávky je promlčena. S odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 31 Cdo 2160/2012 činí soud ve věci závěr, že pohledávka žalovaného je v části promlčena a popření pravosti části pohledávky žalobcem bylo učiněno po právu. Uplyne-li doba tří let od právní moci rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, jímž úroky, úroky z prodlení nebo jiná opětující se plnění byly přiznány, promlčí se celý nárok, jehož splatnost nastala po právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí Okresního soudu v Písku nabylo právní moci dne 17.11.2004, usnesení o zahájení exekučního řízení je ze dne 28.4.2011, k promlčení části pohledávky ve formě úroků tak došlo ke dni 17.11.2007. Argumentace žalovaného odkazem na ustanovení § 408 odst. 1 obch.z. je v daném případě vzhledem k promlčení úroku z prodlení, jejíchž splatnost nastala až po právní moci rozhodnutí, nepřípadná. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a odpovídá úspěchu účastníků ve věci. V daném případě byl plně úspěšný žalobce, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů za 2 úkony po 3.100,--Kč, 2x režijní paušál plus DPH.

Výrok, podle kterého je žalovaný povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Českých Budějovicích soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč odpovídá ustanovení § 2 odst. 3 Zákona č. 549/1991 Sb., Zákona o soudních poplatcích, za situace, kdy plně úspěšný žalobce byl od poplatkové povinnosti osvobozen.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. V Českých Budějovicích dne 25.11.2015

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová