43 ICm 3369/2015
Číslo jednací: 43 ICm 3369/2015-11

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

pro uznání Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Insolvency Project v.o.s., se sídlem Hradec Králové, Dukelská třída 15/16, IČ 28860993, insolvenční správce dlužníků Vlasty anonymizovano , anonymizovano a Romana anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Horní Záblatí 54, Záblatí, zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem Hradci Králové, Dukelská 15, proti žalované HELP FINANCIAL s.r.o., se sídlem v Kosmonosích, Příčná 1217, IČ 26440334, o určení pravosti a výše pohledávek rozsudkem pro uznání, takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníky Vlastou anonymizovano , anonymizovano a Romanem Doubravou, anonymizovano , oba bytem Horní Záblatí 54, PSČ: 384 33, přiznaná rozhodčím nálezem JUDr. Marty Macháčkové, PhD., č.j. RoŘ1062/2013-3 ze dne 29.1.2014, která byla uplatněna v rámci pohledávky pod č. P18.1 činí na jistině 9.260,--Kč a na příslušenství 1.627,--Kč.

II. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníky Vlastou anonymizovano , anonymizovano a Romanem Doubravou, anonymizovano , oba bytem Horní Záblatí 54, PSČ: 384 33, pohledávku ve výši 8.500,--Kč přiznanou mu rozhodčím nálezem JUDr. Marty Macháčkové, PhD., č.j. RoŘ1062/2013-3 ze dne 29.1.2014, která byla uplatněna v rámci pohledávky pod č.P 18.2..

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení 8.228,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Milana Nováka.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Českých Budějovicích soudní poplatek z podané žaloby ve výši 5.000,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 28.8.2015 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by byla určena výše pohledávky žalovaného za dlužníky přihlášené pod pořadovým číslem P18.1 a P18.2, přičemž žalobce na přezkumném jednání pohledávku žalovaného P 18.1. částečně popřel z titulu neplatné rozhodčí doložky a pohledávku P 18.2. žalobce popřel zcela co do pravosti pro nepřiměřenou výši přihlášených smluvních pokut. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě postupem podle § 114b o.s.ř. se žalovaný ve stanovené lhůtě nevyjádřil, nastala tak fikce uznání předpokládaná § 153a odst. 3 o.s.ř.. Podle § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku pro uznání soud uvede pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání. Předmětem řízení byla v daném případě žaloba o popření pravosti a výše pohledávek postupem podle § 193 a 194 IZ. Za situace, kdy se žalovaný ve stanovené lhůtě k výzvě soudu nevyjádřil, rozhodl soud o žalobě tak, že této rozsudkem pro uznání v plném rozsahu vyhověl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a odpovídá úspěchu účastníků ve věci. V řízení byl plně úspěšný žalobce, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů za zastupování účastníka advokátem za 2 úkony po 3.100,--Kč, 2x režijní paušál po 300,--Kč plus DPH. Za situace, kdy žalobce byl od poplatkové povinnosti osvobozen a soudu jeho návrhu zcela vyhověl, přechází podle § 2 odst. 3 Zákona č. 549/1991 Sb. poplatková povinnost na žalovaného, čemuž odpovídá výrok IV. tohoto rozsudku.

P o u č e n í : Proti rozsudku pro uznání není přípustné odvolání, ledaže by bylo podáno proto, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání nebo pro vady řízení.

Je-li ve věci přípustné odvolání, je nutné ho podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 11.12.2015 Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová