43 ICm 3239/2015
Číslo jednací: 43 ICm 3239/2015-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Insolvency Project v.o.s., se sídlem v Hradci Králové, Dukelská třída 15/16, IČ: 28860993, insolvenční správce dlužníků Pavla Švihoríka a Simony Švihoríkové, oba pod adresou A. Trägera 276/13, České Budějovice, zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem v Hradci Králové, Dukelská 15, proti žalované Obec Roudné, se sídlem Roudenská 120, 370 07, České Budějovice, IČ: 00245372, zastoupené Mgr. Martinem Caplem, advokátem v Českých Budějovicích, Husova tř. 1847/5, o určení pravosti a výše pohledávky, t akt o:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníky Pavle m Švihoríke m, byte m Roudenská 120, Roudné a Simonou Švihoríkovou, byte m Náměstí Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice z titulu náhrady škody způsobené trestným činem přiznaná mu vykonatelným rozsudke m Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 7.1.2014 pod č.j. 4 T 118/2013-125, která byla uplatněna jako pohledávka pod pořadovým číslem 21, činí na jistině 3.000,--Kč.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení 12.342,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Milana Nováka.

III. Žalovaný je povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Českých Budě jovicích soudní poplatek z podané žaloby ve výši 5.000,--Kč.

O důvo dně ní: Žalobce se žalobou ze dne 19.8.2015 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že pohledávka žalovaného za dlužníky z titulu náhrady škody přiznaná vykonatelným rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích č.j. 4 T 118/2013-125 přihlášená pod pořadovým číslem P21 činí na jistině 3.000,--Kč. Žaloba byla odůvodněna tím, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 8346/2015-A-7 ze dne 3.6.2015 byl zjištěn úpadek dlužníků a bylo povoleno oddlužení. Dne 3.7.2015 podal žalovaný svou přihlášku pohledávky pod pořadovým číslem P21. Žalobce na přezkumném jednání pohledávku z části popřel, co do částky 10.000,--Kč, neboť přesahuje nárok přiznaný žalovanému dle rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích, který činil částku 3.000,--Kč, nikoli přihlášenou částku 13.000,--Kč.

K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě se žalovaný vyjádřil tak, že jeho přihlášená pohledávka byla vykonatelná pouze co do částky 3.000,--Kč, ve zbývajícím rozsahu 10.000,--Kč ji bylo nutno považovat za nevykonatelnou. Posouzení vykonatelnosti pohledávky nezávisí na tom, jak ji označil věřitel ve své přihlášce, ale rozhodující je vykonatelný titul, kterým v daném případě byl rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích, z něhož plyne povinnost dlužnice zaplatit žalovanému 3.000,--Kč. Pohledávka tak měla být insolvenčním správcem v rozsahu částky 10.000,--Kč posouzena jako nevykonatelná a tento měl vyzvat žalovaného k podání žaloby na určení své pohledávky. Takto však žalobce nepostupoval a bez jakékoliv výzvy vůči žalovanému podal žalobu podle § 199 IZ. Dle názoru žalovaného není žalobce aktivně legitimován k podání žaloby na uplatnění popřené pohledávky, neboť se nejedná o popření pohledávky vykonatelné. Žalobce, jako insolvenční správce se může domáhat nikoli určení pohledávky ve výši 3.000,--Kč, ale určení, že žalovaný vůči dlužníkům pohledávku v rozsahu popřených 10.000,--Kč nemá. Současně je žalovaný připraven provést částečné zpětvzetí své přihlášky v rozsahu popření 10.000,--Kč, což žalobce podmiňuje úhradou nákladů řízení v incidenčním sporu.

Ze systému ISIR byl proveden důkaz přihláškou pohledávky žalovaného, ze které bylo zjištěno, že žalovaný přihlásil za dlužnicí pohledávku ve výši 13.000,--Kč z titulu způsobné škody dle rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích č.j. 4 T 118/2013, a to jako pohledávku vykonatelnou. Z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů ze dne 29.7.2015 bylo zjištěno, že žalobce pohledávku žalovaného popřel co do částky 10.000,--Kč, když částku 3.000,--Kč považuje za zjištěnou, podle rozsudku shora.

Skutkový stav tak je v zásadě nesporný, žalovaný měl za dlužnicí pohledávku přiznanou mu rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích s náhradou škody ve výši 3.000,--Kč. Tuto pohledávku žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení dlužníků a přihlásil jí jako jednu vykonatelnou pohledávku ve výši 13.000,--Kč. Žalobce na přezkumném jednání konaném dne 29.7.2015 přihlášenou pohledávku v rozsahu 10.000,--Kč popřel a následně postupoval podle § 199 IZ a dne 19.8.2015 uplatnil popření pohledávky u soudu. Obranná konstrukce žalovaného, že žalobce měl v části posuzovat pohledávku jako vykonatelnou a v části 10.000,--Kč jako nevykonatelnou a nechat žalovaného jako věřitele uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu není v daném případě případná. Žalobce musel popřít žalovaným nesprávně přihlášenou vykonatelnou pohledávku a nic mu dále nebránilo v postupu podle § 199 odst. 1 IZ, a tedy v podání žaloby u insolvenčního soudu, kterou své popření uplatnil proti věřiteli. Chtěl-li žalovaný minimalizovat náklady v souvislosti s pochybením při přihlášce pohledávky, mohl ji částečně vzít zpět po jejím popření ještě před podáním žaloby. Žalobě na popření pohledávky tak bylo ze shora uvedeného důvodu vyhověno, a to ve znění žalobního petitu, tedy ve znění, že pohledávka žalovaného za dlužníky činí na jistině 3.000,--Kč (logicky byla chybně uplatněna část pohledávky ve výši 10.000,--Kč).

K otázce nákladů řízení lze učinit pouze ten závěr, žalobce byl zastoupen advokátem, byl ve sporu plně úspěšný, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů za 3 úkony po 3.100,--Kč, 3x režijní paušál po 300,--Kč a DPH. Jakákoliv polemika o tom, že by snad žalobce v tomto případě nemusel být nutně právně zastoupen, případně že se dala věc řešit mimosoudně, je vzhledem k tomu, že žalobce právně zastoupen byl a věc nebyla vyřešena mimosoudně, nevýznamná.

Výrok o zaplacení soudního poplatku z podané žaloby vyplývá z ustanovení § 2 odst. 3 Zákona č. 549/1991 Sb., za situace, kdy žalobce byl od poplatkové povinnost osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, přechází poplatková povinnost na žalovaného.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny.

V Českých Budějovicích dne 4.11.2015

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová