43 ICm 3158/2015
Číslo jednací: 43 ICm 3158/2015-84

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce JUDr. Jiří Švihla, IČ 66200971, se sídlem Nám. Přemysla Otakara II. 32, 370 01, České Budějovice, insolvenční správce dlužníka Jana anonymizovano , IČ: 42373310, bytem dlužníka Dolní Bukovsko, Palejovická 247, proti žalované Růženě Tátovské, bytem v Dolním Bukovsku, Pelejovická 247, o žalobě vypořádání společného jmění manželů, t akt o:

I. Ze zaniklého SJM manželů Jana a Růženy Tátovských se do výlučného vlastnictví žalobce do majetkové podstaty dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano přikazují: a) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, na LV č. 149, k.ú. Dolní Bukovsko, a to parcela č. ST 345, je jíž součástí je dům čp. 247, parc.č. 2644/22.

II. Ze zaniklého SJM manželů Jana a Růženy Tátovských se žalobci přikazují k úhradě závazky, které jsou společnými dluhy v SJM, a to závazky v příloze tak, jak bude součástí písemného vyhotovení rozs udku.

III. Na úplné vypořádání zaniklého SJM je žalobce povinen zaplatit žalované částku odpovídající vypořádacímu podílu ve výši 68.559,59 Kč do 3 měsíců od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

O důvo dně ní:

Žalobce se žalobou ze dne 23.6.2014 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo rozděleno SJM dlužníka a žalované, a to s odůvodněním, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23.8.2012 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Jana anonymizovano se současným rozhodnutím o prohlášení konkursu na jeho majetek a žalobce byl ustanoven správcem. Podle § 268 odst. 1 IZ platí, že prohlášení konkursu zaniká SJM dlužníka a jeho manželky a oprávnění podat žalobu o vypořádání SJM přechází na správce. Za trvání manželství vznikly společné závazky, kterými jsou v insolvenčním řízení přihlášené pohledávky zajištěných a nezajištěných věřitelů a které byly současně zjištěny insolvenčním správcem v celkové výši 2.092.880,83 Kč. Vzhledem k absenci součinnosti dlužníka nebyl žalobce schopen zjistit, zda se jedná o závazky spadající do režimu SJM, případně výlučné závazky úpadce.

Z usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích KSCB 28 INS 13939/2012-A-12 ze dne 23.8.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka spojený s prohlášením konkursu a jmenováním žalobce jako insolvenčního správce.

K dotazu správce sdělila žalovaná podáním ze dne 14.10.2013, že nesouhlasí s uzavřením mimosoudní dohody o vypořádání SJM. Dokazování bylo dále doplněno o znalecký posudek ing. Pavla Huška ke stanovení ceny objektu rodinného domu čp. 247 s pozemky v Dolním Bukovsku se stanovením tržní hodnoty 2.230.000,-Kč. Dne 23.10.2012 se konalo přezkumné jednání a zápis z první schůze věřitelů. K pohledávkám řádně přihlášených věřitelů se závěrem, že tyto byly zjištěny správcem, nebyly popřeny dlužníkem, (tento se k jednání nedostavil), správcem ani žádným z věřitelů.

K nařízenému soudnímu jednání vedenému původně u Okresního soudu v Českých Budějovicích a následně u Krajského soudu v Českých Budějovicích se řádně předvolaná žalovaná k žádnému jednání bez omluvy nedostavila. Postupem podle § 101 odst. 3 o.s.ř. tak bylo jednáno v její nepřítomnosti.

S ohledem na to, že soudem nebyly zjištěny žádné jiné skutečnosti, než vyplývají z provedených důkazů a z tvrzení žalobce, bylo o žalobě rozhodnuto v souladu s ustanovením § 268 a násl. IZ ve znění žalobního petitu, když součástí písemného vyhotovení rozhodnutí je i seznam společných závazků zaniklého SJM, jak vyplývá z výroku II. rozsudku.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a odpovídá úspěchu účastníků ve věci, za situace, kdy plně úspěšný žalobce náhradu nákladů řízení nepožadoval a nevyplývá ani z obsahu spisu, že by mu náklady spojené s tímto řízením vznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny.

V Českých Budějovicích dne 7.1.2016 Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová