43 ICm 3151/2015
Číslo jednací: 43 ICm 3151/2015-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce HAVLENA v.o.s., se sídlem v Blatné, J.P.Koubka 81, IČ 03127613, insolvenčního správce dlužníků Libora anonymizovano , anonymizovano a Kateřiny anonymizovano , anonymizovano , oba bytem ve Světlíku čp. 44, proti žalovanému EOS KSI Česká republika s.r.o., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994, IČ 25117483, zastoupenému Mgr. Veronikou Nedbalovou, advokátkou v Praze 4, Novodvorská 994, o určení popření pohledávky, takto:

I. Určuje se, že popření vykonatelné pohledávky přihlášené pod P 14 do řízení vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. 25 INS 6935/2015, a to dílčí pohledávky č. 1 ve výši 41.021,81 Kč a dílčí pohledávky č. 2 ve výši 22.824,--Kč bylo učiněno po právu.

II. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Českých Budějovicích na náhradě nákladů soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 13.8.2015 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že jeho popření vykonatelné pohledávky ve výši 63.845,81 Kč bylo učiněno po právu. Žaloba byla odůvodněna tím, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení svou vykonatelnou pohledávku ve výši 183.936,13 Kč, která byla evidována pod P 14 v insolvenčním řízení dlužníků pod sp.zn. KSCB 25 INS 6935/2015. Na přezkumném jednání konaném dne 29.7.2015 správce popřel dílčí pohledávku č. 1 ve výši 41.021,81 Kč, neboť tato platba nebyla sjednána ve smlouvě o osobním úvěru, ale ve Všeobecných podmínkách a dílčí pohledávku č. 2 ve výši 22.824,--Kč, představující náklady rozhodčího nálezu, neboť rozhodčí doložku správce považuje za neplatnou. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě žalovaný uvedl, že projevem vůle obou stran, tedy žalovaného a dlužníka, bylo uzavřít rozhodčí doložku, přičemž sjednaná rozhodčí doložka obsahuje přesný způsob určení rozhodce, který bude spor rozhodovat, rozhodčí doložka tak dle názoru žalovaného splňuje veškeré náležitosti a byla uzavřena platně. U jednání soudu byl proveden důkaz přihláškou pohledávky žalovaného přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka, na základě pravomocného a vykonatelného rozhodčího nálezu vydaného rozhodčím rozhodcem JUDr. Janem Bártou dne 21.2.2012 přihlášenou v části pod pohledávkou č. 1 jako pohledávka vykonatelná v celkové výši 161.112,13 Kč a pod pohledávkou č. 2 ve výši 22.824,--Kč, když součástí přihlášené pohledávky byl i výpočet úroků z prodlení a součástí přihlášené pohledávky byla i smlouva o osobním úvěru uzavřená se žalovaným na částku 55.000,--Kč dne 8.3.2005 se společností Beneficial Finance a.s. (tato společnost smlouvu o postoupení pohledávky postoupila pohledávku na žalovanou). K této smlouvě soud konstatuje, že její součástí není rozhodčí doložka a ve smlouvě byla sjednána roční úroková sazba 19,92%. Rozhodčí doložka je sjednána až pod bodem 8. Všeobecných obchodních podmínek, které již nebyly žalovaným podepsány. Součástí Všeobecných obchodních podmínek jsou pak i další ustanovení, pokud jde o úroky, resp. smluvní pokutu ve výši 250,--Kč při nezaplacení kterékoliv měsíční splátky a další ujednání o administrativních poplatcích a dále ujednání o smluvní pokutě narůstající na dlužné jistině úvěru ve výši až o 1% větší, než je stávající úroková sazba. Lze dle názoru soudu souhlasit s tvrzením žalobce v podané žalobě, že takto sjednané Všeobecné obchodní podmínky, které nebyly žalovaným podepsány a které následují až po podpisu Smlouvy o osobním úvěru se nestaly součástí smlouvy a popěrný úkon žalobce ve smyslu ustanovení § 199 tak, jak byla přihlášená vykonatelná pohledávka žalovaného částečně popřená žalobcem u přezkumného jednání konaného dne 29.7.2015, jak bylo zjištěno z protokolu o tomto jednání, byla popřena po právu, pokud se týká dalších úroků požadovaných žalovaným, které nebyly součástí Smlouvy o osobním úvěru a i v části, která se týká nákladů rozhodčího řízení, vzhledem k tomu, že soud dospěl k závěru, že rozhodčí doložka nebyla sjednána platně, neboť byla součástí až Všeobecných smluvních podmínek následujících po podpisu smlouvy o osobním úvěru. Výrok, podle kterého žalobci nebyly přiznány náklady tohoto řízení odpovídá ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. za situace, kdy se z obsahu spisu nepodává, že by žalobci náklady spojené s tímto řízením vznikly, neboť žalobce byl osvobozen od poplatkové povinnosti a k jednání soudu se omluvil. Výrok, podle kterého byla žalovanému uložena povinnost zaplatit na náhradě nákladů státu částku 5.000,--Kč, představující soudní poplatek z podané žaloby odpovídá ustanovení

§ 2 odst. 3 Zákona č. 549/1991 Sb. Zákona o soudních poplatcích za situace, kdy žalobce byl od poplatkové povinnosti osvobozen a soud jeho žalobě vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. V Českých Budějovicích dne 18.11.2015

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová