43 ICm 3048/2015
Číslo jednací: 43 ICm 3048/2015-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Insolvenční v.o.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 266/145, IČ 02564866, insolvenčního správce dlužníka Viktora anonymizovano , anonymizovano , bytem Pojbuky 55, PSČ: 391 43, proti žalované proti žalované Petře anonymizovano , anonymizovano , bytem Salačova Lhota 4, Pacov, zastoupené Mgr. Alešem Hanákem, advokátem v Pacově, Španovského 316, o odpůrčí žalobě, takto:

I. Určuje se, že Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství uzavřená dne 21.6.2012 mezi manžely Viktorem Tomanem a Petrou anonymizovano je neúčinná.

II. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

III. Žalovaná je povinna zaplatit na účet Krajského soudu v Českých Budějovicích soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 5.8.2015 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by byla určena neúčinnost Smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů bývalých manželů, žalované a dlužníka Viktora anonymizovano . Žaloba byla odůvodněna tím, že se jednalo o úkon, který byl mezi bývalými manžely učiněn a kterým byla zkrácena možnost uspokojení věřitelů předpokládaná ustanovením § 235 odst. 1 IZ, resp. § 240 odst. 1 a 2 IZ. Manželé Viktor a Petra anonymizovano měli v SJM bytovou jednotku 4/5, nacházející se v budově čp. 4 na pozemku parc.č. ST 83, včetně spoluvlastnického podílu v k.ú. Salačova Lhota zapsanou na LV 194 a LV 191 u k.ú. pro Vysočinu, pracoviště Pelhřimov. Dne 21.6.2012 uzavřeli manželé Smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů pro dobu po rozvodu, na základě které došlo k převodu výše uvedených nemovitostí do výlučného vlastnictví žalované. Vklad vlastnického práva byl povolen rozhodnutím katastrálního úřadu s účinky vkladu ke dni 24.9.2012. K rozvodu mezi manžely došlo 27.8.2012, ke dni uzavření smlouvy byli tedy Petra anonymizovano i Viktor Toman osobami blízkými. Účinky vkladu vlastnického práva dle Smlouvy o vypořádání majetkových vztahů nastaly v zákonné tříleté lhůtě před zahájením insolvenčního řízení, které bylo zahájeno 23.12.2014. V souvislosti se Smlouvou o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po dobu po rozvodu zaplatila žalovaná za dlužníka jeho dluhy celkem ve výši 72.944,--Kč, účelově však uhradila pouze závazky, které byly zajištěny shora uvedenými nemovitostmi u Zdravotních pojišťoven a Správy sociálního zabezpečení. Těsně před zahájením insolvenčního řízení pak žalovaná převedla nemovitosti darovací smlouvou ze dne 22.12.2014 na Františka Musila. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě žalovaná uvedla, že SJM žalované a dlužníka bylo vypořádáno před zahájením insolvenčního řízení a dohoda, která byla uzavřená a na základě které se žalovaná stala výlučnou vlastnicí bytové jednotky byla jediným řešením, kterým bylo možné reálně uspokojit bytovou potřebu žalované a nezletilého syna narozeného z manželství dlužníka a žalované. Dohoda a vypořádání SJM pak dle názoru žalované nepředstavuje právní úkon, jímž by docházelo k převodu majetku, jedná se toliko o právní úkon, v jehož důsledku jeden z manželů přestává být spoluvlastníkem majetku, který podle dohody připadá výlučně druhému manželu. Ve věci byl proveden důkaz smlouvou o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinnosti společného bydlení po dobu po rozvodu manželství uzavřenou mezi manžely anonymizovano dne 21.6.2012, která osvědčuje tvrzení žalobce v podané žalobě, včetně tvrzení o úhradě dluhů u Vojenské zdravotní pojišťovny a Okresní správy sociálního zabezpečení v celkové výši 72.944,--Kč. Jiný majetek, než předmětný byt a dluhy dlužníka součástí vypořádání SJM účastníků nebyl. Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 194 pro obec Salačova Lhota k.ú. Salačova Lhota, okres Pelhřimov bylo zjištěno, že žalovaná se ke dni 24.9.2012 stala vlastnicí bytové jednotky označené shora, a to na základě dohody o vypořádání SJM ze dne 21.6.2012. Z vyhlášky Krajského soudu v Českých Budějovicích bylo zjištěno, že s dlužníkem Viktorem Tomanem bylo zahájeno insolvenční řízení dne 23.12.2014 a usnesením ze dne 26.1.2015 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce. Z přihlášených pohledávek bylo zjištěno, že v době konání napadeného úkonu měl dlužník závazky po splatnosti u České televize na základě rozsudku Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 29.11.2011 a úvěr u České spořitelny, který byl pro neplnění závazku zesplatněn, a samozřejmě i dluhy, které byly součástí dohody o vypořádání SJM zajištěné předmětnou nemovitostí. Žaloba je důvodná. V řízení soud konstatuje, že ve vztahu k dlužníku Viktoru anonymizovano se, pokud jde o Smlouvu o vypořádání SJM jednalo o neúčinný právní úkon, kterým byli zkráceni dlužníci, resp. možnost uspokojení věřitelů, když současně došlo k naplnění skutkové podstaty ve smyslu ustanovení § 240 odst. 4 IZ, neboť se jednalo o právní úkon mezi osobami blízkými ve třech letech před zahájením insolvenčního řízení bez přiměřeného protiplnění za situace, kdy žalovaná ze Smlouvy o vypořádání SJM získala bytovou jednotku za částku cca 72.000,--Kč, představující závazek žalované uhradit za dlužníka, jeho dluhy zajištěné nemovitostí. Argumentace žalované, že se jednalo o jedinou možnost, jak uspokojit bytovou potřebu žalované a jejího syna dle názoru soudu nemůže obstát vzhledem k tomu, že žalovaná následně ještě před zahájením insolvenčního řízení převedla předmětnou bytovou jednotku na svého otce Františka Musila, který údajně za žalovanou dluhy uhradil. Neobstojí dle názoru soudu ani argumentace žalované, že se v daném případě Smlouvou o vypořádání SJM nejednalo o právní úkon, jehož neúčinnost by soud mohl prohlásit, neboť samozřejmě Smlouva o vypořádání SJM, na základě které došlo k převodu bytové jednotky je takovým možným odporovatelným právním úkonem, na základě kterého by soud mohl prohlásit jeho neúčinnost. S tímto odůvodněním tedy soud ve věci rozhodl tak, jak vyplývá z výroku I. tohoto rozhodnutí s tím, že žalobě v plném rozsahu vyhověl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a odpovídá úspěchu účastníků ve věci. Za situace, kdy plně úspěšný žalobce náklady řízení nepožadoval, resp. nevyplývá z obsahu spisu, že by mu v souvislosti s podanou žalobou náklady řízení vznikly, nebyly mu ani přiznány. Výrok, podle kterého je žalovaná povinna zaplatit na účet Krajského soudu v Českých Budějovicích soudní poplatek z podané žaloby odpovídá ustanovení § 2 odst. 3 Zákona č. 549/1991 Sb., Zákona o soudních poplatcích, za situace, kdy plně úspěšný žalobce byl od poplatkové povinnosti osvobozen, přešla poplatková povinnost na žalovanou.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. V Českých Budějovicích dne 11.11.2015

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová