43 ICm 3022/2012
43 ICm 3022/2012-52 (KSUL 43 INS 5079/2012)ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Magdalénou Ryvolovou v  žalobce   !"

1879/11, 415 01 Teplice!"#$##%#&'(&)*&'*+*, (-'(-*/( 0123 # 323 " $## 4#5# '(*)6- (7( )' 82 zastoupen Mgr. Mar23 0"3 #"23 3 9#:";5  ('/ )' Teplice, proti žalovaným: 1) # $ %& ' *% # " +-+. trvale bytem #'6-(7()'82#-CVáclav anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Okružní 114, 43/'78<0:F!#0

takto:

I. ? '% @&A#A % %G '#! # +-+--., "2 !" $# % #& '(&)*&'*+* 0123 ,"! ''( (7/ '7 8<0: :FG05;H/)J:2##;"adem ve výši 100.000,- # 7/=''* 3 ,"! '''(6- (7/ '7 8<0: ;H-))&)))- # #2 S : %#&-'&)/&'*>/2#0123#'6-(7()'82je v 3 :<U3#!"#$## %#&'(&)*&'*+*#G";33 V2 nad Labem pod sp.zn. KSUL 43 INS 5079/2012, #H=Q##W "!# HX#.

II. ? '% @&A#A % %G '#! # -.-+-, kterou dlužník $# % #& '(&)*&'*+* 0123 ,"! ''( (7/ '7 8<0: :FG05;H/)J:2##;"#3;H'))&)))- # 7/=''* 3 Okružní 1114/2, 435 13 8<0: ;H-))&)))- # #2 S : %#&-'&)/&'*>/2#0123#'6-(7()'82je 3 :<U3#!"# $## %#&'(&)*&'*+*#G";33 V2 nad Labem pod sp.zn. KSUL 43 INS 5079/2012, #H=Q##W "!# HX#.

III. _##G<##22!#0#5#"#F:<2"'-&/++- 2: F  3 <" " "3 5 <2 8`& 8#2# 0"# #"2#3 9#:";5 ('/)'4ice. isir.justi ce.cz (KSUL 43 INS 5079/2012)

IV. _## G )7-3024411/0710, variabilní symbol 4322302212 ve výši 5.000,-5F22:F3252 rozsudku.

 [  # \ # ]

_#0 < '/&')&-)'- #G"U3u soudu v Ústí nad Labem dne '-&')&-)'- !#0 $S{| # & &&& ,-/(++>+7 3 # '=>*6''('/)'4!"#$##%#&'(&)*&'*+* , 42142954, bytem a místem podnikání Václava Talicha 1490/2, 434 01 Most, domáhal proti !##;3#2%U#&-'&)/&'*>/0123,"!''((7/'78<0:#$# %#&'(&)*&'*+*,(-'(-*/(0123#323"$##4#5#'(*)6- 434 01 Most, x2 3 : 055 F < F-'&)'&-))* # -7&)*&-)') "2;3 !" : FG 05  ;H /) J :2##; vkladem ve výši 100.000,-#<"#3"#22Q-012&&& , ->7/=''*38<0:,"!''(6- (7/'7&31:055 G<!#03x"30<:3:eU522!!" G "12 !##U #"2"1 0
K #U!#03;3-7&)'&-)'71G:#!##'& " # ! " #2; !#0 < # 2 < F ! 3# : 05501#<#:#:!'"3:<#5G35:< 2!"$#%& <!##UHx"0<:3:U5 20 !"$#%00<"&_##'&#5##01 žalobu zamítl.

Ž#0#01###2& -7*2&7 &

:G7)&)/&-)'+!#0!2#F"#<<#";3 posudkem z 0 "3"# 2 1 # 5#1 #<#  "& {!#0:!x2<"1<#"1-))=#-)')&

 U5 "#< 11 ! 3 53 < )-&)7&-)'- !## #5#2 #QQ0#" #&& , (*-()*)' 5H "" # 3#G2" !"# 0 3 F !" 5" ;H '&'*(&-+''( < 22 xU 31&>)-6/'/6)+6'6)'<'7&)+&-))+"1!2#25"#G<#GH2#31 )-6/'/6)+6-6)'<'7&)+&-)'+&

{3& GU +7 $S{| &&&C #: " :<"3U5 G#5F<:2F&

Dle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpa"G2!3:2F!2U<#<"1 0H7)F5F2#22#212<#<"152& 2& 72&- 3&0C 3<#2!!"52U!2U<#<"1G2!G po dobu delší 73F5F2#22& -7/ G x;3 2#"U x"1 "2;3 !" <"#G 3!2"G:2F0<;5 G"2U:2#x"G;5& -() 3x"30<:3:U52<3ávní úkon, jímž se dlužník zavázal (KSUL 43 INS 5079/2012)

"1220
 ''+<"#&()6'*+(0&0#";<"" G0&<"&CG0 0<":0<;:#:3U<#3#!#2 GU013U3 000U3"#G<#010#<G30<"UG2!01xG3"22# G#<55F ##G#"xG3#2&

Podle § 66a od2&'<"#&/'76'**'0&05<"" " "2; 3 2H 5#F 15 < x#2 2 G 2H;3 "3#2"2U222H3G22H;3"3& }#11<x#2"#:GU052"3#22# 233<;3G5#1GUG532&

Podle § 66a odst. 7 obchodního zákoníku jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny G2U3:< G :<0# CG0 G :0# C2:212 01 : 0 " 5`C # GG5 "1 2 " : 01 G koncernovými podniky. Není-li prokázán opak, má se za to, že ovládající osoba a osoby jí #U2:"&~2U3:<<02013 G # 3# C& ,# 3 < <#:2  <2#<5 3< #G 0 # G #;3 0#3& ,0# G! G : 0 # <"# # 31 G vždy #G0 2#2#7232:#!G&

 U F"#<1 <52 souladu s 2#3 '7- 0#"U5 5 : "#!; G2 # H51 GG5 <G3U 2& : 5 F"#
 5  5:2#QQ0#"#&&,(*-()*)'<-'&)-&-)'- x#"#&&-16 spisu, protokol z :<"3U5G#&&-3, usnesení o prohlášení ""#&&-(:3!< 252F"#&''=' , #2;5 2H roce-)') #H#" 3 5#<U <#<"1 < roku 2009, 2008 a 2009, jak vyplývá z :5!"#<)-&)(&-)'-#&& INS 5079/2012-A-= # <#<" F :2 &--&& (KSUL 43 INS 5079/2012)

:23:5H# :3! 22 <#<" 01 <#GH2 33 GU <2#3 3 <3 # 012U G2 "201#:323##UG331&

K F"#<01121 3#:055u ze dne 21.01.2009, 3#:055<-7&)*&-)')x;;<055G2:" 2Q-ubytování, s.r.o. a rozsudek o rozvodu manželství dlužníka Václava anonymizovano a #21 %U &G& '( 9 /-*6-))7 < '-&)-&-))(& 3 : 055 <-'&)'&-))*!"G#":##:##01#2-žalovanou '&05;H/)J<"#5"#22Q-ubytování, s.r.o., jemuž odpovídá vklad ve výši 100.000,- <# 1,- 1 G# "# "C& { 3 : 055 < -7&)*&-)') !" G#" : # # : # #01#2-žalovanou 1. zbývající obchodní podíl ve výši 50 % základního "#2 2 Q-ubytování, s.r.o., jemuž odpovídá vklad ve výši 100.000,- <# cenu 1,- 1 G# "# "C& " 01 F"#< x23 "#1 2 Q-ubytování, s.r.o., a to výkazem zisku a ztrát k 31.12.2010, rozvahou ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.-)'):5" x2<" 31.12.2010, výkazem zisku a ztrát k 31.12.2008, rozvahou ve zjednodušeném rozsahu k 7'&'-&-))= # :5 " x2 <" 31.12.2008

 : " < ! 0 "1 01 ##; x" 01 dlužník v x#" 0 3 #2;5 <#<"F "2U 011 0 <#: ##U 311351 "&

Dále se soud zabýval otázkou, zda v <5U021 0<#:##;5 3:05501!"-žalovaný 2CG#":#!##'C jako nabyvatel v 2# 0 0<";5 31 ''+ 2# <# 2:"3 0#"U5 <"" "1 2 <52 {G1HH5  &<&-' 9-'*-6-))' <G ! xG3 "2 01 2 G < nich, by dr5; F # G#" xG3 #2&42<2<G#H1U 00;3x#2"1&<&(7 ICm 3020/2012 a 43 ICm 3021/2012.

#H <5 "22 G <# 0 : 2 F5 055 podílu dlužníka-!##U5-C 01# 52# 252 2 :2#G5 !1 #22#<"#3"#2G!-))&)))- '- 1 G# "# "C& ~#" 1; < x25 "#F 2 Q-ubytování, s.r.o., k 31.12.2008 byl m#G2" 2 2: <G3U# #23 "#23 ;H G3U 187.000,-#" 7'&'-&-)')#"50;33#G2"3G5!x252#G>&'(>&)))-& ~ 21 #2 ! # G# <# : 2 055 !"# ;H dvakrát 1,- G 2#2 !H ! 01" # " jehož poskytnutí se zavázal dlužník.

Dlužník-!##;-C 23 ! <#: 0 0<" 31 : 055 G3! : ; FG 05 # !## 'C G#u <#:2055"U;H--<#<#"122 <# 2 G5! 01" # G 2#2 !H ! 01" # " jehož "122 <#<# !"& 2 " < ! ##U ní úkony, tj. 3#:055<-'&)'&-))*#3#:055 < -7&)*&-)') G x;3 3 x"1 31 -() # 2 #UF!#01505&#&;"<"& (KSUL 43 INS 5079/2012)

Soud <5#"#5:<&_#001xH;#2 3 :<# 2 !#0 5# "#F :< celkové výši 12.566,- :2#G 3 <# <#2 #"23 <#- x"1 !01 :<2 # :## <#2upení a sepis žaloby) po 2.100,-  * 2& 7 3& #C 15H"1 & ''6'**+ 0& #"2 2#Q < xU3 7'&'-&-)'- # <#- x"1 !01 x#2 # G5 7)&)/&-)'+ # ''&)>&-)'+C  * 2& ( 3& C 15H"1 & 177/'**+0&#"22#Q<xU3)'&)'&-)'+#< paušální náhrady hotových ;#GF #"2# "U 2 '&-))- <# U ( x"1 !01  '7 2& 7 15H"1 & ''6'**+ 0& 7))- <# ' x" !01&  !#lobci :<#5#"#F2U5#2G<U4-V2# ( -( "3 "1 2# 01# "2# 03 #2303 `&<& + -7>*' #2 4G5!F32:0### */G>'#'))"3:##15&& 7=/6-)'/0&-*>)##<0<"#5#1<#!532;5< 3,80 K #'"3G<1C&," "3#"2#!##U5#5F2" <5  '(* 2& ' &&:& # '+) 2& ' &&:& ;" &C& # !#0 :<# 5# >6'**+0&#"22#Q <xU3)'&)'&-)'+;H())-21'))-<#(<##2UF51&

 2& - 2& 7 21 U <"# & 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je-li #5#2 :< #2" 0< # G5 5 15 <##2 ;" :< #2" 0 G5 #G 2 !##; 3-li proti navrhovateli #5#"#F:<0ení-li též od poplatku osvobozen. (2&'3&C<"#&/(*6'**'0&5#25G-li o poplatek <# :<<"#2"2!32<##22#2"2 <523#3U& Jelikož G !#0 C # 5 #2" 0< § 11 odst. 2 písm. r) zákona o soudních poplatcích, vznikla žalovanému povinnost zaplatit #2"<#:<G5!<#2#<# -2&7G (2&'písm. i) zákona o soudních poplatcích). !"1 & '7 0 '#C #<0" 5 #2"F :5# <"# & /(*6'**' 0&C#2"<#:<:3&2/&)))-& Soud proto uložil žalovaným výrokem IV. poplatkovou povinnost.

P o % = # ] 2 232 <" < #2  '/ F  G5 k Vrchnímu soudu v #< 2:23 <GH5& 204 odst. 1 o. s. :&C

V Ústí nad Labem dne 18.07.2016

Mgr. Magdaléna Ryvolová v.r. samosoud"1 Za správnost vyhotovení: Martina Mühlbauerová