43 ICm 2969/2016
Číslo jednací: 43 ICm 2969/2016-54

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce: AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ: 28490738, se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, insolvenční správce dlužníka Vladislava anonymizovano , anonymizovano , zastoupen JUDr. Zbyňkem Petrem, advokátem se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, proti žalované: Miloslava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Žirovnici, Tyršova 385, zastoupena JUDr. Blankou Šimkovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Masarykovo nám. 1484, o žalobě na neúčinnost Darovací smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a žalovanou dne 14. 7. 2015,

takto:

I. Určuje se, že Darovací smlouva ze dne 14. 7. 2015, kterou dlužník Vladislav Raffl, anonymizovano , bytem Žirovnice, Tyršova 385, daroval žalované Miloslavě anonymizovano , anonymizovano , bytem Žirovnice, Tyršova 385, nemovitosti: -spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 3/4 na pozemku: parcela st. č. 410/1-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Žirovnice č.p. 385, -spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 3/4 na pozemku: parcela č. 187/5 -zahrada, vše zapsáno na LV č. 49 pro k. ú. a obec Žirovnice u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Pelhřimov, je vůči věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. KSCB 28 INS 25179/2015, neúčinná.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 17.000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám JUDr. Zbyňka Petra. isir.justi ce.cz

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 18. 8. 2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí o neúčinnosti Darovací smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a žalovanou dne 14. 7. 2015. Žaloba byla odůvodněna tím, že dne 16. 12. 2015 Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl o úpadku dlužníka Vladislava anonymizovano a žalobce byl ustanoven insolvenčním správcem. Účinky rozhodnutí o úpadku tedy nastaly ke dni 16. 12. 2015. Darovací smlouvou ze dne 14. 7. 2015 daroval dlužník žalované spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 3/4 k pozemkové parcele č. 410/1-zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č. p. 385 a k pozemkové parcele č. 187/5-zahrada, tak jak jsou zapsány na LV č. 49 pro k.ú. a obec Žirovnice u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Pelhřimov. Vlastnické právo k předmětným nemovitostem ve prospěch žalované bylo vloženo dne 11. 8. 2015. Žalobce jako insolvenční správce má za to, že darování předmětných nemovitostí dlužníkem žalované je právním úkonem bez přiměřeného protiplnění, bylo poskytnuto bezúplatně a je tak splněna podmínka neúčinnosti právního úkonu podle ustanovení § 240 odst. 1 IZ. Darovací smlouvu uzavřel dlužník s osobou, která je ve vztahu k němu osobou blízkou, v době tří let před zahájením insolvenčního řízení a tímto úkonem byla zkrácena možnost uspokojení dlužníkových věřitelů neboť z výtěžku zpeněžení nemovitostí mohli být alespoň zčásti uspokojeny pohledávky věřitelů za dlužníkem.

K podané žalobě se vyjádřila žalovaná tak, že měla se synem (dlužník) několik let ústní dohodu o převodu majetku, který syn zdědil po svém otci a jejím manželovi, vzhledem k nemalým investicím do nemovitosti z její strany.

Důkaz ve věci byl proveden výpisem z katastru nemovitostí o vlastnictví předmětných nemovitostí žalovanou, dále Smlouvou o zakázce uzavřenou mezi žalovanou a Janouš Karel Klempířství ze dne 7. 8. 2001, ohledně klempířských a pokrývačských prací k položení krytiny Bramac v ceně 285.942,-Kč, fakturou mezi Janouš Karel Klempířství a žalovanou na zaplacení částky 80.395 Kč (po odečtení zálohy 140.000,-Kč) ze dne 28. 9. 2001 na opravu střechy rodinného domu v Žirovnici, položení krytiny Bramac, dále fakturou na zaplacení částky 140.000,-Kč představující zálohu na krytinu Bramac, dále příjmovým pokladním dokladem vystaveným Bohuslavem Paďourkem žalované na částku 9.218,-Kč z 20. 11. 2009 -voda topení, včetně faktury dodavatele společnosti bauMax ČR, a.s. na zaplacení částky 56.034,-Kč fakturované žalované na dodávku sanity a obkladů a faktury ze dne 19. 10. 2003 na zaplacení částky 5.364,-Kč za dodávku dlažby opět od společnosti bauMax ČR a.s. K tomuto dále žalovaná doložila seznam investic do předmětné nemovitosti celkem z rozsahu 775.685,-Kč (č.l. 35 spisu).

Ze systému ISIR byl soudem sdělen obsah usnesení o úpadku dlužníka ze dne 16. 12. 2015 a obsah přihlášek P1 až P17, kterými žalobce prokazoval svá tvrzení, že dlužník byl v úpadku již v červenci 2015 (P1 splatná od června 2015, P2 od března 2015, P3 představuje náklady exekuce splatné v prosinci 2015, P4 splatná v září 2015, P5 v květnu 2015, resp. dílčí č. 3 v prosinci 2015 atd.). Nespornou mezi účastníky byla skutečnost,1/4 že nemovitosti řped uzavřením Darovací smlouvy byla ve vlastnictví žalované a dlužník nabyl nemovitosti v rozsahu 3/4 (nemovitosti, které jsouředmětem p Darovací smlouvy) v dědickém řízení po svém otci v roce 1996, jak bylo současně zjištěno z usnesení ve věci dědictví po Vladislavu anonymizovano , nar. 25. 7. 1941, zemřelém bez zanechání závěti dne 29. 7. 1995.

Z výslechu svědkyně Miloslavy Kasalové, dcery žalované, bylo zjištěno, že tato ví o tom, že předmětem sporu je převod chalupy z jejího bratra (dlužník) na matku (žalovaná). Bratr nechal chalupu na matku převést z důvodu, že matka do ní investovala stále více peněz a většinu investic také hradila. Platila se střecha, kterou platila matka s bratrem napůl, dále se financovala koupelna, dělala se nová chodba a další investice. Na dohodě o převodu chalupy zpět na matku se svědkyně s bratrem a matkou dohodli již u dědického řízení, kde se svědkyně spolu s matkou vzdaly práva na převod chalupy, neboť matka v té době byla nemocná a vycházelo se z toho, že pokud se uzdraví a bude moci chalupu financovat, bratr na ni zase chalupu převede zpět. Matka financovala chalupu ze stavebního spoření a měla také důchod a i v důchodu pracovala.

Z výpovědi svědka Vladislava anonymizovano (dlužník) bylo zjištěno, že je synem žalované. 3/4 nemovitosti-rodinného domu, který zdědil po otci, převedl na matku. Měli takovou dohodu již od smrti otce, že když matka bude do domu investovat, převede svědek nemovitost někdy na matku. Matka hradila některé investice, např. celou novou střechu, což byla asi největší investice, dále se dělaly nové rozvody elektřiny a okapy, a to asi od roku 2000. S matkou bydlí svědek ve stejné nemovitosti.

Z výpovědi žalované jako účastnice řízení bylo zjištěno, že tato se společně s dlužníkem, synem Vladislavem Rafflem a s dcerou Miloslavou Kasalovou, dohodla ve věci tak, že za situace, kdy do nemovitosti investuje vlastní peníze, převede na ni syn svou část nemovitosti. Tak k tomu také došlo, protože celkem svědkyně do nemovitosti investovala od roku 1998 částku přes 700.000,-Kč, byť na některé investice již nemá doklady. Faktury, jak jsou součástí spisu, svědkyně všechny hradila ze svých výlučných prostředků, které zdědila po manželovi. Nejrozsáhlejší investici prováděli v roce 2001, proč s převodem nemovitosti čekali dalších 14 let, k tomu se svědkyně neumí vyjádřit.

Žaloba je důvodná.

V řízení byl soudem zjištěn skutkový stav tak, jak vyplývá z podané žaloby a jak o něm ani mezi účastníky v zásadě nebylo sporu a tedy, že dne 16. 12. 2015 Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl o úpadku dlužníka Vladislava anonymizovano a žalobce byl ustanoven insolvenčním správcem. Účinky rozhodnutí o úpadku tedy nastaly ke dni 16. 12. 2015. Darovací smlouvou ze dne 14. 7. 2015 daroval dlužník žalované spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 3/4 k pozemkové parcele č. 410/1-zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č. p. 385 a k pozemkové parcele č. 187/5-zahrada, tak jak jsou zapsány na LV č. 49 pro k.ú. a obec Žirovnice u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Pelhřimov. K otázce uzavření darovací smlouvy a důvodům jejího uzavření se vyjádřila žalovaná, její dcera a její syn (dlužník) shodně tak, že zpětné darování nemovitosti ze strany dlužníka žalované bylo dohodou těchto již v r.1996, po smrti manžela žalované, po kterém nabyl dlužník 3/4ředmětných p nemovitostí, a to s ohledem na případně budoucí investice žalované do nemovitosti, ve které žalovaná současně bydlí. Jak vyplývá z výpovědi žalované a obou svědků, nejvýznamější investice do nemovitosti proběhla v r. 2001, kdy se pokládala nová střecha. K dotazu soudu, proč po této investici nedošlo k dohodnutému převodu nemovitosi se žalovaná nevyjádřila. Soudu tedy ve věci nezbylo než konstatovat, že neuvěřil výpovědi žalované ani ve věci slyšených svědků, o existenci nějaké dohody uzavřené po smrti manžela žalované, která navíc zcela postrádá logiku, že se v rámci dědického řízení ponechá nemovist dlužníku a s budoucím příslibem jejího převodu bude žalovaná investovat do nemovosti (která jí navíc v rozsahu 1/4 patřila!). Žalobu ž alobce má tedy soud v řízení za důvodnou, tedy že darování předmětných nemovitostí dlužníkem žalované je právním úkonem bez přiměřeného protiplnění (skutečnost, že žalovaná poskytla do nemovitosti plnění v rozsahu přes 700 tis Kč zůstala toliko v rovině tvrzení, a to pro absenci platebních dokladů žalovanou) a je tak dle názoru soudu splněna podmínka neúčinnosti právního úkonu podle ustanovení § 240 odst. 1 IZ. Darovací smlouvu uzavřel dlužník s osobou, která je ve vztahu k němu osobou blízkou, syn s matkou, v době tří let před zahájením insolvenčního řízení a tímto úkonem byla zkrácena možnost uspokojení dlužníkových věřitelů.

S tímto odůvodněním soud podané žalobě žalobce v plném rozsahu vyhověl.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a plnému úspěchu žalobce ve věci. Žalobce byl zastoupen advokátem, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů za pět úkonů po 3.100,-Kč, pětkrát režijní paušál po 300,-Kč, přičemž další náklady řízení nebyly ve vztahu k soudu specifikovány, a proto žalobci ani nebyly přiznány, celkem tedy na náklech řízení 17.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny.

V Českých Budějovicích dne 16. 11. 2017

Mgr. Eva Zvěřinová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Alena Linhová