43 ICm 2905/2015
Číslo jednací: 43 ICm 2905/2015-33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka Viamont a.s., se sídlem správce Na Letné 835/9, Teplice, zastoupeného JUDr. Zdeňkou Pokornou, advokátkou v Praze 5, Fráni Šrámka 36, proti žalovanému AS ZIZLAVSKY v.o.s., se sídlem v Praha 1, Široká 36/5, zastoupenému JUDr. Miroslavem Sedláčkem, advokátem v Praze 1, Široká 36/5, o žalobě na určení pravosti přihlášené pohledávky, takto:

I. Žaloba, kterou by bylo určeno, že žalobce má za žalovaným pohledávku ve výši 40.116.455,--Kč a tato se zjišťuje po právu se v plné výši se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 1.7.2015 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem pohledávku ze směnky ve výši 40.116.455,--Kč, kterou žalovaný popřel z důvodu neexistence kauzy směnky . Do insolvenčního řízení dlužníka Via Chem Group a.s. vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 28 INS 1350/2014 přihlásil žalobce pohledávku v celkové výši 83.838.555,--Kč, přičemž dílčí pohledávka č. 2 ve výši 40.116.455,--Kč byla přihlášena z titulu směnky vlastní ze dne 1.4.2009 vystavené dlužníkem na řad žalobce a splatné dne 1.10.2013. isir.justi ce.cz

V písemném vyjádření k podané žalobě žalovaný uvedl, že směnka byla vystavena na základě dohody o úpravě práv a povinností ze dne 1.4.2009 mezi společností VIAMONT a.s. a dlužníkem, kdy společnost VIAMONT a.s. byla věřitelem pohledávky ve výši 35.704.720,--Kč s příslušenstvím za ing. Miroslavem Babej Kmecem a ke dni uzavření dohody činila nominální hodnota pohledávky právě částku 40.116.455,--Kč, k čemuž se dlužník a VIAMONT a.s. dohodli o postoupení pohledávky a povinnosti uhradit cenu za postoupení pohledávky, přičemž tento závazek byl zajištěn právě předmětnou směnkou. U jednání soudu dne 24.8.2016 současně žalovaný namítl absenci pasivní legitimace, neboť žalobce nezažaloval i dlužníka, který shodně na přezkumném jednání pohledávku žalobce popřel, což bylo současně soudem zjištěno z protokolu o zvláštním přezkumném jednání a zápisu z druhé schůze věřitelů ze dne 5.1.2015, ze kterého ve vztahu k přihlášené pohledávce přihlášené pod P50 bylo zjištěno, že tato byla částečně popřena dlužníkem i insolvenčním správcem, co do rozsahu, jak je předmětem podané žaloby. Dokazování bylo dále doplněno i o dopis insolvenčního správce dlužníka Via Chem Group z 11.6.2015, ze kterého bylo zjištěno, že žalobce, jako věřitel byl vyrozuměn o tom, že jeho pohledávka byla popřena insolvenčním správcem i dlužníkem. Za této situace, kdy skutková tvrzení účastníků v řízení jsou v zásadě nesporná, zabýval se soud výlučně otázkou právního posouzení námitky žalovaného, pokud jde o absenci pasivní legitimace a dospěl k závěru, že tato námitka je důvodná. Pro svou argumentaci soud odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu 29 Cdo 4515/2011, ze kterého je zřejmé, že popřel-li dlužník nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku věřitele poté, co nastaly účinky povolení reorganizace, v daném případě byla reorganizace povolena usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6.3.2014, jak vyplývá ze systému ISIR, bylo na věřiteli popřené pohledávky, aby podal žalobu o určení pravosti výši nebo pořadí popřené pohledávky nejen proti insolvenčnímu správci, ale i proti popírajícímu dlužníku, a to postupem podle § 336 odst. 2 insolvenčního zákona. Za situace, kdy žalobce podal žalobu výlučně proti insolvenčnímu správci, přestože byl vyrozuměn o tom, že dlužník popřel jeho pohledávku, nezbylo soudu, než podanou žalobu žalobce bez dalšího z důvodu nedostatku pasivní legitimace na straně žalovaného zamítnout. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 202 odst. 1 věta prvá IZ, podle kterého v řízení o určení pravosti pohledávky nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, a to v daném případě ani úspěšný žalovaný proti žalobci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 1.9.2016 Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová