43 ICm 2872/2016
Číslo jednací: 43 ICm 2872/2016-35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

pro uznání

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Mgr. Stanislav Molák, soudní exekutor, se sídlem Bělohradská 299, Havlíčkův Brod, IČ: 66245338, proti žalované Insolvency Project v.o.s, se sídlem v Hradci Králové, Dukelská třída 15/16, IČ 28860993, 500 02, Hradec Králové, zastoupené JUDr. Milanem Novákem, advokátem v Hradci Králové, Dukelská 15/16, 500 02, Hradec Králové, o žalobě na určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání, takto:

I. Určuje se, že nevykonatelná pohledávka žalobce ve výši 7.865,--Kč přihlášená přihláškou pohledávky p.č. P2.1 doručenou insolvenčnímu soudu 20.5.2016 v insolvenčním řízení dlužníka Václava anonymizovano , r.č. 851125/1639, Palackého nám. čp. 10, Počátky, 394 64, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 28 INS 4507/2016, je po právu.

II. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 11.8.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má pohledávku ve výši 7.865,--Kč přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 28 INS 4507/2016. Žaloba byla odůvodněna tím, že žalobce byl pověřen Okresním soudem v Pelhřimově, pověřením soudního exekutora ze dne 24.9.2015 k provedení exekuce k exekučnímu návrhu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Ve věci žalobce učinil 31 součinnostních dotazů a pátrání po majetku dlužníka a protože dne 25.2.2016 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužníkem, následně byl zjištěn jeho úpadek a rozhodnuto o řešení úpadku oddlužením přihlásil žalobce do insolvenčního řízení dlužníka částku 7.865,--Kč z titulu dosud neuspokojených nákladů exekuce soudního exekutora. Žalovaná jako insolvenční správkyně na přezkumném jednání konaném dne 12.7.2016 přihlášku žalobce popřela zcela co do pravosti s odůvodněním, že dle doložených listin je zřejmé, že žalobce nevymohl žádnou částku a proto mu nenáleží nárok na odměny a náklady. Ve vyjádření se k podané žalobě se žalovaný vyjádřil tak, že žalobní návrh žalobce zcela uznává. Postupem podle § 153a odst. 1 o.s.ř. tak soud o žalobě rozhodl rozsudkem pro uznání tak, že této v plném rozsahu vyhověl. Podle § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku pro uznání soud uvede pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání. Předmětem řízení byla v daném případě žaloba o určení pravosti určené pohledávky postupem podle § 193 IZ. Za situace žalobce žalobu zcela uznal, rozhodl soud v souladu s tímto uznáním. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 202 odst. 1 IZ, podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci ve sporu o pravost výši nebo pořadí pohledávky. P o u č e n í : Proti rozsudku pro uznání není přípustné odvolání, leda-že by bylo podáno proto, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání nebo pro vady v řízení. Je-li ve věci přípustné odvolání je nutné podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 27.10.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová