43 ICm 2844/2015
Číslo jednací: 43 ICm 2844/2015-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích činný rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce ŘEZPOF spol. s r.o., se sídlem v Plzni, Slovanská tř. 213/19, IČ 46883045, zastoupeného Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem v Plzni, Šafaříkovy Sady 5, proti žalovanému 1) Ing. Pavel Vlček, místem podnikání Tř. 28. října 1476/10, České Budějovice, insolvenčního správce dlužníka Ing. Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Vyhlídce 725, Hluboká nad Vltavou a 2) Ing. Václav Kozel, anonymizovano , bytem Na Vyhlídce 725, Hluboká nad Vltavou o určení pravosti a výše pohledávky, t a k t o :

I. Řízení ve věci žalobce proti žalovanému Ing. Pavlu Vlčkovi o určení pravosti a výše pohledávky se zastavuje.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce ŘEZPOF spol. s r.o., přihlášená do insolvenčního řízení pod č. P20-1 ve věci vedené před Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 28 INS 363/2014 je po právu ve výši 155.443,34 Kč.

III. Žalovaný ing. Václav Kozel je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 12.139,--Kč, která bude v insolvenčním řízení uspokojena ve stejném pořadí, jako pohledávka P20, o kterou se vedl spor.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 24.7.2015 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 155.443,34 Kč přihlášenou pod P20-1. Ještě před zahájením jednání ve věci samé, vzal žalobce žalobu proti žalovanému insolvenčnímu správci zcela zpět, neboť tento vzal zpět popření pohledávky a pohledávku žalobce následně uznal co do pravosti, výše a pořadí. Postupem podle § 96 odst. 1 o.s.ř. bylo tedy řízení ve věci žalobce proti žalovanému insolvenčnímu správci zastaveno. Nadále žalobce trval na žalobě a proti žalovanému dlužníkovi, který pohledávku žalobce rovněž popřel, co do pravosti a výše z důvodu jejího promlčení. K nařízenému soudnímu jednání se druhý žalovaný bez omluvy nedostavil, postupem podle § 101 odst. 3 o.s.ř. tak bylo ve věci jednáno v jeho nepřítomnosti. Ze systému ISIR byl proveden důkaz přihláškou pohledávky P20, ze které bylo zjištěno, že žalobce přihlásil za dlužníkem svou pohledávku z titulu nezaplacených faktur v celkové výši 117.511,--Kč a úroku z prodlení ve výši 37.932,34 Kč pohledávku z titulu neuhrazeného odběru zboží v období listopad 2010 až duben 2011 jako pohledávku podmíněnou nezajištěnou. Součástí pohledávky byly i faktury tak, jak byly podrobně označeny v podané žalobě, splatné v měsíci prosinci 2010 až duben 2011. Insolvenční řízení za dlužníkem bylo zahájeno dne 6.11.2014, dne 23.3.2015 bylo vydáno usnesení o úpadku. Ze systému ISIR bylo dále zjištěno, že u přezkumného jednání, konaného dne 24.6.2015 oba žalovaní pravost pohledávky popřeli v plném rozsahu z důvodu promlčení. V řízení soud konstatuje, že pohledávky žalobce popřené (v době rozhodování soudu již jen dlužníkem postupem podle ustanovení 193 IZ nebyly k datu zahájení insolvenčního řízení promlčeny, a to s ohledem na obchodně závazkový vztah mezi žalobcem a druhým žalovaným a čtyřletou promlčecí dobou následující po splatnosti faktur, přičemž nejstarší splatná faktura byla splatná v prosinci 2010, tedy ve lhůtě do 4 let k datu zahájení insolvenčního řízení. S tímto odůvodněním žalobě žalobce v plném rozsahu vyhověl, čemuž odpovídá i výrok o nákladech řízení postupem podle § 142 odst. 1 o.s.ř., resp. 202 odst. 1 IZ, přičemž náklady řízení představují částku 5.000,--Kč za zaplacený soudní poplatek z podané žaloby a dále náklady za zastupování účastníka advokátem za 2 úkony po 2.500,--Kč, dvakrát režijní paušál po 300,--Kč plus z této částky DPH.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. V Českých Budějovicích dne 11.11.2015

Mgr. Eva Zvěřinová v.r soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová