43 ICm 2799/2016
Číslo jednací: 43 ICm 2799/2016-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY pro uznání

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce JUDr. Jan Kubálek, se sídlem v Boršově nad Vltavou, Rybářská 225, IČ 71345574, insolvenční správce dlužníků Václava Švarce a Ivany Švarcové, bytem ve anonymizovano , Klostermannova 367/26, proti žalované Marii anonymizovano , anonymizovano , bytem ve anonymizovano , SNP 467, zastoupené JUDr. Pavlou Martínkovou, advokátkou ve anonymizovano , 1. máje 144, o odpůrčí žalobě, rozsudkem pro uznání, takto:

I. Určuje se, že právní úkon-vrácení peněžních prostředků dle smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Václavem Švarcem, trvale bytem Klostermannova 367/26, 385 01 anonymizovano , anonymizovano , dat. nar. 29.12.1982, a Ivanou Švarcovou, trvale bytem anonymizovano , anonymizovano , jako vydlužiteli, a Marií anonymizovano , trvale bytem SNP 467, 385 01 anonymizovano , dat. nar. 13.3.1934 jako zápůjčitelem, je v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 25 INS 16469/2015, ve věci dlužníků Václava Švarce a Ivany Švarcové, vůči věřitelům neúčinný.

II. Žalovaná je povinna vydat částku ve výši 120.000,--Kč ve prospěch majetkové podstaty dlužníků, tedy Václava Švarce, trvale bytem Klostermannova 367/26, 385 01 anonymizovano , anonymizovano , dat. nar. 29.12.1982 a Ivany Švarcové, trvale bytem anonymizovano , anonymizovano .

III. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 3.8.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že právní úkon-vrácení peněžních prostředků ze smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi dlužníky a žalovanou je vůči věřitelům neúčinný a kterým by zároveň žalované byla uložena povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníka částku 120.000,--Kč. Žaloba byla odůvodněna tím, že z čestného prohlášení dlužníků ze dne 16.12.2015, kdy bylo předloženo žalobci, jako insolvenčnímu správci, vyplývá, že dlužníci v roce 2015 uhradili žalované částku 120.000,--Kč, jako vrácení peněžních prostředků z titulu smlouvy o zápůjčce. Insolvenční řízení dlužníků bylo zahájeno Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 23.6.2015 a je vedeno pod KSCB 25 INS 16469/2016, kdy k datu 19.10.2015 byl zjištěn úpadek dlužníků s povolením řešení úpadku oddlužením. V době, kdy dlužníci uhradili pohledávku jednoho ze svých věřitelů, a to pohledávku žalované, již byli v úpadku, jak vyplývá z přihlášených pohledávek se splatností od července 2014. Žalovaná je ve vztahu k dlužníkům osobou blízkou, jedná se o babičku dlužnice Ivany Švarcové. Právní úkon je tedy ve smyslu § 241 odst. 4 IZ vůči věřitelům neúčinný a žalobce požaduje vrácení peněz z tohoto právního úkonu. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě se žalovaná ve stanovené lhůtě nevyjádřila, resp. po uplynutí této lhůty se vyjádřila zástupkyně žalované s tím, že žalovaná žalobu i žalovaný nárok uznává. Postupem podle § 114b odst. 5 o.s.ř. a dále postupem podle § 153a odst. 3 o.s.ř. tak bylo o žalobě rozhodnuto rozsudkem pro uznání tak, že soud této žalobě v plném rozsahu vyhověl, když vzal skutková tvrzení žalobce v podané žalobě za prokázaná. Způsob odůvodnění rozhodnutí odpovídá ustanovení § 157 odst. 3 o.s.ř.. Výrok o nákladech vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. za situace, kdy z obsahu spisu nevyplývá, že by žalobci náklady spojené s tímto řízením vznikly, nebyly mu ani přiznány.

P o u č e n í : Proti rozsudku pro uznání není přípustné odvolání, leda-že by bylo podáno proto, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání nebo pro vady v řízení. Je-li ve věci přípustné odvolání, je nutné podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 26.10.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová