43 ICm 2782/2015
č.j.: 43 ICm 2782/2015-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

pro uznání

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce JUDr. Evy Šimkové, insolvenční správkyně majetku dlužníka Kučera-Stavby, s.r.o., se sídlem v Blatné, Hněvkov 48, IČ 62958241, se sídlem správkyně Chelčického 95/15, České Budějovice, proti žalovanému Mihail Panfil, podnikajícímu pod IČ 28100751, místo podnikání Skaličany 27, 388 01 Blatná, o odpůrčí žalobě, t a k t o :

I. Určuje se, že právní úkon dlužníka-vyplacení ceny za dílo dle ústní dohody dlužníka a žalovaného ve výši 207.300,-Kč, je vůči insolvenčním věřitelům právně neúčinný.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni do majetkové podstaty dlužníka 197.300,-Kč se zákonným úrokem z prodlení jdoucím od 21.4.2014 do 28.5.2015 ve výši 18.425,-Kč a dále se zákonným úrokem z prodlení jdoucím od 30.5.2015 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je dále povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Českých Budějovicích soudní poplatek ve výši 11.287,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žalobkyni se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 21.7.2015 domáhala na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že právní úkon dlužníka, a to vyplacení ceny za dílo ve výši 207.300,-Kč za stavební práce, které žalovaný udělal podle ústní dohody s dlužníkem na ZŠ Domažlice a za stavební úpravy na akci Žlutice, a to dne 20.4.2014, tedy v době, kdy již byl dlužník v úpadku (rok 2013) je vůči věřitelům právně neúčinný. Dlužník zaplacením celé pohledávky zvýhodnil žalovaného na úkor ostatních věřitelů ve smyslu ust. § 241 odst. 1 IZ.

K výzvě soudu postupem podle § 114b o.s.ř. se žalovaný, který výzvu včetně žaloby osobně převzal dne 3.8.2015 nevyjádřil ve stanovené lhůtě 30ti dnů od právní moci usnesení, postupem podle § 114b odst. 5 o.s.ř. tak nastala fikce uznání.

Podle § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku pro uznání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání. Předmětem řízení byla v daném případě žaloba o neúčinnost právního úkonu postupem podle § 241 odst. 1 IZ, podle kterého je zvýhodňujícím právním úkonem právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu náleželo v konkurzu. Dle tvrzení žalobkyně v podané žalobě byl žalovaný o zaplacení dlužné částky upomenut, na základě této upomínky zaplatil do majetkové podstaty dlužníka dne 29.5.2015 částku 10.000,-Kč. Za situace, kdy se žalovaný k výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyjádřil, rozhodl soud o žalobě rozsudkem pro uznání tak, že žalobě v plném rozsahu vyhověl, když vzal skutková tvrzení žalobkyně v žalobě za prokázaná.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. za situace kdy plně úspěšná žalobkyně náhradu nákladů nepožadovala, nebyly jí tyto soudem ani přiznány.

Výrok, podle kterého je žalovaný povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Českých Budějovicích na náhradě nákladů, stát soudní poplatek z podané žaloby odpovídá ust. § 2 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., za situace, kdy žalobkyně byla od poplatkové povinnosti osvobozena a byla ve věci úspěšná, přechází poplatková povinnost na žalovaného.

Poučení: Proti rozsudku pro uznání není přípustné odvolání, ledaže by bylo podáno proto, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání, nebo pro vady v řízení. Je-li ve věci přípustné odvolání, je nutné podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny.

V Českých Budějovicích dne 30.9.2015 Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová