43 ICm 2764/2016
Číslo jednací: 43 ICm 2764/2016-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY pro u zná ní

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Boršov nad Vltavou, Rybářská 225, IČ 71345574, insolvenční správce dlužníků Václava a Ivany Švarcových, bytem Klostermannova 367/26, anonymizovano , proti žalované Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahořany 32, Kovářov, zastoupené JUDr. Pavlou Martínkovou, advokátkou ve anonymizovano , 1. Máje 144, o odpůrčí žalobě, takto:

I. Určuje se, že právní úkon-vrácení peněžních prostředků dle smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Václavem Švarcem, trvale bytem Klostermannova 367/26, 385 01 anonymizovano , anonymizovano , dat. nar. 29.12.1982 a Ivanou Švarcovou, trvale bytem anonymizovano , anonymizovano , jako vydržiteli, a Janou anonymizovano , trvale bytem Zahořany 32, 399 01 Kovářov, dat. nar. 13.2.1965 jako zápůjčitelem, je v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 25 INS 16469/2015, ve věci dlužníka Václava Švarce a Ivany Švarcové, vůči věřitelům neúčinný.

II. Žalovaná je povinna vydat částku ve výši 200.000,--Kč ve prospěch majetkové podstaty dlužníků, tedy Václava Švarce, trvale bytem Klostermannova 367/26, 385 01 anonymizovano , anonymizovano , dat. nar. 29.12.1982 a Ivany Švarcové, trvale bytem anonymizovano , anonymizovano .

III. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení. isir.justi ce.cz

IV. Žalovaná je povinna zaplatit České republice-Krajskému soudu v Českých Budějovicích na nákladech soudního poplatku 2.000,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 3.8.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že právní úkon, vrácení peněžních prostředků ze smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi dlužníky jako vydlužiteli a žalovanou jako zapůjčitelem je vůči věřitelům neúčinný a současně, kterým by žalované byla uložena povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníků částku 200.000,--Kč. Žaloba byla odůvodněna tím, že dle čestného prohlášení dlužníků doručeného insolvenčnímu správci dne 16.12.2015 dlužníci prohlásili, že vůči žalované učinili právní úkon, úhradu částky ve výši 20.000,--Kč z titulu vrácení prostředků ze smlouvy o zápůjčce. Dle názoru insolvenčního správce je tento úkon neúčinným právním úkonem ve smyslu ustanovení § 241 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona, neboť se v jeho důsledku dostalo některému z věřitelů na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než které by mu náleželo v konkursu a současně byl právní úkon učiněn v době, kdy dlužník byl v úpadku ve prospěch osoby jemu blízké, a to v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení, které bylo s dlužníky zahájeno dne 19.10.2015. V rámci vyjádření se k podané žalobě se žalovaná vyjádřila až po uplynutí lhůty ve smyslu usnesení § 114b odst. 2 a 5 o.s.ř., podáním ze dne 6.10.2016 tak, že nárok žalobce, co do důvodu a výše uznává a dlužnou částku se zavazuje uhradit. Postupem podle § 153a odst. 3 o.s.ř. tak ve věci bylo rozhodnuto rozsudkem pro uznání s tím, že skutková tvrzení má soud v podané žalobě za prokázaná, a tedy i důvodnost nároku postupem podle § 241 odst. 1, 2 a 4 insolvenčního zákona, jako zvýhodňujícího právního úkonu. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., odpovídalo by úspěchu účastníků ve věci, v daném případě pak nevyplývá z obsahu spisu, že by úspěšnému žalobci vznikly náklady spojené s tímto řízením, proto mu ani soudem nebyly přiznány. Výrok, podle kterého je žalovaná povinna zaplatit na účet Krajského soudu Českých Budějovicích na nákladech soudního poplatku 2.000,--Kč odpovídá ustanovení § 2 odst. 3 Zákona č. 549/1991 Sb. za situace, kdy žalobce byl od poplatkové povinnosti osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, přechází poplatková povinnost na žalovanou (položka 13 písm. 1 o.s.ř.) Soudní poplatek uhraďte převodem na účet Krajského soudu v Českých Budějovicích, vedený u ČNB České Budějovice, č. účtu 3703-8920231/0710, VS 4342276416, BIC: CNBACZPP, IBAN: CZ06 0710 0037 0300 0892 0231. P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku pro uznání není přípustné odvolání, ledaže by bylo podáno proto, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání nebo pro vady řízení.

Je-li ve věci přípustné odvolání, je nutné ho podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 12.10.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová