43 ICm 2746/2015
Číslo jednací: 43 ICm 2746/2015-38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Finanční úřad pro Jihočeský kraj, se sídlem v Českých Budějovicích, Mánesova 1803/3a, adresa pro doručování: Sekce v Jindřichově Hradci, Česká 1284/II, Jindřichův Hradec, proti žalovaným 1) Vítězslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Nušlova 61, Jindřichův Hradec a 2) Ing. Eva Procházková, insolvenční správkyně se sídlem Náměstí Svobody 1548/5, Znojmo, o žalobě na určení pravosti a výše popřené pohledávky, t akt o: I. Řízení ve věci žalobce proti žalované Ing. Evě Procházkové se zastavuje. II. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem Vítě zslavem anonymizovano , byte m Nušlova 61, Jindřichův Hradec přihlášená pod P 12 ve výši 279.024,50 Kč v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Českých Budě jovicích pod spisovou značkou KSCB 27 INS 32266/2012 je vykonatelná a po právu.

III. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

O důvo dně ní: Žalobce se žalobou ze dne 16.7.2015 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka prvého žalovaného je po právu (pohledávka se skládala z dvanácti položek přihlášených na základě platebního výměru na daň z přidané hodnoty, silniční daň a daň z příjmu fyzických osob, včetně úroku z prodlení, jak bylo podrobně rozepsáno v podané žalobě). K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě se žalovaný nevyjádřil. K další výzvě soudu vzal žalobce žalobu proti žalované insolvenční správkyni Ing. Evě Procházkové podáním ze dne 15.9.2015 zpět a ve vztahu k insolvenční správkyni bylo řízení postupem podle § 96 odst. 1 o.s.ř. zastaveno, jak vyplývá z výroku I. tohoto rozhodnutí.

K nařízenému soudnímu jednání se řádně předvolaný prvý žalovaný bez omluvy nedostavil. Soud ve věci provedl přihláškou pohledávky žalobce, ze které bylo zjištěno, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku v celkové výši 279.024,50 Kč z titulu neuhrazené daňové povinnosti dlužníka, vzniklé na základě platných daňových předpisů, a to jako pohledávku vykonatelnou. Důkaz byl dále proveden přehledem výkazu nedoplatků, včetně jednotlivých platebních výměrů a přiznání k dani z přidané hodnoty, k prokázání tvrzení žalobce v podané žalobě. Ze systému ISIR bylo doplněno dokazování o protokol o přezkumném jednání, ze kterého bylo zjištěno, že žalovaný dlužník popřel pohledávku žalobce co do výše a pravosti, neboť žádný z platebních výměrů žalobce nepřevzal. V řízení soud konstatuje, že žalovaný dlužník popřel pravost a výši pohledávky žalobce postupem podle § 193 a 194 IZ, a to bez dalšího pouze s odůvodněním, že platební výměry žalobce nepřevzal. Takové odůvodnění popření pohledávky soud považuje za nedostatečné a popěrný úkon v zásadě za neurčitý a neprojednatelný, když současně tvrzení žalovaného odporují i obsahu spisového materiálu, jehož obsahem jsou doručenky o doručení platebních výměrů žalobce žalovanému, osobně žalovaným podepsány. Za této situace nezbývá soudu, než ve věci rozhodnout tak, že žaloba žalobce je důvodná a s odůvodněním shora soud této v plném rozsahu vyhověl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., resp. § 202 odst. 1 IZ, za situace, kdy řízení proti insolvenční správkyni bylo pro zpětvzetí žaloby zastaveno, a žalobce byl od poplatkové povinnosti osvobozen, přičemž u jednání soudu náklady řízení nepožadoval, rozhodl soud ve věci tak, že žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 11.11.2015

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová