43 ICm 2647/2015
Číslo jednací: 43 ICm 2647/2015-35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce FINCOM TRADE LTD, se sídlem De Castro Street 24, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, IČ 01380699, zastoupeného Mgr. Petrem Schopfem, advokátem v Praze 1, Václavské náměstí 777/12, proti žalovaným 1) Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Hamr 120, PSČ: 378 06 a 2) Miluše anonymizovano , nar. 30.08.1959, bytem tamtéž, oba zastoupeni JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem v Českých Budějovicích, Kasárenská 4, o určení popřené pohledávky, t akt o:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníky popřenou část pohledávky ve výši 186.403,22 Kč přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 25 INS 32930/2014 jako pohledávku vykonatelnou a ne zajištěnou, tedy má za dlužníky celkem pohledávku ve výši 787.539,32 Kč.

II. Žalovaní jsou dále povinni zaplatit žalobci na nákladech řízení částku, jak bude uvedena v písemném vyhotovení věci, přičemž tato částka bude uhrazena v insolvenčním řízení ve stejném pořadí, jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

O důvo dně ní:

Žalobce se žalobou ze dne 8.7.2015 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníky popřenou část pohledávky ve výši 186.403,22 Kč, resp. má za dlužníky pohledávku v celkové výši 787.539,32 Kč. Žaloba byla odůvodněna tím, že dlužníci na přezkummén jednání konaném dne 18.2.2015 částečně popřeli pohledávku žalobce v části 186.403,22 Kč, a to z důvodu, že tato pohledávka nevznikla. Insolvenční správce pohledávku žalobce uznal. Žalobce přihlásil svou pohledávku pod P11 jako pohledávku vykonatelnou a nezajištěnou, jejímž právním důvodem byla směnka vlastní vystavena v Praze ze dne 10.5.2015 dlužníkem Karlem anonymizovano na částku 294.400,--Kč, která byla splatná dne 1.7.2008 v Praze. Na svou pohledávku uplatnil žalobce přihláškou 448.829,90 Kč, směnečný úrok a náhradu nákladů řízení. Celou pohledávku odpovídající směnečné sumě žalobce neuplatnil, jelikož mu bylo částečně plněno zaplacením částky 3.000,--Kč (započteno na směnečnou odměnu v rozsahu 2.134,--Kč a část nákladů řízení ve výši 686,--Kč, dále mu byla vyplacena v insolvenčním řízení vedeném proti dlužníku, prvému žalovanému částka 226.762,--Kč a dne 5.8.2014 částka 18.808,10 Kč, které žalobce v souladu s ustanovením § 165 odst. 4 IZ započetl nejprve na jistinu. Dlužníci pohledávku žalobce popřeli v části s odůvodněním, že pohledávka nevznikla a že z dlužné částky bylo uspokojeno 18.808,10 Kč. O popření přihlášky pohledávky bylo žalobci zasláno insolvenčním správcem vyrozumění. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě žalovaní uvedli, že přihlášená pohledávka byla věřitelem označená jako nevykonatelná a za nevykonatelnou dlužníci považovali úroky za dobu trvání předchozího konkursu na majetek dlužníka, které se v insolvenčním řízení po jeho zahájení neuspokojují. Dlužníci se současně dovolávají promlčení nároku, neboť úroky narostlé po vydání pravomocného rozhodnutí se promlčují po třech letech. U jednání soudu byl proveden důkaz originálem vydaného směnečného platebního rozkazu, kterým byla žalovanému Karlu anonymizovano uložena povinnost zaplatit žalobci 694.400,--Kč na jistině, 6% úrok ze směnky jdoucí od 2.7.2008 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 2.314,--Kč, včetně nákladů v řízení ve výši 79.710,--Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku o zaplacení směnečné sumy s postižními právy dne 13.3.2009 a v části nákladů řízení dne 25.3.2009, a to včetně směnky vlastní vystavené žalovaným Karlem anonymizovano dne 10.5.2005, ke které soud konstatuje, že tato má veškeré náležitosti ustanovení § 75 Zákona směnečného a šekového. Součástí podané přihlášky pohledávky odeslané dne 19.1.2015 byl i opis směnky a vydaného směnečného platebního rozkazu tak, jak jím byl proveden u jednání soudu důkaz, a to s doložkou o ověření opisu ze dne 19.1.2015. S ohledem na obsah popěrného úkonu soud již ve věci další důkazy neprováděl, resp. tyto nehodnotil. Obsahem popěrného úkonu bylo tvrzení žalovaných, že pohledávka v částce 186.403,22 Kč nevznikla, když toto tvrzení bylo dále u jednání soudu odůvodněno tím, že pohledávka je promlčena. Pokud však žalovaní tvrdili popření pohledávky postupem podle § 193 insolvenčního zákona, pak odůvodněním tvrzení, že pohledávka nevznikla, nemůže být odkaz na její promlčení, neboť promlčení pohledávky nezpůsobuje její vznik nebo zánik, pouze má vliv na její možnost úspěšně se domáhat plnění u soudu, je-li námitka promlčení vznesena. Popěrný úkon žalovaných, tedy dle názoru soudu není po právu, neboť pohledávka vznikla, byla přihlášena jako vykonatelná, na základě pravomocného směnečného platebního rozkazu, když uplatněním námitky promlčení, učiněné až následně u jednání soudu, nikoli u přezkumného jednání, pohledávka žalobce nemůže být označena soudem jako pohledávka, která zanikla. S tímto odůvodněním tedy soud žalobě žalobce bez dalšího vyhověl.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a odpovídá úspěchu účastníků vše věci. V řízení byl plně úspěšný žalobce, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů za zaplacený soudní poplatek z podané žaloby ve výši 5.000,--Kč, dále odměnu za zastupování účastníka advokátem za 3 úkony po 3.100,--Kč, 3x režijní paušál po 300,--Kč, plus náklady jízdného za cestu autobusem na trase Praha-České Budějovice a zpět, 2x 165,--Kč, a ztrátu času na cestě za 10 započatých půlhodin, celkem náklady ve výši 16.530,--Kč, které budou uspokojeny v souladu s ustanovením § 202 odst. 1 IZ ve stejném pořadí, jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny.

V Českých Budějovicích dne 9.12.2015

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová