43 ICm 2646/2011
43 ICm 2646/2011- KSUL 43 INS 7616/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v právní věci žalobce Českomoravské stavební spořitelny, a.s., IČ 49241397, se sídlem Vinohradská 3218/169, Praha, proti žalovanému Sdružené konkurzní v.o.s., IČ 25431463, se sídlem Ústí nad Labem, Kmochova 3166/24, insolvenčnímu správci dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem Libouchec 301, o žalobě na určení popřené pohledávky,

rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávka č. 2 žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 43 INS 7616/2011 proti dlužníku Františku anonymizovano , nar. 22. 03. 1985, bytem Libouchec 301, ve výši 198.243, 40 Kč a popřená insolvenčním správcem, je po právu jako pohledávka nevykonatelná a nezajištěná.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. KSUL 43 INS 7616/2011

Odůvodnění:

Žalobce se včasnou žalobou, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 6.10.2011, domáhal proti žalovanému insolvenčnímu správci dlužníka Františka anonymizovano určení pravosti své nevykonatelné a nezajištěné pohledávky vůči dlužníku ve výši 198.243,40 Kč, které žalovaný při přezkumném jednání popřel. Žalobce vyjádřil nesouhlas s popřením pohledávky co do pravosti, naopak vyslovil souhlas s popřením pohledávky co do pořadí. Tvrdil, že svoji pohledávku za dlužníkem řádně přihlásil do insolvenčního řízení a její existenci doložil. Pohledávka však není zajištěna majetkem dlužníka, ale majetkem třetích osob. Jedná se tedy o pohledávku nezajištěnou, která by měla být zařazena do splátkového kalendáře.

K podané žalobě se vyjádřil podáním ze dne 31.10.2011 žalovaný, který v plném rozsahu uznal uplatněný nárok žalobce, když žalobce svoji pohledávku za dlužníkem řádně přihlásil a doložil její vznik a existenci potřebnými důkazy. Žalovaný rovněž uvedl, že souhlasí s tím, aby pohledávka žalobce byla zjištěna jako nezajištěná, nevykonatelná, nesplatná a byla tedy zařazena do splátkového kalendáře.

Podle § 153a odst. 1 občanského soudního řádu, uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Podle odst. 2 téhož ustanovení rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (odst. 4).

Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny zákonné podmínky § 153a odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., když povaha dané věci připouští uzavření soudního smíru a rozsudek pro uznání není v rozporu s právnímu předpisy, rozhodl soud rozsudkem pro uznání, kterým žalobě v plném rozsahu vyhověl (bod I. výroku).

Soud dále rozhodoval o nákladech řízení. Podle výsledku řízení náleží v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu náhrada nákladů řízení žalobci, který byl ve věci úspěšný. V souladu s § 202 odst. 1 insolvenčního zákona však ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Proto soud nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů od dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, a z důvodu, že existují skutečnosti nebo důkazy, KSUL 43 INS 7616/2011

jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

Právo odvolání nemají osoby, které se ho výslovně před soudem vzdaly.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 19. února 2014 JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Pánková