43 ICm 2500/2016
Číslo jednací: 43 ICm 2500/2016-10

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY¨

pro uznání

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce AS ZIZLAVSKY v.o.s., se sídlem Praha 1, Široká 36/5, IČ 28490738, insolvenční správce dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , proti žalovanému APOLLO LEASING, spol. s r.o., se sídlem v Plzni, Otýlie Beníškové 1556/12, IČ 61171603, o určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání, takto:

I. Určuje se, že dílčí pohledávka č. 1 žalovaného věřitele ve vykonatelné výši 4.860,--Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice je Jaroslavy anonymizovano , přihláškou pohledávky pod P9 vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod KSCBnení po právu.

II. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 8.7.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že dílčí pohledávka č. 1 žalovaného věřitele ve vykonatelné výši 4.860,--Kč, přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice přihláškou pohledávky P9 není po právu, a to isir.justi ce.cz z důvodu promlčení, neboť žalovaný k přihlášce pohledávky doložil rozsudek Okresního soudu v Třebíčí ze dne 12.4.2005, právní moc 4.6.2005. Jelikož k přihlášce pohledávky absentuje údaj o splatnosti pohledávky, nelze přesně určit datum, kdy došlo k jejímu promlčení, lze však usuzovat, že k němu muselo dojít ještě před 5.6.2015. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě, kterou žalovaný převzal dne 1.8.2016 se žalovaný ve stanovené lhůtě nevyjádřil, nastala tak fikce uznání závazku předpokládaná ustanovením § 114b odst. 5 o.s.ř. a postupem podle § 153a odst. 3 soud o žalobě rozhodl tak, že této v plném rozsahu vyhověl. Podle § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku pro uznání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání. Předmětem řízení byla v daném případě žaloba o popření pravosti pohledávky postupem podle § 199 insolvenčního zákona. Za situace, kdy se žalovaný k podané žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádřil, rozhodl soud rozsudkem pro uznání tak, že žalobě vyhověl, když vzal skutková tvrzení žalobce, včetně skutkových tvrzení, ohledně popřené pohledávky za prokázaná. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. za situace, kdy nevyplývá z obsahu spisu, že by plně úspěšnému žalobci náklady spojené s tímto řízením vznikly, nebyly mu ani přiznány.

P o u č e n í : Proti rozsudku pro uznání není přípustné odvolání, leda-že by nebyly splněny podmínky pro jeho vydání. Je-li ve věci přípustné odvolání je nutné podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 27.10.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová