43 ICm 2375/2011
43 ICm 2375/2011-29 (KSUL 43 INS 5872/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v právní věci žalobce HELP FINANCIAL s.r.o., IČ 26440334, se sídlem 293 06 Kosmonosy, Příčná 1217, zastoupeného JUDr. Romanem Ráczem, advokátem, se sídlem Kubánské nám. 11, Praha 10, proti žalovanému Ing. Michaelu Jiterskému, Pařížská 20, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenčnímu správci dlužníka a) Václava anonymizovano , anonymizovano a dlužníka b) Boženy anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Pražská 85/140, Ústí nad Labem, o žalobě na určení popřené pohledávky,

rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Boženou anonymizovano , nar. 25. 09. 1946, bytem Pražská 85/140, 400 01 Ústí nad Labem, nezajištěnou pohledávku ve výši 50.000,-Kč z titulu smluvní pokuty.

II. V části, v níž se žalobce domáhal určení pravosti pohledávky za dlužníkem do výše 43.500,-Kč z titulu smluvní pokuty, se řízení zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení. ( KSUL 43 INS 5872/2011)

Odůvodnění:

Žalobce se včasnou žalobou, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 5.9.2011, domáhal proti žalovanému insolvenčnímu správci manželů Boženy a Václava anonymizovano určení pravosti svých nezajištěných a nevykonatelných pohledávek vůči dlužníku v celkové výši 93.500,-Kč z titulu smluvních pokut, které žalovaný při přezkumném jednání popřel.

Při jednání dne 5.2.2014 žalobce vzal podanou žalobu částečně zpět v části, v níž se domáhal určení pravosti pohledávky ve výši 3.500,-Kč z titulu smluvní pokuty za prodlení se splátkou, určení pravosti popřené pohledávky ve výši 10.000,-Kč z titulu smluvní pokuty za porušení smlouvy a určení pravosti popřené pohledávky ve výši 30.000,-Kč z titulu smluvní pokuty za nevyrozumění věřitele o podání insolvenčního návrhu. S tímto částečným zpětvzetím žaloby žalovaný souhlasil.

Po tomto částečném zpětvzetí zůstala předmětem sporu částka 50.000,-Kč-pohledávka z titulu smluvní pokuty za neúplné a nepravdivé uvedení údajů dlužníkem v čestném prohlášení o výši svých závazků.

Žalovaný následně částečně uznal nárok žalobce, který proti němu žalobou uplatňoval, a to tak, že v případě žalobcovy sporné pohledávky tuto uznal po právu jako nezajištěnou pohledávku v částce 50.000,-Kč.

Žalobce navrhl vydání rozsudku pro uznání v rozsahu tohoto částečného uznání.

Podle § 153a odst. 1, odst. 2 o.s.ř., uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2).

Podle § 96 odst. 1 o.s.ř., žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Podle § 96 odst. 2 věta první o.s.ř., je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví.

Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny zákonné podmínky § 153a odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., když povaha dané věci připouští uzavření soudního smíru a rozsudek pro uznání není v rozporu s právnímu předpisy, rozhodl soud k návrhu žalobce v rozsahu částečného uznání rozsudkem pro uznání, kterým žalobě v tomto rozsahu vyhověl (bod I. výroku).

Vzhledem k částečnému zpětvzetí žaloby postupoval soud podle § 96 odst. 2 o.s.ř. a v rozsahu zpětvzetí žaloby řízení zastavil (bod II. výroku). ( KSUL 43 INS 5872/2011)

Soud dále rozhodoval o nákladech řízení. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 2 o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení, neboť poměr úspěchu a neúspěchu byl u obou stran stejný (bod III. výroku).

Vzhledem k tomu, že účastníci řízení se po vyhlášení rozsudku vzdali práva odvolání, byl v souladu s ustanovením § 157 odst. 4 občanského soudního řádu vyhotoven rozsudek se zkráceným odůvodněním.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů od dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, a z důvodu, že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

Právo odvolání nemají osoby, které se ho výslovně před soudem vzdaly.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 5. února 2014 JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Pánková