43 ICm 2333/2015
Číslo jednací: 43 ICm 2333/2015-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Insolvency Project v.o.s., se sídlem v Hradci Králové, Dukelská třída 15/16, IČ 28860993, insolvenčního správce dlužnice Markéty Witzenleiterové, nar. , insolvenční správce zastoupen JUDr. Milanm Novákem, advokátem v Hradci Králové, Dukelská 15, proti žalované Intrum Justitia, s.ro., se sídlem v Praze 9, Prosecká 851/64, IČ 25083236, zastoupeného Mgr. Robert Lukeš, advokátem v Praze 4, 7. května 1109/26, o žalobě na určení pravosti a výše popřené vykonatelné pohledávky, t a k t o :

1) Určuje se, že pohledávka žalovaného za Markétou Witzenleite rovou, r.č. , přiznaná jí vykonatelným s měnečným platebním rozkaze m Krajského soudu v Českých Budě jovicích pod č.j. Sm 428/2008-12 ze dne 25.8.2008, která byla uplatněna v rámci přihlášky pod č. P 21.1. činí částku 331.363,49 Kč (z toho 250.000,-- Kč na jistině a 81.363,49 Kč na příslušenství).

2) Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení 8.228,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Milana Nováka.

O důvo dně ní:

Žalobce se žalobou ze dne 16.6.2015 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že pohledávka žalovaného za dlužnicí Markétou Witzenleiterovou, přiznaná mu vykonatelným směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Českých Budějovicích pod č.j. Sm 428/2008-12 ze dne 25.8.2008, která byla uplatněna v rámci přihlášky pod č. P 21.1. činí částku 331.363,49 Kč (z toho 250.000,--Kč na jistině a 81.363,49 Kč na příslušenství). Žaloba byla odůvodněna tím, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2.4.2015 byl zjištěn úpadek dlužnice Markéty Witzenleiterové a bylo povoleno oddlužení. Dne 30.4.2015 žalovaný uplatnil svou přihlášku pohledávek v insolvenčním řízení pod č. P 21.1. až P 21.3.. Žalobce na přezkumném jednání pohledávku žalovaného P 21.1. částečně popřel. Postupem podle § 199 insolvenčního zákona podává žalobce žalobu, ve které uplatňuje popření proti žalovanému.

K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě, kterou zástupce žalovaného převzal dne 3.7.2015 se ve stanovené lhůtě nevyjádřil. K nařízenému soudnímu jednání se zástupci účastníků shodně nedostavili a postupem podle § 101 odst. 3 o.s.ř. bylo jednáno v jejich nepřítomnosti.

Ve věci soud provedl důkaz protokolem z přezkumného jednání ze dne 20.5.2015, ze kterého bylo zjištěno, že insolvenční správce popře část pohledávky č. P 21 uplatněnou věřitelem (žalovaným), kde u pohledávky č. 1 uplatněné ve výši 428.842,--Kč popírá částku 97.478,51 Kč a za zjištěnou považuje částku 331.363,49 Kč. K popření části pohledávky došlo z důvodu promlčení nároku, resp. promlčení úroků. Z přihlášky pohledávky žalovaného soud zjistil, že žalovaný přihlásil pohledávku v celkové výši 428.842,--Kč, jako pohledávku vykonatelnou, s výší jistiny 250.000,--Kč a dále na úrokách z prodlení 117.791,--Kč a náklady soudního řízení ve výši 61.051,--Kč, přičemž výše úroků byla vypočtena jako šestiprocentní úrok p.a. jdoucí z částky 250.000,--Kč od 17.5.2007 do 24.3.2015. Ze směnečného platebního rozkazu č.j. Sm 428/2008-12 ze dne 25.8.2008 ve znění opravného usnesení č.j. Sm 428/2008-15 bylo zjištěno, že žalované byla uložena povinnost zaplatit žalobci 250.000,--Kč se 6% úrokem jdoucím p.a. od 17.5.2007 do zaplacení a náklady řízení ve výši 61.051,--Kč.

V podané žalobě argumentoval žalobce rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, pokud jde o promlčení úroků rozhodnutí ve věci 31 Cdo 2160/2012 a i na toto rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR soud odkazuje s tím, že ve věci činí závěr, že je-li vznesena správcem námitka promlčení práva na úroky z prodlení a analogicky v daném případě i na úroky ze směnečné jistiny, splatné po právní moci rozhodnutí, že i v takovém případě se právo na plnění úroku z prodlení promlčí jako celek a námitku promlčení vznesenou insolvenčním správcem shledal za důvodnou a rozhodl ve věci tak, že žalovaný má za dlužníkem pohledávku přihlášenou pod č. P 21.1. ve výši 331.363,49 Kč.

Žaloba byla s ohledem na datum přezkumného jednání a datum podání žaloby podána insolvenčním správcem jako osobou k tomu aktivně legitimovanou, a to ve lhůtě v souladu s ustanovením § 199 insolvenčního zákona.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a odpovídá úspěchu účastníků ve věci. V řízení byl plně úspěšný žalobce, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů za zastupování účastníka advokátem za 2 úkony po 3.100,--Kč, 2x režijní paušál po 300,--Kč a náklady DPH, celkem na nákladech řízení 8.228,--Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. V Českých Budějovicích dne 16. září 2015

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová