43 ICm 2323/2015
Číslo jednací: 43 ICm 2323/2015-13

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou ve věci žalobkyně Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324, proti žalovanému Ivo anonymizovano , anonymizovano , bytem Jindřichův Hradec, Franc. Legií 351, o určení výše pohledávky, t a k t o : I. Určuje se, že výše pohledávky věřitele Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 13584324, přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSCB 41 INS 34827/2014 pod pořadovaým číslem P.5 činí 506.116,71 Kč. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 5.000,-- Kč, jež bude v insolvenčním řízení uspokojena ve stejném pořadí, jako pohledávka žalobce, o kterou se vedl spor.

Odůvodnění: Žalobce se vůči žalovanému podáním ze dne 15.6.2015 domáhal určení výše své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení žalovaného pod sp.zn. KSCB 41 INS 34827/2014 pod pořadovým číslem P.5 a tedy určení, že výše této pohledávky představuje částku 506.116,71 Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 24.4.2015 žalovaný pohledávku popřel co do výše 306.116,71 Kč a dne 1.6.2015 zaslal insolvenční správce žalobci vyrozumění o popření pohledávky. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě se žalovaný ve stanovené lhůtě nevyjádřil. Ve věci bylo nařízeno jednání, ke kterému se žalovaný dostavil a ke své argumentaci uvedl, že s dlužnou částkou nesouhlasí, částka se splácela, na Hypoteční bance, když se byl žalovaný tázat, s ním odmítli jednat. Žalovaný má dohodu o vypořádání SJM z roku 2011, ve které se s dnes již bývalou manželkou dohodli tak, že veškeré závazky v souvislosti s hypotečním úvěrem u žalobce měla převzít manželka. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 24.4.2015 bylo zjištěno, že u tohoto jednání žalovaný popřel pohledávku žalobce P.5 co do částky 306.116,71 Kč s tím, že ve skutečnosti činí výše pohledávky 200.000,--Kč, a to bez další konkrétní argumentace. Z přihlášky pohledávky žalobce bylo zjištěno, že žalobce přihlásil za žalovaným pohledávku ve výši 497.664,--Kč, přestavující nesplacenou část hypotečního úvěru ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ze dne 13.4.2004 a úrok, úrok z prodlení a poplatky a úrok před kapitalizací ve výši 8.452,71 Kč, celkem 506.116,71 Kč, a to jako pohledávka zajištěnou jinak, než majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, k čemuž bylo doplněno dokazování i smlouvou o úvěru, oznámením banky o snížení splátky hypotéky, oznámení banky o ukončení čerpání úvěru z důvodů neplnění smluvních podmínek ze dne 4.4.2006, výpisem z katastru nemovitostí o zástavním právu smluvním ve vztahu k žalobci, zástavní smlouvou k nemovitosti a výpisem o stavu pohledávky k datu 2.3.2015. Podle § 194 insolvenčního zákona o popření pohledávky co do její výše lze tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky. V daném případě žalovaný u přezkumného jednání popřel část přihlášené pohledávky žalobce s tím, že skutečná výše představuje částku 200.000,--Kč, a to aniž by jakkoli vysvětlil, proč právě tato částka představuje výši nesplaceného úvěru, narozdíl od žalobce, který celou dlužnou částku ve výpisu o stavu pohledávky k 2.3.2015 přesně specifikoval. Dle názoru soudu pak tvrzení žalovaného, nepodložená o jakékoliv konkrétní důkazy, a to včetně argumentace žalovaného, že se s bývalou manželkou dohodl, že tato přebírá veškeré závazky v souvislosti s hypotečním úvěrem u žalobce, nemůže vést k úspěchu ve věci. Žalobě žalobce tak soud v plném rozsahu vyhověl. Přezkumné jednání se konalo dne 24.4.2015, dne 19.5.2015 bylo schváleno oddlužení žalovaného a dne 2.6.2015 insolvenční správce dlužníka vyrozuměl žalobce o popření pohledávky žalovaným. Žaloba tak byla podána včas a osobou k tomu oprávněnou. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení §142 odst. 1 o.s.ř. a odpovídá úspěchu účastníků ve věci. V řízení byl plně úspěšný žalobce, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů za zaplacený soudní poplatek z podané žaloby.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 16.9.2015

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová