43 ICm 2280/2016
Číslo jednací: 43 ICm 2280/2016-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce STARLIFE s.r.o., se sídlem v Hostivici, Palouky 616, IČ 26772493, proti žalovaným 1) anonymizovano anonymizovano , anonymizovano a 2) Zde něk anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Českých Budějovicích, V Oblouku 627/26, zastoupených JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem v Českých Budějovicích, Kasárenská 4, o žalobě na určení pravosti a výše pohledávky, t akt o:

I. Určuje se, že popěrný úkon dlužníků anonymizovano anonymizovano , anonymizovano a anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , oba byte m V Oblouku 627/26, 370 04 České Budějovice vůči pohledávce 42/1 není po právu a žalobce-věřitel č. 28-STARLIFE s.r.o., IČ: 26772493, se sídlem Palouky 616, 253 01 Hostivice má za dlužníky anonymizovano anonymizovano , anonymizovano a anonymizovano Zde něk, anonymizovano , oba bytem V Oblouku 627/26, 370 04 České Budě jovice nevykonatelnou pohledávku ve výši 56.276,--Kč.

II. Určuje se, že popěrný úkon dlužníků anonymizovano anonymizovano , anonymizovano a anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , oba byte m V Oblouku 627/26, 370 04 České Budějovice vůči pohledávce 42/2 není po právu a žalobce-věřitel č. 28-STARLIFE s.r.o., IČ: 26772493, se sídlem Palouky 616, 253 01 Hostivice má za dlužníky anonymizovano anonymizovano , anonymizovano a anonymizovano Zde něk, anonymizovano , oba bytem V Oblouku 627/26, 370 04 České Budě jovice nevykonatelnou pohledávku ve výši 29.664,12 Kč. isir.justi ce.cz

III. Určuje se, že popěrný úkon dlužníků anonymizovano anonymizovano , anonymizovano a anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , oba byte m V Oblouku 627/26, 370 04 České Budějovice vůči pohledávce 42/3 není po právu a žalobce-věřitel č.28-STARLIFE s.r.o., IČ: 26772493, se sídle m: Palouky 616, 253 01 Hostivice má za dlužníky anonymizovano anonymizovano , anonymizovano a anonymizovano Zde něk, anonymizovano , oba bytem V Oblouku 627/26, 370 04 České Budě jovice nevykonatelnou pohledávku ve výši 7.688,--Kč.

IV. Žalovaní anonymizovano anonymizovano , anonymizovano a anonymizovano Zde něk, anonymizovano , oba bytem V Oblouku 627/26, 370 04 České Budějovice jsou povinni uhradit žalobci náklady řízení ve výši 5.000,--Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku, přičemž tato částka se uspokojí v insolvenčním řízení dlužníků jako pohledávka P 42 o kterou se vedl spor.

O důvo dně ní: Žalobce se žalobou ze dne 21.6.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za žalovaným pohledávku přihlášenou pod přihláškou P42/1, 42/2 a 42/3 ve výši 56.276,--Kč, resp. 29.664,12 Kč, resp. 7.688,--Kč. Žaloba byla odůvodněna tím, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10.3.2016 bylo zahájeno insolvenční řízení s žalovanými dlužníky, insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Eva Hradecká a usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6.4.2016 pod KSCB 28 INS 5797/2016 byl zjištěn úpadek dlužníků s povolením řešení úpadku oddlužením. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníků své pohledávky ve výši označené shora, a to s odůvodněním, že žalovaná dne 7.9.2007 uzavřela se žalobcem účastnickou smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb v privátní síti STARLIFE k telefonnímu číslu 739 320 401 a 739 320 402, v obou případech s dotovaným telefonem Sony Ericsson, přičemž ve smlouvě byla sjednána závaznost Všeobecných podmínek společnosti STARLIFE a Všeobecných podmínek operátora, přičemž žalovaná svým podpisem osvědčila, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámila. Od počátku smluvního vztahu žalovaná nehradila faktury za odebrané služby, dne 28.2.2009 byl žalobce nucen od smlouvy odstoupit a ani přes opakované upomínky žalovaná svůj dluh vůči žalobci neuhradila. Vzhledem k tomu, že žalovaná nehradila služby od samého počátku, je dle názoru žalobce na místě činit závěr, že smlouvu uzavírala již s úmyslem za poskytnuté služby neplatit. Dlužné hovorné u prvního označeného telefonního čísla představovalo ke dni odstoupení od smlouvy částku 17.185,--Kč, k druhému telefonnímu číslu 17.778,--Kč, tedy celkem 36.963,--Kč. Dle uzavřené účastnické smlouvy vznikla žalované povinnost uhradit žalobci částku rovnající se součtu paušálů zbývající do konce smlouvy na dobu určitou, v obou případech paušálu za dobu do 19.9.2009 ve výši 2x 4.656,60 Kč, celkem tedy 9.313,--Kč. Současně vznikla žalované povinnost uhradit dle účastnické smlouvy za porušení smlouvy při používání dotovaného telefonu smluvní pokutu ve výši 2x 5.000,--Kč, celkem 10.000,--Kč. S ohledem na uvedené skutečnosti se žalobce žalobou ze dne 31.10.2009 obrátil na rozhodce Mgr. Petra Boubína, který dne 29.10.2014 zastavil rozhodčí řízení s ohledem na vývoj rozhodovací praxe spotřebitelských sporů a aktuální judikatury s tím, že není dána jeho pravomoc. Následně se tedy žalobce obrátil na Okresní soud v Českých Budějovicích, který dne 19.11.2015 vydal elektronický platební rozkaz, kterým uložil první žalované povinnost zaplatit žalobci 56.276,--Kč, částku 7.688,--Kč plus příslušenství plus náklady v řízení ve výši 2.599,--Kč. Vydaný elektronický platební rozkaz byl následně zrušen, neboť se jej nepodařilo doručit do vlastních rukou žalované a dne 13.4.2016 Okresní soud v Českých Budějovicích řízení přerušil z důvodu rozhodnutí o úpadku žalované. Na přezkumném jednání dne 31.5.2016 insolvenční správce dlužníků pohledávky žalobce uznal, oba žalovaní dílčí pohledávky jak jsou označeny v žalobě popřeli z důvodu promlčení jistiny, neplatného ujednání o smluvních pokutách, promlčení úroku z prodlení. K podané žalobě se vyjádřili žalovaní tak, že v zásadě odkázali na popěrné úkony učiněné u přezkumného jednání, tedy na neplatnost rozhodčí doložky a následně promlčení žalobního nároku, včetně příslušenství a dále na neplatnost ujednání o smluvních sankcích, neboť tyto nejsou rovnovážné, neboť je jimi smluvně zajištěna pouze sankce při porušení povinností jedné ze stran. Detailní výpočet dlužné částky tak, jak představuje přihlášené pohledávky žalobce pod P42 dílčí 1, 2 a 3 vyplývá z podané žaloby. Na jednotlivé pohledávky se vztahovala obecná tříletá promlčecí lhůta a s ohledem na data vystavení faktur (2007-2009) došlo k promlčení v letech 2010-2012 (viz.čl 3 spisu). Dne 31.10.2009, tedy před uplynutím promlčecí lhůty, podal žalobce rozhodčí žalobu na základě sjednané rozhodčí doložky, tedy uplatnil své právo u příslušného orgánu a v řádně zahájeném řízení pokračoval, přičemž v zásadě nebylo vinou žalobce, že došlo k vývoji judikatury, pokud jde o platnost sjednaných rozhodčích doložek a následně i k zastavení rozhodčího řízení. Pokud jde o popření pohledávky v uplatněné smluvní pokutě z důvodu neplatného ujednání o smluvní pokutě, pak takové popření pohledávky je dle názoru žalobce zcela vágní, smluvní pokuta ve výši 5.000,--Kč při používání dotovaného mobilního telefonu je zakotvena v hlavní smlouvě a podepsaná žalovanou a je potřeba uvést, že žalovaná porušovala smlouvu od samého počátku, přičemž současně odebrala od žalobce dva dotované telefony, za které uhradila 1,--Kč, zatímco náklady žalobce na pořízení těchto telefonních přístrojů představovaly částku 4.000,--Kč a měly být kompenzovány ziskem ze závazkového vztahu trvajícího 24 měsíců. Pokud současně žalobce dospěl k závěru, že nedošlo k promlčení jeho pohledávky, pak nemohlo dojít ani k promlčení úroků z prodlení. Ze systému ISIR byl soudem sdělen obsah usnesení o úpadku dlužníků ze dne 6.4.2016, obsah protokolu z přezkumného jednání ze dne 1.6.2016 a dále obsah přihlášky pohledávky žalobce pod P 42, včetně jejího doplnění ze dne 5.5., resp. 12.5.2016 a obsah vyrozumění o jejím popření ze dne 10.6.2016. Soudem byl dále sdělen obsah usnesení o zastavení řízení před rozhodcem Mgr. Petrem Boubínem ze dne 29.10.2014 a obsah přihlášky Nezávislého člena klubu žalobce ve vztahu žalované, a to včetně obou stran formulářů, včetně sjednaných smluvních pokut, včetně podpisů žalované. K těmto důkazům se žalobce vyjádřil tak, že žalovaná za používání dotovaných telefonů za telefonické hovory nezaplatila žalobci ani za jednu vystavenou fakturu. Z elektronického platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Českých Budějovicích bylo dále zjištěno, že žalované dlužnici byla uložena povinnost zaplatit žalobci celkem 63.964,--Kč s příslušenstvím, přičemž tento vydaný platební rozkaz byl usnesením Okresní soudu v Českých Budějovicích zrušen, neboť se jej nepodařilo doručit do vlastních rukou žalované. Ze žaloby adresované rozhodčímu institutu v Praze ze dne 19.11.2009 bylo zjištěno, že žalobce podal u tohoto institutu žalobu proti dlužnici o zaplacení částky celkem 75.955,--Kč s příslušenstvím. Žaloba není důvodná. Námitky žalované na promlčení pohledávky, případně neplatné ujednání o smluvních pokutách, případně na promlčení úroků vzhledem k promlčení jistiny soud neshledává jako důvodné. Z přihlášky Nezávislého člena klubu žalobce vyplývá zcela jednoznačně a srozumitelně sjednaná výše smluvní pokuty, která dle názoru soudu nemůže být sjednána neplatně s ohledem na to, že předmětem smlouvy byl dotovaný telefon Sony Ericsson v počtu dvou kusů. Zcela zřejmá, srozumitelná a čitelná jsou i další ujednání ve smlouvě, pokud jde o následky porušení účastnické smlouvy, přičemž tyto jsou v daném případě na dvou listinách a obě listiny jsou podepsány žalovanou dlužnicí. Z protokolu o přezkumném jednání vyplývá, že žalovaní dlužníci popřeli pohledávku žalobce co do pravosti a výše z důvodu promlčení jistiny, úroku a neplatného ujednání o smluvních pokutách ve spotřebitelské smlouvě. S tímto odůvodněním popření pravosti pohledávek soud dále nezkoumal obsah jednotlivých faktur, dat vystavení a dat splatnosti tak, jak jsou ve spise na č.l. 3 spisu, když má výši dlužných částek co do jistiny a příslušenství za prokázanou. Za situace, kdy v řízení bylo prokázáno, že žalobce řádně podal v souladu se smlouvou, která obsahuje rozhodčí doložku (byť následně vývojem judikatury mohla být tato rozhodčí doložka shledána neplatnou jak i následně vyplývá z rozhodnutí rozhodce o zastavení řízení) žalobu k rozhodčímu soudu dne 31.10.2009 (poslední splatná faktura vystavená žalované dlužnici byla splatná dne 5.4.2009), došlo ke stavení tříleté promlčecí lhůty až do 29.10.2014, kdy bylo rozhodčí řízení zastaveno (právní moc dne 2.9.2015) a následně dne 19.11.2015 žalobce podává žalobu u Okresního soudu v Českých Budějovicích, kde bylo rozhodnuto elektronickým platebním rozkazem, který byl následně zrušen, pokračoval tak dle názoru soudu žalobce řádně v řízení se žalovanou dlužnicí a rozhodně nelze klást žalobci jakkoli za vinu, že v důsledku vývoje judikatury ohledně posouzení platnosti a neplatnosti rozhodčích doložek, došlo nakonec k zastavení rozhodčího řízení. Námitka žalované na promlčení dlužné částky pak je dle názoru soudu i v rozporu s dobrými mravy s ohledem na tvrzení žalobce, které žalovaná nezpochybňovala, a tedy, že za celou dobu trvání smlouvy při používání dvou dotovaných telefonních přístrojů žalobce nezaplatila žalovaná žalobci ani jednu splátku, což samozřejmě i soud musí vést k závěru, že žalovaná ke smlouvě uzavřené se žalobcem již přistoupila s cílem ničeho žalobci nehradit, což se také nakonec stalo. Smluvní pokuty sjednané ve smlouvě uzavřené mezi účastníky rovněž nejsou neplatné, ve výši 5.000,--Kč za užívání jednoho dotovaného telefonu lze uzavřít, že takto sjednané smluvní pokuty mají funkci především uhrazovací, nikoli výlučně sankční, která by soudem mohla být shledána jako nepřiměřená, případně zvýhodňující výlučně jednu ze smluvních stran. Shodně pak ani sjednaný úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky není dle názoru soudu sjednán neplatně a nemohlo ani dojít k jeho promlčení, vzhledem k tomu, že soud uzavřel, že ani dlužná částka odpovídající jistině nebyla promlčena. S tímto odůvodněním tedy soud žalobě žalobce v plném rozsahu vyhověl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 202 odst. 1 IZ, podle kterého soud přiznal žalobci právo na náhradu nákladů řízení v požadované výši zaplaceného soudního poplatku z podané žaloby s tím, že tato částka bude žalobci uhrazena ve stejném režimu, jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 12.10.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová