43 ICm 2258/2016
Číslo jednací: 43 ICm 2258/2016-47

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce: JUDr. Josef Šťastný, IČ: 11345446, se sídlem Ševčíkova 38, Horažďovice, insolvenční správce dlužnice Eleny anonymizovano , anonymizovano , zastoupeného JUDr. Markem Šťastným, advokátem se sídlem Ševčíkova 38, Horažďovice, proti žalovanému: ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, se sídlem Senovážné nám. 231/7, České Budějovice, o popření vykonatelné pohledávky,

takto:

I. Žaloba, kterou by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužnicí Elenou anonymizovano , nar. 19.1.1978 pohledávku ve výši 7.953,56 Kč, která byla jako vykonatelná přihlášená žalovaným do insolvenčního řízení dlužnice vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 28 INS 4887/2016, se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se včas podanou žalobou ze dne 15.6.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužnicí pohledávku ve výši 7.953,56 Kč, která byla jako vykonatelná přihlášena žalovaným do insolvenčního řízení dlužnice vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 28 INS 4887/2016. Žaloba byla isir.justi ce.cz odůvodněna tím, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10.3.2016 byl zjištěn úpadek dlužnice s povolením řešení úpadku oddlužením a žalobce byl ustanoven insolvenčním správcem. Žalovaný přihlásil do uvedeného insolvenčního řízení svou pohledávku ve výši 7.953,56 Kč, jako pohledávku ze smlouvy o poskytnutí kreditní karty a revolvingového úvěru, uzavřené mezi žalovaným a dlužnicí dne 23.8.2004. Současně žalovaný odkázal na rozhodčí nález E/2006/00112. Při přezkumném jednání konaném dne 17.5.2016 žalobce pohledávku žalovaného popřel v plné výši z důvodu promlčení, neboť rozhodčí doložku považuje žalobce za absolutně neplatnou a rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem.

K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě žalovaný uvedl, že k promlčení pohledávky nedošlo, neboť ve věci probíhalo rozhodčí a následně exekuční řízení, které stavělo běh promlčení. K uzavření rozhodčí smlouvy došlo v roce 2004 v době, kdy žalovaný neměl žádný důvod předpokládat, že by rozhodčí doložka měla být považována za neplatnou, a to aniž by klientka její platnost v konkrétním případě napadla prostředky upravenými zákonem č. 216/1994 Sb..

V původním řízení před soudem prvního stupěn byl ze systému ISIR byl sdělen obsah usnesení o úpadku dlužnice s povolením řešení úpadku oddlužením ze dne 10.3.2016, ze kterého bylo dále zjištěno, že žalobce byl ustanoven insolvenčním správcem. Z přihlášky pohledávky vedené pod P4 bylo zjištěno, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku z titulu smlouvy o poskytnutí kreditní karty a revolvingového úvěru, jako pohledávku vykonatelnou, na základě rozhodčího nálezu E/2006/00112. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 17.5.2016 bylo zjištěno, že žalobce pohledávku žalovaného popřel z důvodu promlčení s odkazem na neplatnost rozhodčí doložky. Dokazování bylo dále doplněno o rozhodčí nález, rozhodce JUDr. Jana Brože ze dne 30.10.2006, právní moc 27.11.2006, kterým byla dlužnici Eleně anonymizovano uložena povinnost zaplatit žalovanému 4.193,10 Kč s příslušenstvím a náklady řízení. Z usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 28.02.2008 pod č.j. 2Nc 5159/2008 bylo zjištěno, že podle shora uvedeného rozhodčího nálezu byla Okresním soudem nařízena exekuce a provedením exekuce byl pověřen exekutor Mgr. Martin Tunkl.

Za situace, kdy o skutkových tvrzeních v řízení nebylo mezi účastníky v zásadě sporu (a tato zůstavají shodná i v dalším řízení před soudem prvního stupně a odpovídají podané žalobě a zjištěním, učiněným ze systému ISIR), posuzoval soud věc toliko po právní stránce a tedy, zda uběhla promlčecí doba či nikoli. Rozsudek soudu prvního stupně uzavřel, že se v daném případě jednalo o rozhodčí nález, který pro neplatnost rozhodčí doložky byl vydán k tomu nepříslušným orgánem a jednalo se tak o nulitní či nicotný akt. Dle názoru soudu však nebylo lze klást za vinu žalovanému, že vzhledem k vývoji judikatury lze vydané rozhodčí nálezy považovat za nicotné právní akty, neboť žalovaný postupoval řádně v souladu se smluvními podmínkami, pro neplnění si povinností ze strany dlužnice se obrátil k rozhodnutí na rozhodce v rozhodčím řízení, v tomto byl vydán rozhodčí nález a na základě tohoto nálezu byla usnesením Okresního soudu v Jihlavě nařízena exekuce. Mezi výkonem práva žalovaného a podáním návrhu v rozhodčím řízení a následně návrhu na zahájení exekučního řízení neuplynula čtyřletá promlčecí lhůta, neboť uplatňováním práva žalovaného došlo k jejím stavení. S tímto odůvodněním soud prvního stupně rozsudkem ze dne 17.8.2016 ve věci rozhodl tak, že žalobu žalobce o určení pravosti pohledávky postupem podle § 193 IZ zamítl.

K odvolání žalobce bylo rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích zrušeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2017, č.j. 103 VSPH 799/2016-33, s odůvodněním, že rozhodnutí soudu I. stupně postrádá uvedení všech pro rozhodnutí věci podstatných skutkových zjištění a pokud soud dospěl k závěru, že rozhodčí doložka sjednaná účastníky ve smlouvě je neplatná, nelze zjistit, z jakých skutkových zjištění a důkazů k tomuto závěru dospěl, neboť důkaz smlouvou či jinou listinou, z níž by se podávala ujednání o rozhodčí doložce, při jednání neprovedl, současně se z protokolu o přezkumném jednání nepodává skutečnost, zda sporná pohledávka byla přezkoumána jako nevykonatelná.

U dalšího jednání soudu prvního stupně doplnil tento dokazování o kopii Žádosti/Smlouvy o poskytnutí Q karty a revolvingového úvěru a Obchodními podmínkami, ke kterým konstatuje, že Obchodní podmínky smlouvy nejsou podepsány dlužníkem právě v části ujednání pod bodem IV., bod 7. Obchodních podmínek, podle kterého majetkové spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to jedním rozhodcem, jmenovaným správcem seznamu ze seznamu rozhodců vedeného Společností pro rozhodčí řízení a.s. Je již judikaturou postaveno na jisto, že taková společnost není stálým rozhodčím soudem, takové ujednání o rozhodčí doložce (smlouvě) je neplatné a rozhodce neměl k vydání rozhodčího nálezu pravomoc (viz. 21 Cdo 174/2014 a 31 Cdo 1945/2010). Pohledávka, i když byla žalobcem přihlášena jako pohledávka vykonatelná, je soudem v tomto řízení posuzována jako pohledávka nevykonatelná. Současně soud konstatuje, že promlčecí doba ve vztahu k předmětné pohledávce přestala běžet zahájením rozhodčího řízení, i když rozhodčí smlouva byla shledána jako neplatná ( 23 Icdo 19/2015). Za situace, kdy žalobce opřel svůj popěrný úkon toliko o důvody promlčení pohledávky a jiné důvody netvrdil, rozhodl soud o žalobě tak, že tuto zamítl, neboť pohledávka žalovaného není (s odůvodněním shora) promlčena.

K opakované námitce odvolacího soudu ohledně zákonnosti ve věci rozhodující soudkyně, odkazuje soud na změnu rozvrhu práce, počínaje dnem 1. 6. 2015 (obchodní 4) tak, jak je zveřejněna na stránkách www.justice.cz pro Krajský soud v Českých Budějovicích a na opatření předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Spr. 734/2015, ze dne 28.5.2015, které je (nově) přiloženo ke spisovému materiálu.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 202 odst. 1 IZ, za situace, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, tedy ani v tomto řízení plně úspěšný žalovaný.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 5. 10. 2017

Mgr. Eva Zvěřinová, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Alena Linhová