43 ICm 2064/2016
Číslo jednací: 43 ICm 2064/2016-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

pr o uznání

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Česká spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782, proti žalované Olena anonymizovano , anonymizovano , bytem Kodetka, Klidná 73, Hlincová Hora, zastoupené JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem v Českých Budějovicích, Kasárenská 4, o žalobě na určení nevykonatelné a nezajištěné pohledávky, takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Olena anonymizovano , r.č. 735323/1963, bytem Hlincova Hora-Kodetka, Klidná 73 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 44 INS 3973/2016 pohledávku pod přihláškou č. 1 ve výši 1.292.062,10 Kč a tato částka se skládá z jistiny ve výši 1.288.494,93 Kč a příslušenství ve výši 3.567,17 Kč.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 5.000,--Kč s tím, že tato částka bude uspokojena ve stejném režimu jako pohledávka P1, o kterou se vedl spor. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 8.6.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužnicí pohledávku přihlášenou pod P1 ve výši 1.292.062,10 Kč do insolvenčního řízení dlužnice vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod KSCB 44 INS 3973/2016. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě, kterou zástupce žalované převzal dne 22.7.2016 se tento ve stanovené lhůtě nevyjádřil, nastala tak fikce uznání, předpokládaná ustanovením § 114b odst. 5 o.s.ř. a postupem podle § 153a odst. 3 o.s.ř. soud podané žalobě v plném rozsahu vyhověl. Podle § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku pro uznání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání. Předmětem řízení byla v daném případě žaloba o určení pravosti pohledávky, přihlášené žalobcem do insolvenčního řízení žalované dlužnice. Za situace, kdy se tato ve stanovené lhůtě k výzvě soudu nevyjádřila, rozhodl soud o žalobě tak, že této vyhověl, neboť skutková tvrzení žalobce v podané žalobě vzal za prokázaná. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 202 odst. 1 věta druhá IZ, když náklady představují 5.000,--Kč za zaplacený soudní poplatek z podané žaloby a tato částka se uspokojí v insolvenčním řízení dlužnice ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

P o u č e n í : Proti rozsudku pro uznání není přípustné odvolání, leda-že by bylo podáno proto, že nebyly předpoklady pro jeho vydání nebo pro vydání nebo pro vady v řízení. Je-li ve věci přípustné odvolání, je nutné ho podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 5.10.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová