43 ICm 2062/2016
Číslo jednací: 43 ICm 2062/2016-44

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce AB 4 B.V., Jiné reg.č. 34186049, Strawinskylaan, WTC Twr B 933, 1077XX, Amsterdam, Nizozemsko, zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem v Brně, Blatného 1885/36, proti žalovanému 1) JUDr. Josef Šťastný, insolvenční správce dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , se sídlem správce v Horažďovicích, Ševčíkova 38, zastoupenému JUDr. Markem Šťastným, advokátem v Horažďovicích, Ševčíkova 38 a 2) Karel anonymizovano , nar. 01.07.1975, bytem ve Stožici, Libějovické Svobodné Hory 14, o určení pravosti pohledávky, takto: I. Určuje se, že žalobce má za žalovaným 2, pohledávku č.1 uplatněnou přihláškou P12 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 25 INS 1287/2016 z titulu dlužné jistiny z úvěrové smlouvy č. 4001022672 ve výši 17.626,45 Kč s příslušenstvím ve výši 14.209,93 Kč, a tato je v celé výši 31.836,38 Kč přihlášena po právu.

II. Určuje se, že žalobce má za žalovaným 2, pohledávku č.2 uplatněnou přihláškou P12 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 25 INS 1287/2016 z titulu smluvní pokuty z úvěrové smlouvy č. 4001022672 ve výši 11.948,02 Kč, a tato je v celé výši přihlášena po právu.

III. Určuje se, že žalobce má za žalovaným 2, pohledávku č.3 uplatněnou přihláškou P12 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu isir.justi ce.cz

v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 25 INS 1287/2016 z titulu jednorázové smluvní pokuty a poplatků z úvěrové smlouvy č. 4001022672 ve výši 1.311,--Kč a tato je v celé výši přihlášena po právu.

IV. Žalovaný Karel anonymizovano je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení 13.228,--Kč s tím, že tato částka bude uspokojena ve stejném režimu jako pohledávka P12, o kterou se vedl spor.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 6.6.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že jeho pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení žalovaného dlužníka přihláškou pohledávky dílčí č. 1, 2, 3, přihlášené pod P12 z titulu dlužné jistiny z úvěrové smlouvy a smluvní pokuty z úvěrové smlouvy a jednorázové smluvní pokuty a poplatků z úvěrové smlouvy jsou po právu. Žaloba byla dále odůvodněna tím, že dne 21.1.2016 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka Karla anonymizovano a byl zjištěn jeho úpadek. V řádné lhůtě žalobce uplatnil pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka přihláškou pod P12. Na přezkumném jednání dne 25.5.2016 oba žalovaní popřeli zcela pohledávku žalobce s odůvodněním, že nárok z této pohledávky je promlčený. Žaloba byla dále odůvodněna tím, že druhý žalovaný uzavřel dne 15.1.2010 s právním předchůdcem žalobce, společností Home Credit a.s., smlouvu o úvěru, na základě které se právní předchůdce žalobce zavázal poskytnout žalovanému č.2 úvěr ve výši 20.000,--Kč a tento žalovaný se úvěr zavázal splácet čtyřicetiosmi pravidelnými měsíčními splátkami po 1.020,--Kč. Za měsíc 2/2011 2 žalovaný č.2 neuhradil splátku v plné výši, za měsíce březen, duben a květen 2011 neuhradil splátky vůbec, z tohoto důvodu právní předchůdce žalobce úvěr dne 9.6.2011 zesplatnil a vyčíslil druhému žalovanému povinnost zaplatit celý úvěr spolu s úroky a smluvní pokutou. Žalobou s návrhem na vydání rozhodčího nálezu doručenou rozhodci dne 19.1.2012 se žalobce dále domáhal zaplacení pohledávky z úvěrové smlouvy a dne 12.4.2012 byl rozhodcem JUDr. Václavem Chumem vydán rozhodčí nález, který nabyl právní moci dne 4.5.2012 a vykonatelnosti dne 8.5.2012. V daném případě tak měl žalobce k dispozici pravomocný exekuční titul a pohledávky jím přiznané se promlčují za 10 let ode dne, kdy promlčecí doba počala běžet poprvé. Námitka ze strany žalovaných je dle názoru soudu námitkou vznesenou v rozporu s dobrými mravy, neboť žalobce, vzhledem k vývoji judikatury ve věci rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, nemohl tento vývoj předpokládat, a to i s ohledem na skutečnost, že na základě vydaných rozhodčích nálezů se nařizovaly exekuce. Svého nároku se žalobce domáhal u rozhodce bez zbytečného odkladu a v případě, že by byly rozhodčí doložky posouzeny jako neplatné a rozhodčí nález jako nicotný akt, jednalo by se o takový zásah do právní jistoty žalobce, že by se žalobce za této situace dostal do zcela bezvýchodné situace. Podáním rozhodčí žaloby bylo dle názoru žalobce rozhodčí řízení zákonem předepsaným způsobem řádně zahájeno, vydáním rozhodčího nálezu z důvodu jeho nicotnosti nemohlo skončit a muselo by být tedy ukončeno jiným zákonným způsobem, což je v tomto případě usnesení o zastavení řízení pro nedostatek pravomoci rozhodce z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky, k čemuž ale nedošlo. K podané žalobě se písemně vyjádřil prvý žalovaný tak, že v řízení vydaný rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem podle § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, podle něhož by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky neměl k vydání rozhodčího nálezu pravomoc. Vydaný rozhodčí nález tak nemá právní účinky, nelze jej mít za pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu, pohledávka

žalobce je promlčena a vzhledem k tomu, že byla splatná již před zahájením rozhodčího řízení dne 6.8.2009 ke dni doručení přihlášky pohledávky promlčecí lhůta uplynula. Soud ve věci provedl důkaz přihláškou pohledávky žalobce do insolvenčního řízení žalovaného dlužníka a dílčí P1 po 31.836,38 Kč z titulu úvěrové smlouvy uzavřené mezi druhým žalovaným a společností Home Credit a.s. o poskytnutí úvěru ve výši 20.000,--Kč, pod dílčí P2 ve výši 11.948,02 Kč, představující smluvní pokutu za porušení smlouvy v souladu s hlavou 6 úvěrových podmínek a dílčí P3 ve výši 1.311,--Kč, představující jednorázové smluvní pokuty a poplatky dle závěrečných ustanovení úvěrových podmínek, dokazování bylo dále doplněno o rozhodčí nález vydaný rozhodcem JUDr. Václavem Chumem dne 12.4.2012, kterým žalovanému dlužníku byla uložena povinnost zaplatit žalobci 20.721,98 Kč s příslušenstvím, dále smluvní pokutu ve výši 12.713,02 Kč s příslušenstvím a náklady řízení. Podáním ze dne 7.10.2011 byl žalovaný dlužník vyzván k zaplacení dlužné částky v rámci předžalobní upomínky spolu s oznámením o postoupení pohledávky ze společnosti Home Credit a.s. na žalobce. Součástí spisu je i listina označená jako výpis čerpání, splátek a úhrad , včetně rekapitulace, tak jak odpovídá podané žalobě a součástí spisu je i úvěrová smlouva uzavřená mezi žalovaným dlužníkem a společností Home Credit a.s. o poskytnutí částky 20.000,--Kč, závazku žalovaného dlužníka zaplatit žalobci 48 splátek po 1.020,--Kč, poplatek za vedení účtu ve výši 49.000,--Kč, včetně procentní sazby nákladů, případně poplatku za možnost změny výše a počtu splátek. Smlouva byla uzavřena dne 15.1.2006 a její součástí jsou úvěrové podmínky, včetně hlavy 6 o podmínkách skončení úvěrové smlouvy, a to včetně § 5 hlavy 6 o povinnosti dlužníka v případě (mimo jiné) prodlení se splacením alespoň dvou splátek uhradit společnosti celý poskytnutý úvěr, včetně smluvní pokuty ve výši ušlého úroku. Dle názoru soudu je podaná žaloba žalobce po právu a přihlášená pohledávka dílčí 1, 2 a 3 přihlášená do insolvenční řízení dlužníka není promlčena, když současně soud shledává uplatněnou námitku promlčení jako námitku uplatněnou v rozporu s dobrými mravy. Za situace, kdy o skutkových tvrzeních v podané žalobě nebylo mezi účastníky sporu, soud posuzoval věc v zásadě pouze po právní stránce, zda uběhla promlčecí doba či nikoli a dospěl k závěru, že pokud se jednalo, jak je tvrzeno, o vydaný rozhodčí nález, který pro neplatnost rozhodčí doložky byl vydán k tomu nepříslušným orgánem a jedná se tak o nulitní či nicotný akt, nelze dle soudu klást za vinu žalobci, že tímto směrem došlo k vývoji judikatury, neboť žalobce na rozdíl od dlužníka, který si neplnil smluvní podmínky ze smlouvy o úvěru postupoval řádně, úvěr v souladu se smlouvou zesplatnil a následně se obrátil k rozhodnutí na rozhodce v rozhodčím řízení tak, jak mu úvěrová smlouva umožňovala. V rozhodčím řízení byl rozhodčí nález vydán, tento nabyl právní moci a vykonatelnosti a na jeho základě bylo nařízeno exekuční řízení, jak je tvrzeno v podané žalobě. Lze tak přisvědčit žalobci, že mezi výkonem jeho práva od zesplatnění úvěru dne 9.6.2011 a následně podání návrhu k rozhodci a vydání rozhodčího nálezu (právní moc dne 4.5.2012), neuběhla desetiletá promlčecí doba ve smyslu ustanovení § 408 odst. 1 obch.z. v tehdy platném znění. Je dle názoru soudu nepřípustné, aby se vývojem judikatury dostal dlužník do bezdůvodné výhody v důsledku neplnění si svých povinností ze smlouvy o úvěru za situace, kdy tento úvěr skutečně čerpal, a to oproti situaci, kdy by si své povinnosti ze smlouvy plnil řádně. S tímto odůvodněním tedy soud ve věci rozhodl tak, že žalobě žalobce o určení pravosti pohledávky, popřené oběma žalovanými postupem podle § 193 IZ, a to z důvodu jejího promlčení, vyhověl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., resp. § 202 odst. 1 věta druhá IZ, podle které soud uložil druhému žalovanému povinnost zaplatit žalobci na nákladech řízení za 2 úkony po 3.100,--Kč, 2x režijní paušál po 600,--Kč plus 21% DPH, celkem 8.228,--Kč plus náklady za zaplacený soudní poplatek z podané žaloby ve výši

5.000,--Kč, celkem 13.228,--Kč, přičemž tato částka bude uspokojena ve stejném režimu jako pohledávka P12, o kterou se vedl spor.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 1.9.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová