43 ICm 2060/2016
Číslo jednací: 43 ICm 2060/2016-38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce AB 5 B.V., Jiné reg.č. 34192873, Strawinskylaan 933, 1077XX, Amsterdam, Nizozemsko, zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem v Brně, Blatného 18/8536, adresa pro doručování Nové Sady 996/25, Brno, proti žalovanému JUDr. Josef Šťastný, insolvenční správce dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , se sídlem správce Ševčíkova 38, Horažďovice a 2) Karel anonymizovano , nar. 01.07.1975, bytem Libějovické Svobodné Hory 14, PSČ: 389 01, o žalobě na určení pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za žalovaným 2 pohledávku č. 1, uplatněnou přihláškou P13 do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 25 INS 1287/2016 z titulu dlužné jistiny z revolvingového úvěru ve výši 13.674,40 Kč, s příslušenstvím ve výši 18.103,17 Kč, a tato je v celé výši 31.777,57 Kč přihlášena po právu.

II. Určuje se, že žalobce má za žalovaným 2 pohledávku č. 2, uplatněnou přihláškou P13 do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 25 INS 1287/2016 z titulu jednorázové smluvní pokuty a poplatků z revolvingového úvěru ve výši 352,38 Kč, a tato je v celé výši přihlášena po právu. isir.justi ce.cz

III. Druhý žalovaný je povinen zaplatit žalobci 13.228,--Kč, přičemž tato částka bude uspokojena v insolvenčním řízení dlužníka ve stejném pořadí jako pohledávka P13, o kterou se vedl spor.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 6.6.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka přihláškou P13 v celkové výši 31.777,57 Kč (dílčí pohledávka č.1) je po právu a ve výši 352,38 Kč (dílčí pohledávka č.2). Žaloba byla odůvodněna tím, že dne 21.1.2016 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka Karla anonymizovano vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod KSCB 25 INS 1287/2016. Žalobce uplatnil svou pohledávku pod P13, a to z titulu smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru uzavřené mezi druhým žalovaným a právním předchůdcem žalobce společností Home Credit, a.s. dne 19.1.2010, přičemž poskytnutí úvěr ve výši 15.000,--Kč byl po pěti dlužných splátkách zesplatněn a druhému žalovanému vznikla povinnost zaplatit celý úvěr spolu s úroky a smluvní pokutou. Ve věci byl k návrhu žalobce ze dne 14.12.2011 vydán rozhodčí nález JUDr. Jiřím Novákem, dne 1.3.2012, který nabyl právní moci dne 28.3.2012 a na základě tohoto vykonatelného rozhodčího nálezu byla usnesením Okresního soudu ve Strakonicích nařízena exekuce na majetek žalovaného č.j. 23 Exe 2979/2012-12. Oba žalovaní předmětnou pohledávku žalobce popřeli z důvodu jejího promlčení. Dle názoru žalobce je uplatněna námitka promlčení v rozporu s dobrými mravy, žalobce se rozhodčí žalobou domáhal svého nároku u rozhodce bez zbytečného odkladu, rozhodčí nález nabyl právní moci, a na jeho základě byla usnesením Okresního soudu nařízena a vedena exekuce. Nová judikatura stran platnosti rozhodčích doložek by představovala zásah do právní jistoty žalovaného a uplatněním námitky promlčení je tak výrazem zneužití práva na úkon účastníka, který marné uplynutí promlčecí doby nezavinil. Ze systému ISIR byl soudem sdělen obsah usnesení o úpadku dlužníka a obsah protokolu o přezkumném jednání, ze kterých bylo zjištěno, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7.4.2016 byl zjištěn úpadek dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano s povolením řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem byl ustanoven prvý žalovaný. Na přezkumném jednání konaném dne 25.5.2016 dlužník i insolvenční správce pohledávku žalobce P13 v celkové výši 31.777,57 Kč popřeli z důvodu promlčení, neboť usnesení o nařízení exekuce nebylo vydané na základě způsobilého exekučního titulu, kterým z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky není vydaný rozhodčí nález. Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka bylo zjištěno, že žalobce přihlásil svou pohledávku ve výši 13.674,40 Kč představující jistinu a úrok ve výši 18.103,17 Kč z titulu smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru uzavřené mezi dlužníkem a právním předchůdcem žalobce dne 19.1.2010 (dílčí pohledávka č. 1 ve výši celkem 31.777,57 Kč a dílčí pohledávka č. 2 ve výši 352,38 Kč představující jednorázovou smluvní pokutu a poplatky. Ze stejného titulu jako dílčí pohledávka č. 1. Celkový výpočet dlužné částky odpovídá výpisu čerpání splátek a úhrad tak, jako je součástí spisu jako na č.l. 25-27 spisu. Důkaz byl dále proveden rozhodčím nálezem rozhodce JUDr. Jiřího Nováka ze dne 1.3.2012, právní moc 28.3.2012, kterým byla žalovanému dlužníku uložena zaplatit žalobci 17.121,87 Kč s příslušenstvím, dále smluvní pokuta ve výši 137,44 Kč a náklady řízení ve výši 13.171,20 Kč. Z usnesení Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 18.10.2012 pod č.j. 23 Exe 2979/2012-12 bylo zjištěno, že v souladu s tímto rozhodčím nálezem byla nařízena exekuce a provedením exekuce byl pověřen JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor se sídlem v Brně. Dle názoru soudu je pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení žalovaného dlužníka po právu a tato není promlčena, když soud shledává uplatněnou námitku promlčení jako námitku uplatněnou v rozporu s dobrými mravy. O skutkových tvrzeních v řízení nebylo sporu, věc tak byla soudem posuzována pouze po právní stránce, zda uběhla promlčecí doba či nikoli a dospěl k závěru, že se v daném případě jednalo o rozhodčí nález, který pro neplatnost rozhodčí doložky byl vydán k tomu nepříslušným orgánem a jedná se tak o nulitní či nicotní akt, pak dle názoru soudu nelze klást za vinu žalobci, že došlo k vývoji judikatury, neboť žalobce (na rozdíl od dlužníka, který si neplnil své podmínky ze smlouvy o úvěru), postupoval řádně, úvěr zesplatnil, obrátil se na rozhodce v rozhodčím řízení tak, jak mu umožňovala úvěrová smlouva uzavřená mezi dlužníkem a předchůdcem žalobce. Rozhodčí nález byl vydán a žalobce logicky neměl žádný důvod pochybovat o jeho platnosti, a to ani v souvislosti s tím, že na základě tohoto vydaného rozhodčího nálezu byla Okresním soudem ve Strakonicích nařízena exekuce. Za této situace lze přisvědčit žalobci, že mezi výkonem jeho práva od zesplatnění úvěru k podání návrhu rozhodci a následně návrhu na zahájení exekučního řízení neuplynula čtyřletá promlčecí lhůta, neboť uplatňováním práva žalobce došlo jejím stavení. Nelze tak dle názoru soudu zpětně rozhodnout o tom, že v důsledku neplatné rozhodčí doložky a následné nicotnosti rozhodčího nálezu, který nikoho nezavazuje, mělo dojít k promlčení nároku žalobce z titulu smlouvy o úvěru za situace, kdy žalobce tento nárok v rozhodčím řízení řádně uplatnil a následně na základě tohoto bylo i rozhodnutím soudu zahájeno exekuční řízení. Dlužník by se tak dostal do zcela bezdůvodné výhody v důsledku neplnění si svých povinností ze smlouvy o úvěru, který skutečně čerpal, oproti situaci, kdy by si své povinnosti ze smlouvy řádně plnil. S tímto odůvodněním tedy soud ve věci rozhodl o žalobě tak, že této postupem podle § 193 IZ zcela vyhověl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 202 odst. 1 IZ, podle kterého ve sporu o pravost pohledávky nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů proti insolvenčnímu správci, tedy ani v tomto případě úspěšný žalobce proti prvému žalovanému, nicméně žalobce má právo na náhradu nákladů řízení proti dlužníku postupem podle § 142 odst. 1 o.s.ř., a to za zaplacený soudní poplatek z podané žaloby ve výši 5.000,--Kč a dále náklady za zastupování účastníka advokátem za dva úkony po 3.100,--Kč, 2x režijní paušál po 300,--Kč plus 21% DPH, celkem 8.228,--Kč. Postupem podle § 202 odst. 1 IZ, věta druhá, se náhrada nákladů řízení přiznaná ve sporu vůči dlužníku pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 10.8.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová