43 ICm 2059/2016
Číslo jednací: 43 ICm 2059/2016-14

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY pro uznání

Krajský soud v Českých Budějovicích činný rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Kancelář správců v.o.s, se sídlem v Brně, Čechyňská 419/14a, IČ 04204867, insolvenční správce dlužníka Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Božejovice 11, PSČ: 391 33, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Nekudou, advokátem v Ivančicích, Drůbeží trh 89/1, proti žalované APT Corp s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, Praha 2- Nové Město, IČ: 24267015, o žalobě na určení pravosti pohledávky, takto:

I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem Jiřinou anonymizovano , r.č. 505106/073, bytem Božejovice 11, 391 33 Jistebnice, pohledávku ve výši 106.360,--Kč, která byla uplatněna pod poř.č. P13.1 v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka pod sp.zn. KSCB 26 INS 3749/2016.

II. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem Jiřinou anonymizovano , r.č. 505106/073, bytem Božejovice 11, 391 33 Jistebnice, pohledávku ve výši 43.333,--Kč, která byla uplatněna pod poř.č. P13.2 v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka pod sp.zn. KSCB 26 INS 3749/2016.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení 6.800,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Jaroslava Nekudy. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 6.6.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužnicí pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod KSCB 26 INS 3749/2016 pod P13.1 a P13.2 ve výši 106.360,--Kč, resp. 43.333,--Kč z titulu dohody o narovnání a vyúčtované smluvní pokuty. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě, kterou žalovaný převzal dne 30.6.2016 se tento ve stanovené lhůtě nevyjádřil, nastala tak fikce uznání, předpokládaná ustanovením § 114 b odst. 5 o.s.ř. a postupem podle § 153a rozhodl soud o žalobě rozsudkem pro uznání tak, že této v plném rozsahu vyhověl, když vzal skutková tvrzení žalobce v podané žalobě za prokázaná. Podle § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku soud uvede pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání. Předmětem řízení byla v daném případě žaloba o určení pravosti pohledávek s argumentací, že pohledávka z titulu uzavřené dohody o narovnání a smluvních pokut není po právu. Za situace, kdy se řádně vyzvaný žalovaný k podané žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádřil, rozhodl soud o žalobě tak, že tuto shledal za zcela důvodnou a podané žalobě vyhověl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a odpovídá úspěchu účastníků ve věci. V daném případě byl plně úspěšný žalobce, soud mu proto přiznal jím požadované náklady za 2 úkony po 3.100,--Kč a 2x režijní paušál po 300,--Kč, celkem 6.800,--Kč.

P o u č e n í : Proti rozsudku pro uznání není přípustné odvolání, leda-že by nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání nebo pro vady v řízení. Je-li ve věci přípustné odvolání, je nutné podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 21.9.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová