43 ICm 1980/2016
Číslo jednací: 43 ICm 1980/2016-48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce: JUDr. Josef Šťastný, IČ: 11345446, se sídlem v Horažďovicích, Ševčíkova 38, insolvenční správce dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , zastoupeného JUDr. Markem Šťastným, advokátem se sídlem v Horažďovicích, Ševčíkova 38, proti žalovanému: ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, o popření vykonatelné pohledávky,

takto:

I. Žaloba, kterou by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Jiřím Faktorem, anonymizovano , pohledávku ve výši 5.271,92 Kč, která byla jako vykonatelná přihlášena žalovaným do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. KSCB 26 INS 2968/2016, se zamítá pro předčasnost.

II. Žalobci se proti žalovanému nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se včas podanou žalobou ze dne 3. 6. 2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Jiřím Faktorem pohledávku ve výši 5.271,92 Kč, která byla jako vykonatelná přihlášena žalovaným do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. isir.justi ce.cz

KSCB 26 INS 2968/2016. Žaloba byla dále odůvodněna tím, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení svou pohledávku vedenou pod P13, přičemž přihláška pohledávky byla doručena dne 5. 4. 2016. Jako důvod vzniku pohledávky žalovaný uvedl, že se jedná o pohledávku ze Smlouvy o poskytnutí kreditní karty a revolvingového úvěru uzavřené mezi žalovaným a dlužníkem dne 25. 11. 2008. Pohledávku žalovaný uplatnil jako vykonatelnou a odkázal na rozhodčí nález č. E/2011/02964. Návrhu žalobce, aby přihláška žalovaného byla pro účely přezkumného jednání považována za nevykonatelnou, nebylo insolvenčním soudem při přezkumném jednání vyhověno. Na přezkumném jednání dne 5. 5. 2016 byla pohledávka žalovaného co do pravosti a výše v plné výši žalobcem popřena, neboť rozhodčí doložku považuje žalobce za absolutně neplatnou a rozhodčí nález tak není způsobilým exekučním titulem. Rozhodčí doložku považuje žalobce za absolutně neplatnou, neboť tato stanoví, že rozhodce měl být určen ze seznamu rozhodců vedeného právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem. Současně žalobce vznesl námitku promlčení, neboť pohledávka žalovaného byla splatná dne 16. 8. 2011 a ke stavění promlčecí doby nedošlo, neboť žalovaný svůj nárok za dlužníkem neuplatnil u stálého rozhodčího soudu.

Žalovaný s popřením svých pohledávek nesouhlasil a ve vyjádření k žalobě se široce vymezil vůči argumentu žalobce o promlčení pohledávky a otázce rozhodčího řízení. Z rozhodčího nálezu spis. zn. E/2011/02964, žalobce ESSOX s.r.o., žalovaného Jiřího anonymizovano , o zaplacení 3.771,19 Kč, bylo zjištěno, že byl dne 7. 7. 2011 vydán rozhodčí nález, kterým byla žalovanému dlužníku uložena povinnost zaplatit žalobci 3.771,19 Kč s úrokem z prodlení ve výši 7 % ročně ode dne 1. 7. 2010 do zaplacení a náklady řízení za zastupování žalobce advokátem ve výši 8.640,-Kč. V rozhodčím nálezu byl odkaz na sjednanou rozhodčí doložku sjednanou v čl. V. odst. 7 Smluvních podmínek. Z usnesení Okresního soudu ve Strakonicích, č.j. 17 EXE 3472/2011-14, ze dne 19. 9. 2011, bylo zjištěno, že k tomuto rozhodčímu nálezu byla Okresním soudem ve Strakonicích nařízena exekuce.

Ze systému ISIR byl soudem sdělen obsah usnesení o úpadku dlužníka Jiřího anonymizovano s povolením řešení úpadku oddlužením ze dne 8. 3. 2016, kterým byl dále žalobce ustanoven insolvenčním správcem. Z přihlášky pohledávky vedené pod P13 bylo zjištěno, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku z titulu Smlouvy o poskytnutí kreditní karty a revolvingového úvěru k T-Mobile Bonus kartě, jako pohledávku vykonatelnou na základě rozhodčího nálezu spis. zn. E/2011/02964. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 5. 5. 2016 bylo zjištěno, že žalobce i dlužník pohledávku žalovaného popřeli z důvodu promlčení s odkazem na neplatnost rozhodčí doložky.

Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 17. 8. 2016 žalobu žalobce zamítl s odůvodněním, že přes neplatnost rozhodčí doložky není nárok žalovaného promlčen.

K odvolání žalobce bylo rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. -22, zrušeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2017, č.j. 103 VSPH 800/2016-31 s tím, že z protokolu o přezkumném jednání se nepodává návrh žalobce, aby sporná pohledávka byla přezkoumána jako nevykonatelná, současně se nepodává, že by ze spisu vyplývala výzva věřiteli o popření jeho pohledávky včetně dokladu o jejím doručení, což byla povinnost žalobce uložená mu soudem při přezkumném jednání. Současně insolvenční soud ze zjištění, že rozhodčí doložka je neplatná, nemůže v incidenčním sporu o určení pravosti přihlášené pohledávky vyvodit jiný závěr než je ten, že pohledávka je pohledávkou nevykonatelnou. Současně má odvolací soud za to, že se soud I. stupně nejprve musí vypořádat s otázkou, zda sporná pohledávka byla přihlášena řádně a bylo ji lze projednat a ozřejmí, proč o projednávané věci rozhodl jiný soudce (mgr. Eva Zvěřinová), než soudce, který vede insolvenční řízení samotné, což by ve svém důsledku mohlo znamenat, že v projednávané věci jednal a rozhodoval nezákonný soudce. Podání rozhodčí žaloby mělo

účinky stanovené v ustanovení § 112 obč. z., tj. promlčecí doba neběžela od zahájení rozhodčího řízení bez ohledu na to, zda rozhodčí doložka byla sjednána platně či nikoliv.

Při dalším jednání před soudem I. stupně byl proveden důkaz Návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí kreditní karty a úvěru č. 0110651023, podepsaným dlužníkem a Obchodními podmínkami žalobce, ze kterých vyplývá sjednání rozhodčí doložky, které však již nebyly dlužníkem podepsány, jak shodně uvedl i žalovaný. Z bodu V. bod 7 pak vyplývá ujednání o řešení sporů a stížností, kdy se společnost a klient dohodli, že majetkové spory vzniklé ze Smlouvy budou s konečnou platností řešeny v rozhodčím řízení a budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovaným správcem seznamu ze seznamu rozhodců podle jednacího řádu pro rozhodčí řízení.

Podle ustanovení § 184 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby takovou přihlášku opravil nebo doplnil ve stanovené lhůtě. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Podle ustanovení § 21 vyhl. č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, kterým jsou upraveny náležitosti přihlášky pohledávky, kromě jiného přihláška pohledávky musí obsahovat bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky.

V daném případě soud v souladu s obsahem zrušovacího usnesení odvolacího soudu konstatuje, že se primárně zabýval otázkou, zda sporná pohledávka byla přihlášena řádně a bylo-li lze ji projednat a dospěl k závěru, že nikoliv. Pokud žalovaný uplatnil jako důvod vzniku své pohledávky toliko, že důvodem vzniku pohledávky je Smlouva o poskytnutí kreditní karty a revolvingového úvěru k T-Mobile Bonus kartě ze dne 25. 11. 2008 uzavřená mezi věřitelem ESSOX s.r.o. a dlužníkem, bylo nutno žalobu zamítnout pro předčasnost s odůvodněním, že přihláška pohledávky P13 nebyla způsobilá k přezkumu, a proto nemohlo žalobci vzniknout popěrné právo a žalobce se v tomto incidenčním sporu nemohl domáhat určení, že žalovaný nemá za dlužníkem svou pohledávku. Žalovaný nevyhověl shora označeným povinnostem, když v přihlášce pohledávky dostatečně přesně nevylíčil důvod vzniku přihlašované pohledávky, v jaké výši byly dlužníku poskytnuty peněžní prostředky a jakou část peněžních prostředků dlužník uhradil, aby byla zjistitelná oprávněnost jeho pohledávek. Takové skutečnosti je nutno tvrdit již v přihlášce, proč přihlašovaná pohledávka představuje částku 5.271,92 Kč, zda se jedná o částku představující čerpání peněžních prostředků ze strany dlužníka, příp. jaká částka byla na úvěr dlužníka připsána. Lze tak v tomto řízení uzavřít, že přihláška pohledávky žalobce trpí vadami, které ji činí neúplnou a tudíž nepřezkoumatelnou. Současně i s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 29 Odo 742/2006, soud konstatuje, že k přihlášce pohledávky nebyly připojeny žádné listiny související s uplatněním práva a tyto byly připojeny až k podané žalobě, což ale zároveň nutí soud učinit závěr o nepřípustnosti dotvoření přihláškových tvrzení na základě připojených důkazů. V řízení soud rovněž konstatuje, že žalovaný měl svou přihlášku pohledávky přihlásit jako nevykonatelnou, resp. tato jako nevykonatelná měla být projednávána s ohledem na skutečnost, že uzavřená rozhodčí smlouva (byť uzavřená v rámci nepodepsaných Obchodních podmínek) je zcela jistě neplatná, pro způsob jmenování jediného rozhodce, který měl být jmenován právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona. Současně soud odkazuje i na závěry odvolacího soudu, pokud jde o stavení promlčecí lhůty, přičemž bližší závěry k těmto svým názorům s ohledem na zamítnutí žaloby pro předčasnost z důvodů shora dále nebude rozvádět.

K opakované námitce odvolacího soudu ohledně zákonnosti podepsané soudkyně, soud odkazuje na zjištění z veřejného rejstříku www.justice.cz ve vztahu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, pokud jde o rozvrh práce, obchodní 4, ke dni 1. 6. 2015 a dále i na opatření předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích spis. zn. Spr 734/2015, které se nově zakládá do spisu jako součást spisového materiálu.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., resp. ustanovení § 202 odst. 1 IZ, podle kterého ani plně úspěšný žalovaný ve vztahu, ke kterému byla žaloba zamítnuta pro předčasnost, nemá právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 15. 11. 2017

Mgr. Eva Zvěřinová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Alena Linhová