43 ICm 1969/2016
Číslo jednací: 43 ICm 1969/2016-42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Blanka Navrátilová, nar. 10.01.1957, bytem Pražská 1255/19, České Budějovice, zastoupena JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem v Českých Budějovicích, Kasárenská 157/4, proti žalované JUDr. Dagmar Říhové, se sídlem 28.října 184, 261 01, Příbram VII, IČO 14768569, insolvenční správce dlužníka Michala Vlčka, bytem v Českých Budějovicích, Plzeňská 67, o určení pravosti pohledávky, takto: I. Žaloba, kterou by bylo určeno, že pohledávka věřitele Blanky Navrátilové, uplatněná přihláškou P6 v insolvenčním řízení dlužníka Michala Vlčka, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod 44 INS 32507/2014 je po právu se zamítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na nákladech řízení 4.188,14 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění: Žalobkyně se žalobou ze dne 2.6.2016 domáhala na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem pohledávku uplatněnou pod P6 do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod KSCB 44 INS 32507/2014 ve výši 335.321,--Kč. U jednání soudu dne 5.10.2016 vzala žalobkyně žalobu o určení pravosti pohledávky zpět co do částky 157.500,--Kč a řízení co do této částky bylo zastaveno postupem podle § isir.justi ce.cz

96 odst. 1 o.s.ř. u jednání soudu, přičemž nebylo vyhotovováno v písemné formě, neboť se žalovaná, která s částečným zpětvzetím žaloby nesouhlasila, vzdala práva odvolání. K podané žalobě se vyjádřila žalovaná tak, že žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 8.9.20209, kterou také k přihlášce pohledávky doložila. Žalovaná pohledávku žalobkyně popřela, neboť z listiny, smlouvy o půjčce, je zjistitelné, že žalobkyně v pozici věřitelky uzavřela pouze a výlučně půjčku s paní Blankou Šturmovou, jejímž předmětem byla částka 315.000,--Kč. O poskytnutí finanční částky dlužníku z této listiny ničeho nevyplývá. V době uzavírání smlouvy také dlužník nebyl (ještě) manželem paní Blanky Šturmové, které byla půjčka poskytnuta. Ze systému ISIR bylo zjištěno, že dne 8.1.2016 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Michala Vlčka s prohlášením konkursu, přičemž insolvenčním správcem byla ustanovena žalovaná. Pohledávkou P6 přihlásila žalobkyně do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku v celkové výši 315.000,--Kč plus smluvní úrok a právní zastoupení v celkové výši 20.321,--Kč, celkem 335.321,--Kč, a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 8.9.2009 určené ke koupi nemovitosti, přičemž žalobkyní poskytnuté finanční prostředky byly použity na refinancování spotřebitelského úvěru u GE Money Bank, a.s., který byl poskytnut budoucím manželům p.Šturmové a dlužníku ve výši 600.000,--Kč. Ze smlouvy o půjčce ze dne 8.9.2009 bylo zjištěno, že Blanka Navrátilová jako věřitelka, poskytla dlužnici Blance Šturmové půjčku ve výši 315.000,--Kč za účelem koupě bytu s tím, že celková částka bude uhrazena do 8.12.2014. Na smlouvě jsou podpisy označené věřitelky a dlužnice. Z potvrzení Českomoravské stavební spořitelny bylo zjištěno, že tato potvrdila paní Blance Šturmové dne 9.9.2009 odúčtování částky 315.000,--Kč z jejího účtu, které byly převedeny příjemci na GE Money Bank, přičemž k tomu žalobkyně uvedla, že část bytu byla financována z úvěru Českomoravské stavební spořitelny a část z účtu u společnosti GE Money Bank, z tohoto důvodu pak byly prostředky p.Šturmové odúčtovány z jejího účtu na účet GE Money Bank. Z přihlášky pohledávky P1 insolvenčního řízení dlužnice Blanky Šturmové bylo zjištěno, že žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení této dlužnice svou pohledávku v celkové výši 19.544,42 Kč z titulu ručení u Českomoravské stavební spořitelny. Z výslechu svědkyně Blanky Šturmové, bývalé manželky dlužníka Michala Vlčka bylo zjištěno, že žalobkyně je kamarádkou svědkyně a spolu s manželem-dlužníkem-si půjčili od paní Navrátilové peníze na koupi bytu. Jednalo se o společnou půjčku, kterou také společně s manželem spláceli, neboť původně měli dluh u společnosti Wüstenrot, kde ale s ohledem na vysoké splátky tento úvěr splatili předčasně. Úvěr u Českomoravské stavební spořitelny byl veden na svědkyni, která společně s panem Vlčkem požádala paní Navrátilovou, aby ručila za sjednaný úvěr, a že pokud bude úvěr řádně splácen, žalobkyně papír o půjčce roztrhá. Částka 315.000,--Kč přišla na účet pana Vlčka, úvěr se řádně splácel přes 3 roky asi platbami po 7.200,--Kč, které posílal pan Vlček, následně už nemohla svědkyně splácet dluh ze zdravotních důvodů, žalobkyně tedy splácela dluh sama jako ručitelka a následně se i ona dostala do insolvence. Společný byt kupovala svědkyně s panem Vlčkem ještě před svatbou za částku 1.200.000,--Kč a aby mohli získat úvěr, muselo se na účet vložit 20%, což představovalo poplatky na byt a stavební spoření. Z výpovědi svědka Michala Vlčka bylo zjištěno, že tento si od žalobkyně žádné peníze nepůjčoval a tuto viděl asi 2x v životě. Společný byt s paní Šturmovou financovali tak, že svědek zaplatil 750.000,--Kč ze svého stavebního spoření, paní Šturmová zaplatila 285.000,--Kč od společnosti Wüstenrot a asi 245.000,--Kč nebo 260.000,--Kč si půjčila od paní Navrátilové. Úvěr u společnosti Wüstenrot měl svědek, paní Šturmová zde byla jako ručitelka, k okolnostem, zda je na smlouvě vedena jako spoludlužnice se svědek neuměl vyjádřit. Předčasně z dlužných splátek nebylo splaceno nic, neboť se díky paní Šturmové svědek dostal do insolvence. U Českomoravské stavební spořitelny svědek žádný úvěr sjednán neměl, úvěr u společnosti Wüstenrot byl veden na jméno svědka a z tohoto úvěru byl byt financován. Dokazování bylo dále doplněno o listiny, které založila svědkyně Šturmová s přehledem výpisů z účtů, kdy pan Vlček svědkyni měsíčně poukazoval částky ve výši 6.954,--Kč, resp. 7.000 a 7.200,--Kč. Dále svědkyně Šturmová založila do spisu po skončení dokazování a bez vyžádání soudu další listiny, kterými však již soud s ohledem na ukončené dokazování důkaz neprováděl. Z provedeného dokazování nemá soud v řízení za zjištěný skutkový stav tak, jak odpovídá tvrzení žalobkyně v podané žalobě a tedy skutečnost, že by mezi účastníky, resp. mezi žalobkyní a dlužníkem byla uzavřena smlouva o půjčce. Tato byla dle názoru soudu prokazatelně uzavřena mezi žalobkyní a svědkyní Šturmovou (písemná smlouva) a také zřejmě půjčená částka směřovala ke koupi bytu v podílovém vlastnictví svědkyně Šturmové a dlužníka, kteří nesporně kupovali byt ještě před uzavřením sňatku, když jak se vyjádřil dlužník, svoji polovinu bytu financoval částkou 750.000,--Kč ze svého stavebního spoření. Není žádný důvod pochybovat o obsahu výpovědi svědka Vlčka, která v zásadě odpovídá i logickému jednání, že nesezdaní partneři kupují společně byt do podílového vlastnictví, přičemž každý přispívá jednou polovinou. Skutečnost, že finanční prostředky z poskytnuté půjčky sloužily k refinancování jiného úvěru nic nemění na tom, že částka, jak je předmětem žaloby i po částečném zpětvzetí představuje stále závazek svědkyně Šturmové vůči žalobkyni, a to i přesto, že žalobkyně do insolvenčního řízení svědkyně předmětnou pohledávku ze smlouvy o půjčce nepřihlásila. S tímto odůvodněním soud žalobu žalobkyně zamítl, neboť nebyla postupem podle §193 IZ prokázána nedůvodnost popření žalobkyní přihlášené pohledávky. Výrok o nákladech řízení odpovídá ustanovení § 142 ods.1. o.s.ř. podle kterého soud přiznal úspěšné žalované náklady zs 5 x RP po 300,--Kč plus 21% DPH a náklady cestovného dle specifikace na čl. 22 spisu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 13.10.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová