43 ICm 1857/2016
Číslo jednací: 43 ICm 1857/2016-44

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/23, IČ 63998530, zastoupeného JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem v Praze 5, Kořenského 15/1107, proti žalované IKT INSOLVENCE v.o.s., se sídlem v Plzni, Koperníkova 822/25, IČ 29113091, insolvenční správce dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , IČ: 29113091, o žalobě na určení pohledávky, která má být uspokojena z majetkové podstaty dlužníka, takto:

I. Žaloba, kterou by bylo určeno, že žalobce má pohledávku za majetkovou podstatou dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod 44 INS 2850/2014 se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 25.5.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že jeho pohledávka ve výši 28.547,--Kč za dlužníkem Tomášem Frejkou je pohledávkou, která má být uspokojena z majetkové podstaty dlužníka. isir.justi ce.cz

Žaloba byla odůvodněna tím, že dne 30.11.2014 způsobil dlužník dopravní nehodu, přičemž poškodil zařízení se závorou a z místa nehody ujel. I když je dlužník v tomto případě pojištěným, měl povinnost sdělit žalobkyni písemně bez zbytečného odkladu, že došlo k pojistné události a předat žalobkyni potřebné doklady, případně sdělit, zda je proti němu vedeno správní řízení a jaký je jeho výsledek, což dlužník neučinil. Vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že dopravní nehodu způsobilo vozidlo, které mělo sjednáno u žalobkyně pojistnou smlouvu, musela žalobkyně z titulu této smlouvy uhradit dne 3.2.2015 pojistné plnění za poškození přejezdové železniční zařízení ve výši 22.049,--Kč. Žalobkyně má nyní proti dlužníku právo na náhradu nákladů toho, co za něj plnila. Se svým nárokem se žalobkyně také obrátila na soud, kde bylo rozhodnuto elektronickým platebním rozkazem tak, že dlužníku byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni 22.049,--Kč a náklady řízení ve výši 6.498--Kč. Postižní právo žalobkyně proti dlužníku je zvláštním druhem závazku, který vzniká výplatou pojistného plnění poškozenému, k čemuž v daném případě došlo dne 3.2.2015. Tímto dnem došlo ke vzniku závazku dlužníka vůči žalobkyni. Za situace, kdy v této době již bylo oddlužení povoleno a lhůta pro přihlášení pohledávky do insolvečního řízení uplynula, nemohla žalobkyně svou pohledávku přihlásit, a to ani jako podmíněnou, neboť její pohledávka vznikla až po ukončení lhůty pro podávání přihlášek pohledávek, která skončila dne 30.1.2015. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě se žalovaný vyjádřil tak, že nárok žalobce zcela popírá, neboť pohledávka vznikla před zjištěním úpadku a povolením oddlužení a žalobci nic nebránilo, aby tvrzenou pohledávku řádně přihlásil do insolvečního řízení, když sám v žalobě uvádí, že ke škodě došlo dne 30.11.2014. Ve věci soud provedl důkaz elektronickým platebním rozkazem vydaným Okresním soudem v Táboře 2.6.2015, ze kterého bylo zjištěno, že dlužníku, v daném případě žalovanému Tomáši Frejkovi byla uložena povinnost zaplatit žalobci 22.049,--Kč s příslušenstvím a náklady řízení ve výši 6.498,--Kč. Z dokladu označeného jako doklad o vyplacení pojistného plnění bylo zjištěno, že dne 3.2.2015 byla ze strany žalobce vyplacena na účet Správy železniční a dopravní cesty částka 22.049,--Kč za poškození přejezdového železničního zařízení. Nárok z povinného ručení byl uplatněn hlášenkou č. 0140606718. Podáním ze dne 18.12.2014, adresovaném majiteli vozidla Petru Dohnalovi, bytem v Bolotíně 165 požádal žalobce jmenovaného, aby telefonicky nahlásil škodu na lince žalobce, doložil fotokopii velkého technického průkazu a fotokopii řidičského průkazu řidiče vozidla v době dopravní nehody dne 30.11.2014. Jmenovaný Petr Dohnal byl pojištěncem žalobce a jako řidič vozidla byl označen Tomáš Frejka, jak vyplývá z uplatnění nároku povinného ručení ze dne 17.12.2014 a oznámení škodné události-povinné ručení ze dne 2.1.2015. Z listiny označené jako zakázkový list na č.l. 10 spisu bylo zjištěno, že dne 30.11.2014 byly prováděny práce na opravě-narovnání ohnutého stojanu, ohřev autogenem a další, a to zprávou Železniční dopravní cesty, středisko v Benešově s doložením výkonového lístku pracovníků Správy železniční dopravní cesty ke škodné události ze dne 26.1.2015 a záznamu o provozu služebního vozidla včetně vyčíslení výše škody, celkem 22.049,25 Kč provedené Správou železniční dopravní cesty. Tato organizace také uplatnila u žalobce nárok na náhradu škody podáním ze dne 26.1.2015. Shora popsaný skutkový stav v zásadě odpovídá shodným tvrzením obou účastníků sporu, k řešení soudu zůstala pouze otázka, zda částka v celkové výši 28.547,--Kč je pohledávkou za majetkovou podstatou dlužníka Tomáše anonymizovano vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod 44 INS 28504/2014. Dokazování bylo dále doplněno o výzvu dlužníka ze strany žalobce ze dne 14.3.2016 o úhradu dluhu, o výzvu žalobce insolvenčnímu správci ze dne 14.3.2016 k zaplacení částky 22.049,--Kč a nákladů řízení.

Ze systému ISIR byl sdělen obsah usnesení o úpadku dlužníka ze dne 30.12.2014 a přípisu insolvenčního správce krajskému soudu k návrhu na postup a podle § 203a insolvenčního zákona, obsah usnesení o schválení oddlužení manželů Frejkových ze dne 13.4.2015 a obsah usnesení, kterým byla Krajským soudem v Českých Budějovicích uložena povinnost podat u insolvenčního soudu žalobu proti insolvenčnímu správci pro pořadí pohledávky (shora) ze dne 18.5.2016. V řízení lze konstatovat, že o skutkových tvrzeních uvedených v žalobě ohledně způsobené dopravní nehody, osoby škůdce i pojištěného a rozsahu vyplaceného plnění nebylo mezi účastníky sporu. Soud se proto zabýval pouze právním posouzením věci, zda lze určit, že se jedná o pohledávku za majetkovou podstatou dlužníka v insolvenčním řízení a dospěl k závěru, že nikoli. Lze souhlasit se žalobcem, že jeho pohledávka za dlužníkem vznikla až vyplacením částky pojistného plnění poškozenému, ke kterému došlo dne 3.2.2015. Insolvenční řízení s dlužníkem bylo zahájeno dne 21.10.2014, dopravní nehoda se stala po jeho zahájení dne 30.11.2014 a o skutečnosti, že dlužník je odpovědný za dopravní nehodu, musel žalobce vědět minimálně z rozhodnutí Městského úřadu ve Voticích, které nabylo právní moci dne 4.2.2015 v rámci správního řízení, jak sám uvádí v podané žalobě. Pohledávka žalobce vzniklá po zahájení insolvenčního řízení se neuspokojuje, není to pohledávka za majetkovou podstatou ve smyslu ustanovení § 168 nebo 169 insolvenčního zákona a nejedná se tak o pohledávku za majetkovou podstatou, resp. na rovinu postavenou pohledávku za majetkovou podstatou, kterou by bylo možno uplatnit v insolvenčním řízení u osoby s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě, v daném případě u insolvenčního správce. Podané žalobě, aby soud určil, že se v daném případě jedná o pohledávku za majetkovou podstatou dlužníka v insolvenčním řízení Tomáše anonymizovano , vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 44 INS 28504/2014 v celkové výši 28.547,--Kč tak soud s odůvodněním shora nemohl vyhovět. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. za situace, kdy plně úspěšný žalovaný náhradu nákladů řízení nepožadoval, nebyly mu ani tyto přiznány.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 17.8.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: J. Havlenová