43 ICm 1855/2016
Číslo jednací: 43 ICm 1855/2016-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, IČ 41197518, proti žalované Václavě Trpákové, bytem Dolní Hořice 25, PSČ: 391 55, zastoupené JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem v Českých Budějovicích, Kasárenská 4, o žalobě na určení pravosti pohledávky, takto: I. Určuje se, že žalobcova nevykonatelná pohledávka z penále, přihlášená v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 27 INS 3832/2015 v přihlášce pohledávky ze dne 22.6.2015 označené pořadovým číslem P7-1 pod č.4, je pohledávkou pravou, a to ve výši 9.519,00 Kč.

II. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 24.5.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že jeho nevykonatelná pohledávka z penále, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích pod KSCB 27 INS 3832/2015 přihláškou pohledávky pod P7-1 pod č.4 je pohledávkou pravou, ve výši 9.519,--Kč. Žaloba byla dále odůvodněna tím, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích byl na žalovanou dlužnici dne 8.6.2015 prohlášen úpadek a zároveň bylo povoleno řešení úpadku oddlužením. Podáním ze dne 22.6.2015 přihlásil žalobce do isir.justi ce.cz insolvenčního řízení dlužnice svou pohledávku v celkové výši 72.161,--Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 17.8.2015 žalovaná popřela dílčí nevykonatelnou pohledávku žalobce s pořadovým číslem P7-1 pod č. 4, a to dlužné penále ve výši 9.519,--Kč a tento svůj popěrný úkon odůvodnila tvrzením, že nemohlo dojít ke vzniku nároku na pojistné, neboť od roku 2001 je žalovaná pojištěnkou jiné zdravotní pojišťovny než je žalobce. Při vyčíslení své pohledávky vycházel žalobce z údajů v registru pojištěnců, kde byla žalovaná až do 30.6.2011 vedena v kategorii osob bez zdanitelných příjmů, v důsledku čehož byla plátcem pojistného. Přestože vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění ze dne 15.6.2015 bylo žalobcem vyhotoveno za období od 5.2.2015 do 7.6.2015 vyplývá z něho, že dosud nebylo uhrazeno všechno dlužné pojistné ve výši 9.858,--Kč vyměřené platebním výměrem, který nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 20.4.2005. Stále tak má žalovaná dlužnice povinnost podle § 18 odst. 1 Zákona č. 592/1992 Sb. Zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění hradit penále, a to ve výši 0,05% dlužné částky za každý kalendářní den. Toto penále bylo vyměřeno naposledy platebním výměrem, který nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 21.4.2001 a dále platebním výměrem, který nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 20.4.2005. Nevyměřené penále ve výši popřené částky je evidované pouze jako nevykonatelná pohledávka dokládaná vyúčtováním ze dne 15.6.2015. Skutečnost, že žalovaná byla od 1.7.2001 evidována u jiné zdravotní pojišťovny pro výpočet penále z dlužného pojistného není rozhodná. Ve věci se vyjádřila žalovaná dlužnice tak, že nárok žalobce neuznává, za situace, kdy od 1.7.2001 nebyla pojištěnkou žalobce, nabyl právní moci výměr pojistného ze dne 21.4.2001 a běh promlčecí lhůty byl obnoven výměrem ze dne 20.4.2005. Na věc se vztahuje právní úprava účinná do roku 2011, kdy podle tehdejšího ustanovení § 16 odst. 1 se právo předepsat dlužné pojistné promlčuje za 5 let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Promlčecí doba uplynula nejpozději dne 20.4.2010, což se týká nejen dlužného pojistného, ale i jeho penále. To nelze po uplynutí promlčecí doby, týkající se pojistného samotně vůbec vyžadovat. Protože žalobce požaduje popřenou částku z titulu penále za období od 5.2.2015 do 7.6.2015, nelze penále vyměřit, ale ani vymáhat. Ze systému ISIR byl soudem sdělen obsah usnesení o úpadku žalované dlužnice ze dne 8.6.2015, dále obsah přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení dlužnice přihlášené pod P7, dílčí pohledávka č. 4 ve výši 9.519,--Kč z titulu nedoplatku penále z vyúčtování ze dne 15.6.2015, za období od 5.12.2015 do 7.6.2015. Podle vyúčtování pojistného na veřejném zdravotním pojištění. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 17.8.2015 bylo dále zjištěno, že žalovaná dlužnice popřela pohledávku žalobce ve výši 9.519,--Kč s odůvodněním, že od roku 2001 není pojištěncem pojišťovny žalobce a žalobce tak nemá na pojistné plnění nárok. Dokazování bylo dále doplněno o platební výměr č. 4240500301 ze dne 11.3.2005, právní moc dne 20.4.2005, kterým byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci dlužné pojistné ve výši 9.858,--Kč, dále platebním výměrem č. 2140500300 ze dne 11.3.2005, právní moc 20.4.2005, kterým byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci penále ve výši 34.794,--Kč a dále platebním výměrem č. 2140100930 ze dne 22.2.2001,právní moc dne 21.4.2001, kterým byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci penále ve výši 17.990,--Kč. Dokazování bylo doplněno i o vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období od 5.2.2015-7.6.2015 ke dni prohlášení úpadku dlužnice ve výši 9.858,--Kč na pojistném na základě platebního výměru ze dne 19.4.2005, dále částky 17.990,--Kč dle platebního výměru ze dne 7.5.2001, představující penále a částky 31.794,--Kč na základě platebního výměru ze dne 5.5.2005 a nedoplatku penále ve výši 9.519,--Kč (viz.rozpis na čl. 9 spisu) a dále bylo doplněno dokazování o zprávu žalobce označenou jako informace o pojištěnci , výpis za období od 1.1.1992 do 1.11.2012 k aktuálnímu zůstatku nezaplaceného pojistného ke dni 1.9.2010 ve výši 9.858,--Kč a penále celkem ve výši 66.275,--Kč. Z exekučního příkazu exekutora JUDr. Dalimila Miky vydaného dne 28.1.2011 bylo zjištěno, že ve věci oprávněného žalobce k uspokojení pohledávky ve výši 62.642,--Kč bylo rozhodnuto příkazem o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti žalované dlužnice, a to mimo jiné i na základě platebního výměru č. 4240500301 (dlužné pojistné nikoli penále). K těmto, resp. k tomuto platebnímu výměru se pak vztahuje i usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 11.12.2007 o nařízení exekuce a dále usnesení Okresního soudu v Táboře o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí ze dne 22.8.2005. Za této situace s ohledem na to, že skutková tvrzení v podané žalobě ohledně existence platebních výměrů, případně nařízení exekuce, případně výše částek v platebních výměrech uvedené nebyla mezi účastníky sporná, rozhodoval soud pouze o námitce žalované, zda vyúčtované penále vyúčtované z titulu dlužného pojistného za období od 5.2.2015 do 7.6.2015 ve výši 9.519,--Kč je promlčené a žalobci tak na něj nevznikl v plném rozsahu nárok. Běh promlčecích lhůt se v daném případě dle názoru soudu stavěl, neboť ve věci byl vydán platební výměr dne 22.2.2001 na zaplacení penále, pravomocný dne 21.4.2001, dále platební výměr ze dne 11.3.2005 na zaplacení dlužného pojistného a platební výměr na zaplacení dlužného penále ze dne 11.3.2005 a následně k těmto třem platebním výměrům byla usnesením Okresního soudu v Táboře nařízena exekuce dne 22.8.2005 a následně dne 11.12.2007 a následně byl vydán exekuční příkaz dne 28.1.2011. Došlo tak dle názoru soudu ke stavení promlčecí lhůty, pokud jde o vyúčtované dlužné pojistné a následné penále z nezaplaceného pojistného, a to za celou dobu vyúčtování ke dni prohlášení úpadku ve výši 9.519,--Kč, na základě vydaných platebních výměrů, tedy i v části popřené žalovanou u přezkumného jednání. S tímto odůvodněním soud tedy žalobě žalobce v plném rozsahu vyhověl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., resp. § 202 IZ za situace, kdy plně úspěšná žalobkyně právo na náhradu nákladů řízení nepožadovala, nebylo jí ani toto přiznáno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 24.8.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová