43 ICm 1635/2017
Číslo jednací: 43 ICm 1635/2017-33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce: František anonymizovano , anonymizovano , bytem Březinova 234, Horní Cerekev, proti žalovanému: AS ZIZLAVSKY, v.o.s., IČ: 28490738, se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, insolvenční správce dlužnice Jitky anonymizovano , nar. 1. 4. 1977, bytem Havlíčkova 225, Horní Cerekev, zastoupen JUDr. Miroslavem Sedláčkem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, o vyloučení majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Návrh žalobce, kterým by ze soupisu majetkové podstaty dlužnice Jitky anonymizovano byla vyloučena nemovitost zapsaná pro k. ú. Horní Cerekev na LV 981. obec Horní Cerekev, a to: stavební parcela St. 181-zastavená plocha a nádvoří o výměře 681 m2 a nemovitost č.p. 225-stavba, nacházející se na pozemku St. 181, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na nákladech řízení částku 8.228,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Miroslava Sedláčka.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 27. 3. 2017 domáhal na soudu vydání rozhodnutí (a po upřesnění žalobního petitu podáním ze dne 19. 4. 2017), kterým by z prodeje nemovitých věcí prováděného insolvenčním správcem, žalovaným, byly vyňaty nemovitosti č.p. 225 v Horní isir.justi ce.cz

Cerekvi a pozemky č. St. 181 v Horní Cerekvi. Žaloba byla odůvodněna tím, že žalobce byl manželkou (dlužnicí) informován, že předmětné nemovitosti jsou součástí soupisu majetku v insolvenčním řízení. S tímto soupisem na základě společného jmění manželů žalobce nesouhlasí a žádá o jeho vyškrtnutí, k čemuž dále dokládá své vlastnické právo k předmětným nemovitostem a smlouvu o zřízení zástavního práva.

K podané žalobě žalobce se žalovaný vyjádřil tak, že nárok uplatněný žalobou zcela neuznává, případná existence zástavního práva nemůže mít účinky vůči insolvenčnímu správci a insolvenční správce sepsal nemovitost do majetkové podstaty dlužnice v souladu s ustanovením § 205 odst. 3 IZ, neboť se jedná o majetek, který se nachází ve společném jmění dlužnice a žalobce, jak vyplývá z výpisu z katastru nemovitostí.

Ve věci soud provedl důkaz Kupní smlouvou a Smlouvou o zřízení zástavního práva uzavřenou mezi Lesy České republiky, s.p. jako prodávajícím a zástavním věřitelem a manžely Františkem anonymizovano (žalobcem) a Jitkou anonymizovano (dlužnicí) jako kupujícími a zástavními dlužníky. Pokud jde o nemovitosti parc. č. St. 181 o výměře 681 m2 pro k.ú. Horní Cerekev, obec Horní Cerekev, zapsaných na LV č. 981, a parc. č. 1171/5 o výměře 802 m2 pro k.ú. Horní Cerekev, obec Horní Cerekev, zapsaných na LV č. 981, jejichž součástí je stavba č. p. 225-objekt lesního hospodářství, nacházející se na pozemku stavební parc. č. 181 v k.ú. Horní Cerekev, za částku 210.000,-Kč, k jejímuž zaplacení se kupující zavázali společně a nerozdílně ve splátkách, když součástí Kupní smlouvy je i Smlouva o zřízení zástavního práva k parc. č. St. 181 a St. 1171/5 a stavbě č. p. 225-objektu lesního hospodářství (viz shora). Smlouva je ze dne 10. 2. 2015.

Žalobce se k nařízenému soudnímu jednání omluvil a soudem tak bylo jednáno v jeho nepřítomnosti.

Ze systému ISIR byl soudem sdělen obsah usnesení o úpadku dlužnice ze dne 26. 1. 2016, ze kterého bylo zjištěno, že byl zjištěn úpadek dlužnice Jitky anonymizovano s povolením řešení úpadku oddlužením a žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem.

Další návrhy na doplnění dokazování ve věci nebyly.

Z provedených důkazů má soud za zjištěný skutkový stav tak, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích byl zjištěn úpadek dlužnice Jitky anonymizovano s povolením řešení úpadku oddlužením, jak vyplývá z usnesení ze dne 26. 1. 2016. Žalovaný je ve věci pasivně legitimován, neboť byl ustanoven insolvenčním správcem. Žalovaný pojal do soupisu majetkové podstaty dlužnice nemovitý majetek, který dlužnice spolku s manželem koupila na základě Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení zástavního práva citované shora od společnosti Lesy České republiky, s.p. Žalobce se domáhá vyškrtnutí tohoto majetku ze soupisu majetkové podstaty s odůvodněním, že dokládá své vlastnictví k předmětným nemovitostem a současně Smlouvu o zřízení zástavního práva, podle které nemohou být tyto nemovitosti prodány ani jinak zatíženy.

Skutkový stav byl mezi účastníky v zásadě nesporný a odpovídá tomu, co bylo soudem sděleno shora.

Podle § 205 odst. 3 IZ je-li dlužník spoluvlastníkem majetku podle odstavců 1 a 2, náleží do majetkové podstaty podíl dlužníka na tomto majetku. Majetek podle odstavců 1 a 2 náleží do majetkové podstaty i tehdy, je-li ve společném jmění dlužníka a jeho manžela.

Podle § 205 odst. 1 a 2 IZ jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. Podal-li insolvenční návrh věřitel, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým insolvenční soud zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka, a majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky těchto rozhodnutí.

Insolvenční řízení v dané věci bylo zahájeno k návrhu dlužnice podáním ze dne 10. 4. 2015, jak dále vyplývá ze systému ISIR.

S ohledem na znění ustanovení § 205 odst. 3 IZ soud konstatuje, že majetek dlužnice a jejího manžela (žalobce) náleží do majetkové podstaty, neboť je ve společném jmění těchto, jak vyplývá z Kupní smlouvy uzavřené dlužnicí, jejím manželem a společností Lesy České republiky, s.p. Za této situace dospěl soud k závěru, že i přes zřízené zástavní právo, které nikterak nebrání soupisu majetku do majetkové podstaty dlužníka, není žaloba žalobce ve věci důvodná a návrh žalobce na vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužnice soud s odůvodněním shora zamítl.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Za situace, kdy žalovaný byl ve věci plně úspěšný, uložil soud neúspěšnému žalobci povinnost hradit náklady řízení za dva úkony po 3.100,-Kč, dvakrát režijní paušál po 300,-Kč + 21 % DPH, celkem 8.228,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny.

V Českých Budějovicích dne 16. 11. 2017

Mgr. Eva Zvěřinová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Alena Linhová