43 ICm 1390/2017
Č. j. 43 ICm 1390/2017-39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci

žalobce: INDA a.s., IČO: 25747061 sídlem V Bezpečí 1368/9, 130 00 Praha 3 zastoupený advokátkou JUDr. Miroslavou Předotovou sídlem Pod Hájem 295, 250 73 Jenštejn proti žalovanému: JUDr. Filip Punda, IČO: 71471812 sídlem Pražská 100/11, 377 01 Jindřichův Hradec insolvenční správce dlužníka Zdislava anonymizovano , anonymizovano o určení pořadí pohledávky,

takto: I. Určuje se, že peněžitá pohledávka žalobce společnosti INDA a.s. ve výši 280 000 Kč za neuhrazené faktury č. 1320009 a č. 14220001 za užívání technologie v budově jatek ve Stříteži pod Křemešníkem za období od 1. 8. 2013 do 31. 3. 2014, je pohledávkou za majetkovou podstatou ve smyslu ustanovení § 168 IZ.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 15 200 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Miroslavy Předotové.

Odůvodnění: 1. Žalobce se žalobou ze dne 7. 3. 2017 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má pohledávku ve výši 280 000 Kč z titulu neuhrazených faktur č. 1320009 a č. 14220001 za užívání technologií žalobce v budově jatek ve Stříteži pod Křemešníkem, za období od 1. 8. 2013 do 31. 3. 2014, jako pohledávku za majetkovou podstatou podle § 168 IZ. Žaloba

Shodu s prvopisem potvrzuje: Alena Linhová isir.justi ce.cz -2-Spis. zn.

byla dále odůvodněna tím, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 6. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Zdislava anonymizovano a usnesením stejného soudu ze dne 17. 9. 2013 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs a žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem. Dne 6. 1. 2017 zaslal žalobce žalovanému upomínku, na základě které požadoval úhradu částky 280 000 Kč za užívání technologií žalobce v budově jatek ve Stříteži pod Křemešníkem za období po rozhodnutí o úpadku dlužníka. Podáním ze dne 13. 1. 2017 sdělil žalovaný žalobci, že k užívání technologií ze strany dlužníka nedošlo a dle jeho názoru se nejedná o pohledávku za majetkovou podstatou a insolvenční soud by tak měl uložit žalobci podání žaloby. Na základě toho bylo usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 2. 2017 žalobci uloženo, aby ve lhůtě 30 dnů u insolvenčního soudu podal žalobu na určení pořadí pohledávky (žaloba tedy byla podána včas). 2. K dalšímu odůvodnění žaloby žalobce uvedl, že dne 30. 4. 2012 uzavřel Smlouvu o nájmu movitého majetku s dlužníkem, jakožto nájemcem, na základě které přenechal nájemci do užívání technologii porážecí linky pro brojlerovou drůbež, nacházející se v zemědělské stavbě ve Stříteži. Nájem byl sjednán na dobu neurčitou, nájemní vztah nebyl vypovězen, a to ani žalovaným a trval tak i po rozhodnutí soudu o úpadku. I s vědomím žalovaného nadále na porážecí lince probíhala porážka drůbeže, což lze prokázat denním sumářem porážek drůbeže za období od 1. 8. 2013 do 31. 3. 2014, který je k dispozici Krajské veterinární správě pro Kraj Vysočina. Za užívání technologií vystavil žalobce dlužníku dvě faktury na částku 175 000 Kč za období od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2013 a dále na částku 105 000 Kč za nájem za období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014, tedy v celkové výši 280 000 Kč (faktury označeny shora). Dle žalobce se jedná o pohledávku peněžitou a nepodmíněnou a současně o pohledávku za majetkovou podstatou vzniklou po rozhodnutí o úpadku v souladu s ustanovením § 168 odst. 2 písm. g) IZ. 3. Na svém stanovisku setrval žalovaný i u jednání soudu, když dále doplnil, že v daném případě nastala fikce odstoupení od smlouvy postupem podle § 253 odst. 2 IZ, neboť se žalovaný insolvenční správce ve lhůtě 15 dnů ke smlouvě se žalobcem nevyjádřil. 4. Ze systému ISIR byl soudem sdělen obsah usnesení o úpadku dlužníka ze dne 26. 6. 2013, právní moc dne 18. 7. 2013, a dále obsah usnesení o prohlášení konkursu ze dne 17. 9. 2013, právní moc dne 22. 10. 2013, ze kterých bylo zjištěno, že prvním jmenovaným usnesením byl zjištěn úpadek dlužníka a dne 17. 9. 2013 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Usnesením ze dne 26. 6. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka a žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem. 5. Dokazování bylo doplněno o podání ze dne 6. 1. 2017, které zaslal žalobce žalovanému jako upomínku o zaplacení částky celkem 280 000 Kč za užívání technologií žalobce v objektu ve Stříteži v budově jatek (v objektu dlužníka) třetí osobou. Ze sdělení insolvenčního správce žalobci ze dne 13. 1. 2017 bylo zjištěno, že žalovaný sdělil žalobci, že ze strany dlužníka k užívání technologií nedošlo. Dokazování bylo dále doplněno o Smlouvu o nájmu movitého majetku uzavřenou dne 30. 4. 2012, mezi žalobcem a dlužníkem, jejímž předmětem byla porážecí linka pro brojlerovou drůbež nacházející se v zemědělské stavbě ve Stříteži, se sjednaným nájemným 35 000 Kč měsíčně + DPH. Smlouva byla sjednána na dobu neurčitou s počátkem nájmu od 1. 5. 2012. Ke Smlouvě pak náleží Předávací protokol o předání technologie linka ze dne 1. 5. 2012. Dokazování bylo dále doplněno i o faktury žalobcetak (viz. Shora), na částku 105 000 Kč ze dne 2. 1. 2014 splatnou dne 16. 1. 2014, resp. na částku 175 000 Kč ze dne 1. 8. 2013 splatnou dne 15. 8. 2013, za nájemné za užívání technologií. 6. U jednání soudu účastníci učinili nespornou skutečnost, že v rozhodné době v nemovitosti fungovala porážka drůbeže, k čemuž sloužila předmětná technologie žalobce, a žalovaný se dále vyjádřil tak, že umožnil užívání nemovitosti třetí osobě-Tomáši Dvořákovi, který zde rovněž pravděpodobně užíval i technologii žalobce, což ale nebylo součástí Smlouvy uzavřené mezi insolvenčním správcem a Tomášem Dvořákem. Pokud zde současně působil dlužník, pak to bylo bez souhlasu insolvenčního správce.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Alena Linhová -3-Spis. zn.

7. Zjištění provedená z těchto důkazů a ze systému ISIR a z nesporných tvrzení odpovídají skutkovým tvrzením žalobce v podané žalobě a v zásadě mezi účastníky o těchto nebylo sporu. A tedy soud má v řízení za zjištěný tento skutkový stav: usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 6. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Zdislava anonymizovano a usnesením stejného soudu ze dne 17. 9. 2013 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs a žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem. Dne 6. 1. 2017 zaslal žalobce žalovanému upomínku, na základě které požadoval úhradu částky 280 000 Kč za užívání technologií žalobce v budově jatek ve Stříteži pod Křemešníkem za období po rozhodnutí o úpadku dlužníka od 1. 8. 2013 do 31. 3. 2014. Podáním ze dne 13. 1. 2017 sdělil žalovaný žalobci, že k užívání technologií ze strany dlužníka nedošlo. Dne 30. 4. 2012 uzavřel žalobce s dlužníkem (nájemcem) smlouvu o nájmu movitého majetku, na základě které přenechal nájemci do užívání technologii porážecí linky pro brojlerovou drůbež. Nájem byl sjednán na dobu neurčitou, nájemní vztah nebyl vypovězen. Za užívání technologií vystavil žalobce dlužníku dvě faktury na částku 175 000 Kč a na částku 105 000 Kč, tedy v celkové výši 280 000 Kč. V rozhodné době v nemovitosti fungovala porážka drůbeže, k čemuž sloužila předmětná technologie žalobce a žalovaný umožnil užívání nemovitosti třetí osobě-Tomáši Dvořákovi, který zde rovněž pravděpodobně užíval i technologii žalobce. 8. Právně soud věc posoudil tak, že, v souladu s tvrzením žalobce, se pro daný případ aplikuje ustanovení § 256 IZ, tedy speciální zákonná úprava pro nájemní a podnájemní smlouvy s právem insolvenčního správce tyto smlouvy vypovědět, a tedy nikoli ustanovení § 253 IZ pro smlouvy o vzájemném plnění. 9. Podle § 256 IZ má insolvenční správce možnost ukončit nájemní vztah po prohlášení konkursu pouze výpovědí, což v daném případě žalovaný neučinil, naopak v průběhu insolvenčního řízení přenechal nemovitost dlužníka třetí osobě, vědom si toho, že je zřejmě užívána i technologie žalobce, fungovala-li v nemovitosti nadále porážka drůbeže, k níž technologie žalobce sloužila (viz. skutková zjištění soudu shora). Jedná se tak o pohledávku žalobce za majetkovou podstatou, ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 písm. g) IZ, vzniklou zčásti po rozhodnutí o úpadku a zčásti až po prohlášení konkursu. 10. S tímto odůvodněním soud podané žalobě žalobce vyhověl. 11. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. za situace, kdy se na předmětný spor nevztahuje ustanovení § 202 IZ, přičemž náklady tohoto řízení představují náklady za zaplacený soudní poplatek ze žaloby ve výši 5 000 Kč a dále náklady za tři úkony po 3 100 Kč (§ 9 odst. 5, písm. c) adv. tarifu), třikrát režijní paušál po 300 Kč, celkem náklady ve výši 15 200 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny.

České Budějovice 24. 1. 2018

Mgr. Eva Zvěřinová v. r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Alena Linhová