43 ICm 1364/2011
Číslo jednací: 43 ICm 1364/2011-29 ( KSHK 43 INS 1219/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech a.s., IČ 61860069, sídlem v Praze 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, zastoupeného JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, PSČ 500 03, proti žalovanému JUDr. Janu Malému, jako insolvenčnímu správci úpadce Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Hradci Králové, Na Kotli 1175/31, sídlo správce v Hradci Králové, Resslova 1253, PSČ 500 03, zastoupenému JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem sídlem v Hradci Králové, Resslova 1253, PSČ 500 02, o určení pohledávky v insolvenčním řízení

takto: I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že část pohledávky žalobce za dlužníkem Ladislavem Zemánkem ve výši 83 862,--Kč, která byla na přezkumném jednání popřena, byla do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSHK 43 INS 1219/2011 přihlášena po právu, se z a m í t á .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 11 520,--Kč náhradu nákladů řízení, k rukám jeho advokáta JUDr. Milana Jelínka, do tří od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 26. 5. 2011 se žalobce domáhal určení své pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení proti dlužníkovi Ladislavu Zemánkovi ve výši

122 193,--Kč s tím, že právním důvodem pohledávky je nedoplatek na nominální hodnotě úvěru z titulu smlouvy o revolvingového úvěru ve výši 120 598,--Kč a částka 1 595,--Kč na smluvních pokutách z téže smlouvy. Žalovaný při přezkumném jednání uznal pohledávku žalobce ve výši 38 331,--Kč a popřel ve výši 83 862,--Kč. Vyrozumění žalovaného o popření pohledávky bylo žalobci doručeno dne 16.5. 2011. V žalobě se dále uvádí, že poskytnutý úvěr činil 148 974,--Kč, přičemž 70 000,--Kč bylo poskytnuto dlužníkovi a 74 974,--Kč je smluvní odměnou. Dále byl poskytnut dlužníkovi úvěr 85 128,--Kč se smluvní odměnou 46 820,--Kč. Úvěr měl dlužník splatit 42 splátkami měsíčně po 3 547,--Kč. Smluvní odměnu uvádí žalobce jako jediné příslušenství jistiny a je úrokem ve formě předem stanovené částky. Výši smluvní odměny zdůvodňuje žalobce rizikovostí úvěrů a též tím, že úvěr není nikterak zajištěn. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Když důvody zamítnutí shledává především ve výši příslušenství, jelikož skutečně vyplacená částka dlužníkovi činila 108 308,--Kč. Žalovaný má za to, že žalobci náleží pouze odměna ve výši jedné třetiny požadované smluvní odměny. Z toho žalovaný vycházel při posuzování pohledávky při přezkumném jednání, kde rovněž uznal i požadovanou smluvní pokutu ve výši 1 595,--Kč. Ke zjištění skutkového stavu provedl soud níže citované důkazy a vycházel i z přednesů účastníků. Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení se podává, že žalobce přihlásil pohledávku č. 1 ve výši 122 193,--Kč, jako nevykonatelnou a nezajištěnou z titulu nedoplatku na hodnotě úvěru ze smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši 120 598,--Kč a 1 595,--Kč na smluvních pokutách. Z protokolu z přezkumného jednání z 19. 4. 2011 se podává, že pohledávku popřel žalovaný ve výši 83 862,--Kč a uznal 38 331,--Kč, v této výši byla pohledávka zjištěna. Z vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky zaslaného dne 12. 5. 2011 žalobci se podává, že žalovaný žalobce o popření pohledávek řádně vyrozuměl. Ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100207954 ze dne 7.4. 2008 , uzavřené mezi žalobcem, jako věřitelem a Ladislavem Zemánkem, jako dlužníkem, se podává, že na jejím základě-její součástí jsou všeobecné smluvní podmínky-bylo dlužníkovi vyplaceno 70 000,-Kč, smluvní odměna za poskytnutí úvěru činila 78 974,--Kč, maximální výše úvěru činila 148 974,--Kč při RPSN 62,91 %. Dlužník měl v průběhu 42 měsíců, splácet vždy 15. dne v měsíci 3 547,--Kč. V čl. 13. smluvních podmínek byly sjednány sankce za prodlení s placením. V čl. 4. smluvních podmínek bylo sjednáno opakované poskytnutí úvěru automaticky (revolving) při splnění zde uvedených podmínek. Z výpisů z bankovního účtu žalobce z 16.4. 2008 a 26.4. 2010 bylo zjištěno, že bylo dlužníkovi poskytnuto dle shora cit. smlouvy 70 000,--Kč a 38 308,--Kč. Z karty klienta bylo zjištěno, že dlužník na tento úvěr uhradil žalobci ve 32 splátkách po 3 574,--Kč celkem 114 368,--Kč. Splátky č. 28, 29, 31 a 32 uhradil s prodlením delším než 15 a kratším než 30 dnů.

Ze shora uvedeného má soud za prokázáno, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení jistinu pohledávky se smluvní pokutou a požadoval zjištění pohledávky ve výši 122 193,--Kč. Z úvěrové smlouvy však vyplývá, že výše jistiny pohledávky činila 108 308,--Kč, smluvní pokuta pak dle jejího vyúčtovaní 1 595,--Kč. Dlužník uhradil žalobci ve splátkách celkem 114 368,--Kč, z toho je patrno, že dlužník na jistině žalobci nic nedluží a to ani zmíněnou smluvní pokutu.

Podle ust. § 174 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále též jen IZ ), musí věřitel v přihlášce uvést důvod přihlašované pohledávky. V žalobě na určení popřené pohledávky se pak musí dovolávat důvodu v přihlášce uvedeného (§ 198 odst. 2 téhož zákona). V projednávaném případě označil žalobce jako důvod pohledávky nedoplatek na nominální hodnotě úvěru a smluvní pokutu. Z provedených důkazů vyplývá, že byla již celá pohledávka dlužníkem splacena před zahájením insolvenčního řízení a tedy dlužník žalobci nic nedluží. Pohledávku na smluvní odměně , která je příslušenstvím jistiny, žalobce do insolvenčního řízení nepřihlásil. Soud proto po zjištění, že dlužník pohledávku přihlášenou do řízení zaplatil v celém rozsahu, žalobu zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., jelikož byl úspěšný žalovaný zastoupen advokátem náleží mu náhrada dle § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 9 tis. Kč a dle § 13 advokátního tarifu 2x 300,--Kč paušální náhrady, plus DPH ve výši 1 920,--Kč. Celkem tedy 11 520,--Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 20. dubna 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa